VIKARMANGEL OG SYKEFRAVÆR I BARNEHAGENE

FIKK EKSTRA MIDLER I HØST: På bildet kan du se Ekornrud barnehage på Myrvoll. For å løse situasjonen med vikarmangelen fikk barnehagen tilført ekstra midler i høst.
FIKK EKSTRA MIDLER I HØST: På bildet kan du se Ekornrud barnehage på Myrvoll. For å løse situasjonen med vikarmangelen fikk barnehagen tilført ekstra midler i høst.

– Skaffet vikarer i 85 prosent av tilfellene

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra foresatte til barn ved kommunale barnehager som opplever vikarsituasjonen i barnehagene som veldig utrygg for tiden. Ifølge kommunedirektøren strekker kommunen seg langt for å skaffe vikarer, men situasjonen er veldig krevende.

Vi har også fått tips om at Ekornrud barnehage ikke har økonomi til å sette inn flere vikarer før neste år. Dette bekreftes av flere foresatte i en av de småbarnsavdelingene som sier at de fikk vite om dette på foreldremøtet i barnehagen for tre uker siden.

Det er spesielt småbarnsforeldrene som er bekymret for situasjonen. De ønsker ikke å stå frem med navn, men påpeker at ettåringene trenger trygge rammer med permanent stab, spesielt rett etter oppstarten i barnehagene.

– Prøver å spare så godt vi kan

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet styrer Inger Ugland Haugen ved Ekornrud barnehage. Sistnevnte er en kommunal barnehage i Haukeliveien 11 på Myrvoll, og har nå 89 barn fordelt på seks avdelinger.

– Det stemmer ikke at vi ikke har råd til å sette inn flere vikarer ved sykdom blant personalet. Ja, vi får en pott med penger fra kommunen, men vi må passe på at vi ikke bruker opp alt fra den. Vi prøver derfor å spare så godt vi kan. Samtidig har vi ikke problemer med å få tilført ekstra midler hvis vi har behov for disse, sier styrer Inger Ugland Haugen.

Hun sier at for et par uker siden hadde hun en tøff uke med for få ansatte på jobb, hvor det var mye sykdom blant personalet og det var vanskelig å få tak i vikarene via den kommunale ressursbanken. Samtidig understreker styreren at driften av barnehagen da ble vurdert av henne som sikker.

– Vi var i ferd med å stenge barnehagen, men for å unngå dette valgte jeg som styrer å stenge kontoret mitt og steppe inn for å hjelpe til. Jeg jobbet med barn på flere avdelinger i flere dager. Det var en tøff uke, men vi kom oss gjennom den. Akkurat nå har vi en stabil situasjon, sier Ugland Haugen.

Har fått tilført ekstra midler

– Hvordan er situasjonen på småbarnsavdelingene for tiden?

– Småbarnsavdelingene har åtte voksne på 24 barn, men vi hjelper hverandre på tvers av avdelingene ved behov, sier Ugland Haugen.

– Har dere bedt kommunen om å tilføre dere ekstra midler, for å kunne løse situasjonen med mangel på vikarene?

– Ja, og vi har fått tilført ekstra midler i høst som følge av den oppståtte situasjonen, men jeg kan ikke gå ut med informasjon om beløpet og datoen, sier styreren.

Hun bekrefter at det har vært mye sykdom blant barn og ansatte. Siden pandemien startet for drøye halvannet år siden har barnehagene i kommunen fått lov til å benytte seg av redusert åpningstid, inntil halvannen time per dag.

– Vi har brukt denne muligheten av og til, bekrefter Ugland Haugen.

– Hvordan løser dere situasjonen med vikarmangel?

– Noen av oss jobber overtid. Vi hjelper også hverandre på tvers av avdelingene, sier Haugen.

Alle budsjetteres likt

– Alle barnehager i Nordre Follo er budsjettert likt, og setter inn vikarer etter behov og en vurdering fra dag til dag med utgangspunkt i hvor mange barn som er i barnehagen den aktuelle dagen, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen i Nordre Follo kommune.

KREVENDE HØST: – Tidligere har kommunens ressursbank klart å skaffe vikarer i 95 prosent av tilfellene, men i høst, når fraværet har tiltatt, er dette redusert til om lag 85 prosent, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen. Foto: Jan Walbeck
KREVENDE HØST: – Tidligere har kommunens ressursbank klart å skaffe vikarer i 95 prosent av tilfellene, men i høst, når fraværet har tiltatt, er dette redusert til om lag 85 prosent, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen. Foto: Jan Walbeck

Oppegård Avis har bedt kommunedirektøren om en oversikt over barnehagene i Nordre Follo som ba kommunen om å tilføre ekstra midler i tillegg til de budsjetterte, for å løse bemanningssituasjonen med vikarmangelen. Vi har også bedt kommunedirektøren om et samlet beløp for de ekstra midlene som har blitt tilført barnehagene siden 1. august og frem til nå, og de konkrete beløpene for de berørte barnehagene i den samme perioden. Les mer i ukens Oppegård Avis.

– Forsvarlig og kostnadseffektiv drift

– Barnehagene i Nordre Follo kommune har en forsvarlig og kostnadseffektiv drift. Barnehagene strekker seg langt for å sette inn vikar, men noen ganger kan det være vanskelig å sette inn vikar på kort varsel, sier Henriksen.

Videre påpeker han at barnehagene forsøker å gjøre hensiktsmessige vurderinger på bruk av vikar, enten ved å omdisponere ansatte fra andre avdelinger eller ved å vurdere behovet for vikar oppimot antall barn på aktuelle avdelinger.

Alle barnehager har de samme budsjett- forutsetningene og setter inn vikarer etter behov.

Øyvind Henriksen, kommunedirektør i Nordre Follo

– Bemanning vurderes med andre ord opp mot hvor mange barn som er i barnehagen den aktuelle dagen. Hvis det er få barn, er det mindre behov for vikar, sier kommunedirektøren.

Stengte for én dag

Henriksen sier at når barnehagene skal tilrettelegge for daglig drift, er det naturlig at dette skjer i dialog med foreldrene.

– Hvis det ikke er mulig å skaffe vikarer, eller dersom barnehagen på grunn av et stort fravær risikerer å måtte sette inn mange vikarer som ikke kjenner barna godt, er det ikke sikkert at det er forsvarlig drift når det kommer til barnas beste, påpeker han.

– Da vil styrer i dialog med sin leder (områdeler Irene Eriksen Holmøy) vurdere om det er forsvarlig drift i barnehagen, og hvis det ikke er det, vil barnehagen kunne redusere åpningstiden noe og gi informasjon til foreldrene om dette, sier Henriksen.

I høst har det også vært et par ganger at én avdeling har stengt én dag på grunn av at det ikke har vært mulig å skaffe tilstrekkelig med vikarer, ifølge kommunedirektøren.

Sykefravær på 11,8 prosent i januar-juni

I perioden fra januar og til og med juni hadde barnehagene i Nordre Follo sykefraværet blant ansatte på 11,8 prosent (uten Covid-19-relatert sykdom), og var blant de tre kommunale virksomhetene som hadde det største sykefraværet i kommunen, men det er nå i høst at trykket på vikarer er størst.

Ressursbanken i Nordre Follo har over 300 vikarer som fortrinnsvis går til barnehager og skoler. Kommunedirektøren har også bekreftet at det er en viss mangel på vikarer for øyeblikket.

– Hva gjør kommunen for å løse problemet?

– Kommunen lyser kontinuerlig ut etter vikarer, og ressursbanken strekker seg langt for å skaffe vikarer. Tidligere har ressursbankene klart å skaffe vikar i 95 prosent av tilfellene, men i høst, når fraværet har tiltatt, er dette redusert til om lag 85 prosent, sier Henriksen.

– Må bruke egne krefter

Kommunedirektøren sier at hvis kommunens ressursbank ikke klarer å skaffe vikarer, kan barnehagene bruke egne krefter for å forsøke å løse akutt vikarbehov.

– Hvis det ikke går, må barnehagen gjøre forsvarlighetsvurderinger som nevnt ovenfor, eksempelvis redusert åpningstid, sier Henriksen.

Oppegård Avis har også skrevet at flere av ansatte i barnehagene og skolene velger å jobbe i Oslo som følge av bedre lønnsbetingelser.

– Oslo kommune er et eget tariffområde og har nok høyere lønn enn nabokommunen på flere fagområder, sier Henriksen.

– Har tilfredsstillende lønnsnivå

– Hva gjør dere for å beholde barnehageansatte i Nordre Follo?

– Kommunen og barnehagene jobber for å være en attraktiv arbeidsgiver som har et tilfredsstillende lønnsnivå, samtidig som det er veldig viktig å jobbe med et trygt og godt arbeidsmiljø for ansatte. Faglig utvikling og kompetanseheving i regi av kommunen og den enkelte barnehagen er også viktig. Slik kan ansatte ta del i utviklingsarbeid som bidrar til økt kvalitet i barnehagetilbudet, sier Henriksen.

Han påpeker at kommunen har blant annet utviklet kvalitetskjennetegn på mange ulike temaer, som barnehagene kan benytte for å evaluere egen praksis og sette inn tiltak på områder hvor det viser seg at praksis kan bli enda bedre.

– Et slik fagområde er blant annet "Se meg – hele meg", som er et fagområde hvor barnehagene skal bidra til at barn får kunnskap om kropp, grenser og seksualitet. Slike felles satsningsområder, som også har enstemmig politisk oppslutning, tenker vi bidrar til trygghet og utvikling for barnehagene og ansatte. Det å ha gode hjelpere utenfor barnehagene er også viktig: eksempelvis helsestasjon, støttepedagoger og PP-tjenesten.

26 av 275 har dispensasjon

Antall barnehageansatte på dispensasjon har gått ned fra i fjor til i år, ifølge kommunedirektøren.

– I kommunale barnehager har 26 ansatte dispensasjon fra utdanningskravet av totalt 275 stillinger, sier Henriksen.

Han sier at det er viktig å presisere at noen av disse ansatte kan ha relevant høyere utdanning og flere har fagbrev, men i henhold til barnehageloven må disse ha dispensasjon da de ikke er utdannet som barnehagelærere.

– Det er gledelig at antall ansatte på dispensasjon har gått ned og at kommunen som arbeidsgiver tilrettelegger for at ansatte skal få tatt nødvendig utdanning. Vi har også innsatser ut mot høyskolene for å forsøke å motivere nyutdannede til å søke seg jobb i Nordre Follo kommune, sier Henriksen.

– Så bemanner vi i henhold til loven (er det færre barn i barnehagen den aktuelle dagen kan man ha færre ansatte), med de unntak som er nevnt i svarene mine at det som nå kan være vanskelig å skaffe tilstrekkelige vikarer i perioder pga pandemien og andre luftveissykdommer.

Powered by Labrador CMS