Endring av skolekretser i Oppegård

UTFORDRING: De fleste elevene ved Østli skole velger å søke seg til Flåtestad ved overgang til ungdomsskole. Flåtestad skole har ikke kapasitet til å ta imot alle elevene som søker gjesteplass, mens Fløysbonn skole har god kapasitet til alle elevene.

Foreslår endringer av skolekretsene

Rådmannen foreslår at det skal være tildeling av faste skoleplasser til elevene i Oppegård kommune fra neste skoleår. Det betyr at som foresatt blir du fratatt muligheten til å velge skoleplass til barnet ditt.

Publisert

I dag kan du som foresatt velge hvilken grunnskole barnet ditt skal gå på. Dette er et valg som enkelte foreldre benytter seg av.

Det viser seg at for enkelte skoler i Oppegård kan dette være en utfordring.

Rådmann Lars Henrik Bøhler foreslår derfor at gjeldende forskrift for skoletilhørighet i Oppegård endres fra valg av skoleplass til tildeling av fast skoleplass.

– Endringene i forskriften vil gjelde hele kommunen, sier Bøhler.

Onsdag 5. desember skal formannskapet se på saken i forbindelse med behandling av den reviderte skolebruksplanen for 2016-2030. I sin innstilling til formannskapet anbefaler rådmannen at en ny forskrift for skoletilhørighet utarbeides og sendes på høring.

– Formannskapet avgjør på sitt neste møte onsdag 19. desember om saken skal ut på høring. Det er også formannskapet som avgjør om saken skal videre til kommunestyret for et endelig vedtak om en endring av forskriften, sier rådmannen.

Les også: Dette er planen for skolene i Oppegård

Forskriften om skoletilhørighet bør til enhver tid bidra til en best mulig utnyttelse av kapasiteten på alle skoler.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård kommune

Justering av skolekretser for Flåtestad, Fløysbonn og ny ungdomsskole på Sofiemyr

For ungdomsskolene Flåtestad og Fløysbonn kan dagens praksis med valg av skoleplass være en utfordring, ifølge skolebruksplanen.

SKOLEKRETSEN FOR FLÅTESTAD UNGDOMSSKOLE.
SKOLEKRETSEN FOR FLØYSBONN UNGDOMSSKOLE.

"De fleste elevene ved Østli skole velger å søke seg til Flåtestad ved overgang til ungdomsskole. Flåtestad skole har ikke kapasitet til å ta imot alle elevene som søker gjesteplass, mens Fløysbonn skole har god kapasitet til alle elevene.

Rådmannen understreker at skoletilhørighet for elever ved Østli er Fløysbonn skole, og vurderer derfor at tildeling av fast skoleplass vil være en måte å løse dette på inntil Flåtestad skole er bygget ut med en base til.

Oppegård Avis har nylig skrevet at prosjektet tar sikte på videre planlegging og bygging av den nye basen på Flåtestad skole i 2021–2022.

Rådmannen har også vurdert at ut fra dagens elevtall vil det være kapasitet til å ta imot elever fra Østli på Fløysbonn skole og frem til den nye ungdomsskolen står ferdig på Sofiemyr høsten 2022.

Les også: Usikker fremtid for ny barneskole

Kan ta imot inntil 114 elever hvert år

Grunnskolestatistikken på Skoleporten viser at 8. trinn på Flåtestad skole hadde 122 elever i 2015-2016, 97 elever i 2016-2017 og 112 elever i 2017-2018.

Ifølge kommunalsjefen Jorunn B. Almaas kan Flåtestad skole ta imot inntil 114 elever på 8. trinn hvert år.

Årets 7. trinn på Østli skole har 52 elever og 74 elever på Greverud skole, det vil si 126 elever til sammen. I 2016-2017 hadde Østli skole 81 elever på 7. trinn mens Greverud skole hadde 51 elever på samme trinn (132 elever til sammen).

– Hvor mange elever i kommunen har fått innvilget gjesteplass på en annen skole enn i sin skolekrets?

Vi sitter ikke med oversikt over hvor mange gjesteplasser det er på de enkelte skolene. Det er skolens rektor som behandler og innvilger søknad om skoleplass, sier Almaas.

Har visst om kapasitetsutfordringer i hvert fall i ti år

Oppegård Avis har i forbindelse med saken kontaktet rektor ved Flåtestad skole, Anne Britt G. Kalleberg.

– Når merket dere kapasitetsutfordringer på skolen for første gang og når ble dette meldt inn til kommunens administrasjon?

– Det har vært utfordringer i mange år. Vi har kunnet ta imot en del av elevene som har søkt plass, etter visse kriterier, men de årene vi ikke har hatt plass til alle har det blitt klageprosesser. Kommunens administrasjon har visst om dette siden første gang det søkte flere elever enn vi kunne ta imot, i hvert fall i en tiårs tid, sier Kalleberg.

Hun presiserer at skolen har god plass til de elevene som sogner til Flåtestad (red. anm.: det vil si kun fra Greverud skole), men ikke fra Østli skole eller de andre skolene som søker gjesteplass.

– Vi er ikke forpliktet til å ta inn alle elever fra Østli, men vi har tatt inn opp til 95 prosent av maksgrensen (114 elever) som er satt for skolen, sier rektoren.

120 av 322 elever er fra Østli

Per i dag har Flåtestad skole 322 elever totalt hvorav 120 av elevene er fra Østli skole. Av de totalt 116 elevene på 8. trinn er litt under halvparten (51 elever) fra Østli skole, ifølge rektoren.

– Stemmer det at Flåtestad skole «ble overkjørt» av Fylkesmannen for fire år siden da Østli-elevene skulle flyttes mot sin vilje til Fløysbonn skole? 

– Fylkesmannen bestemte at elevene hadde rett til å få plass på Flåtestad skole det året, på grunn av saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen påpekte saksbehandlingsfeil og ba oss behandle søknadene på nytt. Siden det var august før vi fikk svaret fra Fylkesmannen valgte vi å gi disse elevene plass på Flåtestad, sier Kalleberg.

I den siste søknadsprosessen våren 2018 fikk de som sendte klage på vedtaket til Fylkesmannen ikke medhold, ifølge henne.

SKOLEKRETSEN FOR SOFIEMYR SKOLE.

– Hvor mange slike saker har dere registrert i løpet av de siste fem årene?  

– Det vet vi ikke nøyaktig. Dette gjelder ikke hvert år, men  de siste gangene var altså våren 2018 og våren 2015, sier rektoren.

SKOLEKRETSEN FOR ØSTLI SKOLE.

Les ogå: Ingen store strakstiltak på skolene våre i år

Sambruk med barneskolen

Rådmannen foreslår også at ledig kapasitet ved den nye ungdomsskolen på Sofiemyr kan benyttes til sambruk for Sofiemyr barneskole inntil en ny barneskole er ferdig (red. anm.: ifølge skolebruksplanen skal den nye barneskolen bygges i 2020-2021).

Ledig kapasitet ved den nye ungdomsskolen på Sofiemyr kan også benyttes av elever som må flytte fra skoler i byggeperiode, foreslår rådmannen.

Forslag for Sofiemyr og Østli barneskoler

SKOLEKRETSEN FOR KOLBOTN SKOLE.

Skoletilhørighet for elever fra Trelasttomta og Skogsåsen er Sofiemyr skole, men for disse elevene vil det være kortere avstand til Østli skole.

Rådmannen vurderer derfor at skoletilhørighet for disse elevene vil bli Østli skole, men under en viss betingelse.

Østli skole har i dag store utfordringer med trafikk til og fra skolen i Marensvei som ikke har fortau. Kommuneplanen foreslår utbygging sør for Tverrveien og dette vil muliggjøre en ny innfart til skolen.

Inntil ny atkomstvei til Østli er på plass anbefaler rådmannen at denne skoletilhørighetsgrensen ikke endres.

Grensejustering for Kolbotn skole

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Kolbotn skole skal utvides og bygges som en fireparallell-skole for å gi kommunen en reservekapasitet i de nærmeste årene.

FÅR SKOLESKYSS: Oppegård kommune tilbyr gratis skoleskyss til elevene fra Svartskog. De fleste av dem går ikke på Vassbonn, men på Kolbotn skole.

Ifølge den reviderte skolebruksplanen er det uvisst hvor mange barn som flytter inn i Kolbotn sentrum, men størrelsen på skolen forsvares ved at skolen er lett tilgjengelig for elever fra flere områder.

BARNESKOLETILHØRIGHET.

"Endring i grensejusteringer (se kartet til høyre) vil gjøre at Kolbotn for eksempel kan ta imot elever som i dag har tilhørighet til Vassbonn, Tårnåsen og Sofiemyr", står det i forslaget.

Det foreslås også at ledig kapasitet kan også benyttes av elever som må flytte fra skoler under nybygg og rehabiliteringsperioder.

Les også: Planlegger seniorby

Ny skolekrets for Svartskog-elever og velkomstklassen

Rådmannen foreslår også at skoletilhørighet for elever fra Svartskog skal endres fra Vassbonn skole til ny Kolbotn skole når den står ferdig innen utgangen av 2020. Denne endringen vil bli sendt på høring og vil bli behandlet i kommunestyret.

Elevene fra Svartskog fikk tilhørighet til Vassbonn ved forrige endring av skoletilhørighet, men det viser seg at de fleste søker seg over til Kolbotn skole.

 

Den nye Kolbotn skole, som skal være ferdigsstilt innen utgangen av 2020, vil ha god kapasitet til å ta i mot elever fra Svartskog, ifølge skolebruksplanen. Videre står det at "ved en endring av skoletilhørighet bør disse elevene igjen få tilhørighet til Kolbotn".

I tillegg skal Kolbotn skole ha plass til kommunens velkomstklasse. Sistnevnte har siden 2014 vært et tilbud på Tårnåsen skole for nyankomne flerkulturelle elever.

"Når Kolbotn skole står ferdig, og Beredskapssenteret kommer på Taraldrud (red. anm.: innen utgangen av 2020), må det vurderes om kommunens velkomstklasse skal flyttes fra Tårnåsen skole til Kolbotn skole".

Rådmann Lars Henrik Bøhler forklarer at han velger å være i forkant for å forebygge en eventuell støybelastning som kan være mer belastende og krevende for elevene i velkomstklassen enn andre barn

– Vi vil selvsagt avvente å se hvor mye støy det faktisk blir, men forebyggende og avbøtene tiltak vil kunne avhjelpe situasjonen for barna i velkomstklassen.  Kolbotn skole vil få god kapasitet og den ligger sentralt, sier han.

Les også: – Fra «Skolen i skogen» til «Skolen i skuddlinjen»

Gjelder for kommende elever i 1. klasse og 8. klasse

– Hva skjer med elever som allerede går på den konkrete skolen som eventuelt blir rammet av endringene i forskriften? Blir disse elevene flyttet til den andre skolen som følge av dette?

– Ingen elever må bytte skole som følge av endringene i forskriften. Forskriften vil gjelde for kommende elever i 1. klasse. For ungdomstrinnet vil forskriften gjelde for elever som starter opp i 8. klasse den 1. august 2019, sier rådmannen.

– Blir det noen unntak?

Unntakene er nevnt i forskriften under § 2.2, som sier at elever som allerede har søsken på annen skole kan få plass på samme skole hvis skolen har ledig kapasitet, det vil si under  95 prosent av brukte plasser på trinnet, og under § 3.3, som sier at elever kan etter søknad få bytte skole hvis han/hun  ikke har et trygt og godt skolemiljø, forklarer Bøhler.

Ved innhenting av tall i Grunnskolenes informasjonssystem (GSI), skoleåret 2018/19 er det tre skoler som ligger tett opptil eller over 95 prosent av maksimalkapasitet:

  • Kolbotn skole har 371 elever (95 prosent kapasitet er 349 elever)
  • Sofiemyr skole har 385 elever (95 prosent kapasitet er 356 elever)
  • Greverud skole har 588 elever (95 prosent kapasitet er 558 elever)

 Les også: Sjekk hva som må gjøres på din skole

 

 

 
 

 

 

 

Powered by Labrador CMS