Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

SKOLESAKEN I FOKUS: Bildet er kun brukt som illustrasjonsbilde til saken. Det ble tatt på Sofiemyr skole i 2017.
SKOLESAKEN I FOKUS: Bildet er kun brukt som illustrasjonsbilde til saken. Det ble tatt på Sofiemyr skole i 2017.

Slik vil partiene løse bemanningsutfordringene på skolene

Sjekk hvordan partiene i Nordre Follo ser på bemanningssituasjonen i grunnskolen og hvordan de vil løse disse utfordringene.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Oppegård og Ski er blant kommunene som bruker minst mulig penger på barn (les side 4-5 i pdf-utgaven av OA).

Vi mangler også flere lærere i grunnskolen, men fra og med dette skoleåret innføres den endelige lærernormen for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå.

Lærernormen gir føringer for antall lærere, men gir ingen føringer for bemanningen innenfor andre stillingskategorier i skolen. Det er opp til hver enkelt rektor å prioritere budsjettrammen mellom lovkrav, kommunale føringer og lokalt valgte aktiviteter i den enkelte skole.

Om 118 dager blir Oppegård og Ski slått sammen. Ifølge årets første tertialrapport (januar-april 2019) har Ski kommune allerede redusert og er fortsatt i prosess for å redusere bemanningen på skolen for å innfri budsjettrammen. Det er også stramme budsjettrammer for oppvekstområdet. Skolene melder om ressursutfordringer knyttet til elever med særskilte behov, både i opplæringssituasjon, friminutt og SFO. Som tiltak for å gå i balanse ved årets slutt melder skolene om mindre vikarbruk og i størst grad ikke erstatte sykemeldinger, samt kraftigere kutt i driftsutgifter.

 

Oppegård Avis har derfor stilt følgende spørsmål til alle partiene i Oppegård: Hvordan ser ditt parti på bemanningssituasjonen og hvordan vil dere løse den?

Høyre:

Sammenlignet med grendeskoler gir Oppegårds skoler mye kunnskap per krone. I 2019 er grunnskole (19,5 prosent) og barnehage (16 prosent) barnas største andeler av driftsbudsjettet.

Likeledes er skole investeringsbudsjettets største område. Dette skyldes blant annet satsingen på økt lærertetthet, økt romkapasitet og tidlig innsats. Skoleåret 2018/2019 slet én av skolene med å oppfylle kravet til lærertetthet.

Et av de viktigste tiltakene for å sikre bemanning med kvalifiserte lærere, er å opprettholde prioriteringen av videreutdanning. Utover dette har vi særlig fokus på bemanning med helsesykepleiere og psykologer.

Arbeiderpartiet:

Regjeringen pålegger kommunen stadig nye lovpålagte oppgaver uten at det følger med penger. Med regjeringens sulteforing av norske kommuner er det ikke rart at mange vil slite med å oppfylle lærenormen.

Arbeiderpartiet har tatt konsekvensen av dette, og har foreslått 3,6 milliarder ekstra kroner til kommunene. Skulle virkelig ønske regjeringen lyttet mer til kommunene.

Ski kommune har prioritert flere lærere spesielt på trinnene 1.-4. Vi har ansatt 14 nye lærere, og har programfestet maks. 15 elever på trinn 1.-4. og 20 elever på trinn 5. -10.

Skolene gjør en god jobb for å prioritere innenfor budsjettrammene. Når nye krav kommer uten midler fra regjeringen, er vår oppgave som lokalpolitikere å gi skolene god nok økonomi til å oppfylle kravene.

Arbeiderpartiet ønsker å gjøre Nordre Follo til landets beste oppvekstkommune. Vi skal ha flere lærere, men også gi plass til flere faggrupper i skolen, for eksempel barnevernspedagoger, miljøarbeidere og helsearbeidere

KrF:

KrF har fått gjennomslag for en nasjonal lærernorm som det også følger øremerkede penger med til hver kommune for å øke antallet lærere slik at man på skolenivå fra i høst skal ha maks 15 elever per lærer i 1.-4. trinn og maks 20 elever i 5.-10. trinn.

For KrF er en av de viktigste sakene at lærernormen følges opp og at det ikke kuttes til lærere. Budsjettsituasjonen gjør at vi må prioritere rett. KrF prioriterer flere lærere som ser elevene, og ikke utbygging av kjøkken/kantine på skolene og gratis skolemat.

KrF vil gå nøye inn i utfordringene når nytt kommunestyre får fremlagt budsjett.

FrP:

Ordføreren Hanne Oppdan i Ski reiser rundt i valgkampen og skryter av at Ski er så veldedrevet, men vi har lest om kutt, innkjøpsstopp også videre i Ski kommune. Det hjelper ikke å skryte av at man driver godt, når man kutter i tilbudet til innbyggerne.

Nordre Follo FrP vil gi rektorene på skolene frihet til å forvalte sine egne ressurser på en måte som gir et best mulig tilbud til elevene. Men for at man skal kunne gi et godt nok tilbud, må vi politikere være villige til å prioritere nok penger, slik at det blir mulig for rektorene våre å gi det tilbudet elevene på våre skoler fortjener.

Arbeiderpartiet lover at hvis de får styre, skal de sørge for at Nordre Follo blir Norges beste oppvekstkommune. Det er tydeligvis bare valgflesk, når de velger å kutte  i skolen, noe som får konsekvenser for opplæringen og trivselen på skolene våre. FrP er sterkt i mot denne prioriteringen.

Sp:

Vi har programfestet at vi ønsker en kvalitetsskole med et godt og stimulerende arbeidsmiljø for elever og lærere. Vi vil prioritere å sikre skolene tilstrekkelige ressurser til å drive en god og forsvarlig opplæring av våre barn.

Fra og med skoleåret 2019-2020 innføres den endelige normen for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. På 1.-4. trinn skal det være maksimalt 15 elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med.

Vi i Senterpartiet er opptatt av at skolene i Nordre Follo kommune skal ha tilstrekkelige ressurser til å oppfylle denne normen. Dersom klasser blir stående uten vikar ved lærers sykmelding, er det et brudd på lærernormen. 

SV:

Nordre Follo SV vil bruke de store pengene på de minste - i skole og barnehage. Å satse på barn og unge er en investering for framtida.

Vi vil ha flere faglærte inn i skolen, både lærere, miljøarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. Både Oppegård og Ski har gruppestørrelser noe høyere enn gjennomsnittet i landet.

For oss er det ikke et mål og bruke minst per elev, barna fortjener bedre, og vi som samfunn vinner på å gi barn og unge en god oppvekst.

SV ønsker at regjeringen fullfinansierer lærernormen, men når de nå ikke gjør det, vil vi gjøre det vi kan for å øke budsjettrammene til skolen.

Venstre:

I Ski kommune har Venstre systematisk jobbet for å styrke det forebyggende arbeidet. Vi innførte lærenormen for småskoletrinnet for over to år siden da skolene ble styrket med 15 nye stillinger. Vi styrket også skolehelsetjenesten og har innført bemanningsnorm i barnehagene.

Vi har innført kryssmoderasjoner i SFO, men vil at dette skal være gratis for de som trenger det mest.

Det stemmer ikke at Ski kommune har nedbemannet i skolesektoren, i så fall er det imot politikernes vedtak og dermed vedtaksbrud som vi må se nærmere på. Vi kommer til å fortsette satsingen på forebygging og tidlig innsats i ny kommune. 

Rødt:

Skolen trenger ikke flere innsparinger. Alle elever må få like muligheter.

En god skole krever en bemanning som tilfredsstiller elevenes behov for tilpasset opplæring. Det må tilrettelegges for etterutdanning og faglig oppdatering av lærere og andre ansatte. Rødt er imot "avskilting" av lærere.

MDG:

Mange nok voksne i skolen er nødvendig for elevenes læring og god psykisk helse.

Vi gikk i 2015 til valg på å øke lærertettheten til 15 elever per lærer i barneskolen og 20 i ungdomsskolen, men først da regjeringen endret politikk, oppnådde vi dette.

Vi ser med bekymring på andre kutt i skolen, og etter hvert som gjelden øker vil vi komme i trangere tider.

MDG synes derfor det er dumt at kommunestyret ikke viser vilje til å vurdere å betjene deler av gjelden med eiendomsskatt, og dermed ha mer midler igjen til driftsbudsjettet og dermed unngå kutt i skole og eldreomsorg.

Pensjonistpartiet:

Vi ser alvorlig på bemanningssituasjonen i skolen.

Våre tiltak: 1. Stramme kommunebudsjett må ikke føre til redusert bemanning i skolen. Vi trenger også ansatte med annen fagkompetanse – for eksempel sykepleiere med psykiatrisk kompetanse. 2. Lærernormen må overholdes. Det kan bli nødvendig med omprioriteringer på budsjettet. Det må ikke gå ut over våre barn at kommunen har stram økonomi. 3. Kommune og stat må bidra til at det blir mer attraktivt å være lærer. Mange dyktige lærere har gått over i andre yrker der lønns- og arbeidsforholdene er bedre. De må vi få tilbake.

Liberalistene:

Liberalistene ønsker å avvikle den offentlige skolen inkludert alle lovbestemte krav til mål, pedagogikk, varighet, oppmøte, fagkrets, evaluering, utstyr, kompetanse, organisering, skyss, servering mv.

Som en mulighet, for å få til dette praktisk, kunne vi tenke oss å tilby de ansatte ved skolene å overta driften.

De nye skolene kan blant annet leie inn kompetanse fra næringslivet samt ta i bruk de ledige fra undervisningsdepartementet.

Men utfordringen med å bemanne skolene vil etter dette ikke lenger være et politisk spørsmål.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS