ENGASJERTE: Paal Sjøvall, Caroline Monstad Høgsnes, Helge Marstrander og Johanne Ingierd i FAU ved Tårnåsen og Hellerasten skole.
ENGASJERTE: Paal Sjøvall, Caroline Monstad Høgsnes, Helge Marstrander og Johanne Ingierd i FAU ved Tårnåsen og Hellerasten skole.

– Stadig like forundret? Vi håper dette kan være oppklarende

– FAU Tårnåsen og Hellerasten ønsker også beredskapssenteret velkommen, men ikke for enhver pris, skriver innsender.

Publisert

FAU Tårnåsen og Hellerasten ønsker, i likhet med det May Torunn Storaas og Per Erik Næss, Politiets nasjonale beredskapssenter, velkommen.

I forslaget til reguleringsplanen fremgår det at barna på dagtid vil høre mellom 300 - 1000 skudd i timen. Dersom alternativ i 2 i planforslaget (Politiets minimumsønske) får gjennomslag vil støy fra eksplosiver tillates med overskridelser på inntil 10 dB over grenseverdiene. Dette er i det samme tidsrommet som barn og unge har uteundervisning på skolen og de leker og går på tur.

Les også: – Beredskapssenteret ønskes velkommen

Ved Tårnåsen skole» Skolen i skogen» har barna uteundervisning en dag i uken fra 1. til 4. klasse, Også de høyere trinnene bruker skogen mye i sitt undervisningsopplegg. Skogen er altså barnas klasserom når elevene har undervisning ute.

Konsekvenser

Konsekvenser for barn og unge er bare så vidt nevnt under temaet friluftsliv i forslaget til reguleringsplan.

AVSTAND: Her ser du avstanden mellom Taraldrud og Sofiemyr, Hellerasten og Tårnåsen, sett fra fugleperspektiv.
AVSTAND: Her ser du avstanden mellom Taraldrud og Sofiemyr, Hellerasten og Tårnåsen, sett fra fugleperspektiv.

Her står det at uforutsigbar og uregelmessig impulsstøy fra skyting, sprenging og helikopterstøy vil oppleves annerledes enn dagens situasjon hvor vegtrafikkstøy påvirker deler av området. Det står videre at støy vil ha stor negativ konsekvens for friluftsområdene, og gi redusert friluftsopplevelse i de berørte områdene. Beregninger viser at deler av Marka vil få støy som overstiger Lden=40 dB.

Les også: Slik blir politiets nye beredskapssenter på Taraldrud

Det fremholdes i planen at nærfriluftsområdene som vil bli utsatt for støy i dag brukes av skoler og barnehager på dagtid. Dette medfører at tiltaket vil ha stor negativ konsekvens for barn og unges bruk av nærfriluftsområdene. Problemet vil forsterkes dersom det også tillates sprengningsstøy over grenseverdiene på dagtid.

Alle øvrige negative konsekvenser for barna er ikke er nærmere utredet og beskrevet.

Sammenhenger

SLIK BLIR DET: Her ser du et planforslag på det nye beredsskapssenteret på Taraldrud.
SLIK BLIR DET: Her ser du et planforslag på det nye beredsskapssenteret på Taraldrud.

Det er påvist flere sammenhenger mellom støy og helseskader. Forskning på støy er basert på andre kilder enn skudd og eksplosjoner.

Både Folkehelseinstituttet og World Health Organization (WHO) har forsket på området og bekrefter at blant annet følgende skader og plager kan tilskrives støy: hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, muskelspenninger, depresjon og søvnproblemer.

Les også: – Hvem ivaretar barna?

I Folkehelseinstituttets barnehelserapport er støy særskilt omtalt.  Her fremgår det hvordan vi påvirkes av støy og at barn kan være spesielt sårbare for støy fordi de har mindre erfaring med og kontroll over sine omgivelser. Støy kan påvirke atferd, føre til søvnforstyrrelser, redusere mulighet for konsentrasjon og innlæring, samt gi egenopplevelse av plage og stress. Slike reaksjoner på støy kan ha vesentlig innvirkning på trivsel, velvære og helse (WHO, 2011).

Høringssvar

Oppegård kommune har i forbindelse med utarbeidelsen av sitt høringssvar innhentet uttalelse fra kommuneoverlege Dianne Steenberg. Hun uttaler at helseplager grunnet støy er det miljøproblemet som rammer flest personer i Norge.  Hun uttaler videre at vi ikke vet nok om barn og unges helse- og læringseffekter av støy, og at det er behov for støyfaglig utredning med klare forutsetninger og beskrivelser av (bindende) avbøtende tiltak.

SLIK BLIR DET: Her ser du et planforslag på det nye beredsskapssenteret på Taraldrud.
SLIK BLIR DET: Her ser du et planforslag på det nye beredsskapssenteret på Taraldrud.

Les også: – På tide å våkne

Steenberg viser videre til at gode lydforhold er avgjørende for optimal læring i en undervisningssituasjon. I en tysk studie fra 2002 ble barn (8-12 år) som fikk en flyplass i nærheten av skolen sin testet for leseferdigheter og langtidshukommelse. Testresultatene ble dårligere etter at flyplassen ble åpnet.  

Samtidig viste studiet at skolebarna som bodde ved den gamle flyplassen forbedret sine leseferdigheter etter at flyplassen ble stengt. Senere har en tverrnasjonal studie av skolebarn (9-10 år) som bodde i nærheten av flyplasser i England, Spania og Nederland vist tilsvarende resultater.

Det er dette og mye mer FAU baserer oss på når vi uttaler at skoler og barnehager får sine lærings- og oppvekstvilkår sterkt forringet og at det kan påføre helseskader for barna. Dette må etter vårt syn lede til at «føre var prinsippet» må gjelde.

 Støyreduserende tiltak

Vårt forslag er å gjennomføre flere støyreduserende tiltak som samtidig gjør at beredskapssenteret kan benyttes uten begrensninger.

  • Bygg inn øvingsbaner og SIBO. Da kan politiet øve så mye de vil, og med våpen og eksplosiver de benytter i skarpe oppdrag
  • Flytt den operative helikoptertjenesten til Rygge. Der kan de øve som de vil, med øvrige etater og forsvaret.

Å flytte helikoptertjenesten vil alene frigi ca. 1 mrd (1 000 000 000,-) som enten kan benyttes for å redusere totalkostnaden, eller investere i bedre løsninger. Det vil også frigjøre store områder på Taraldrud slik at beredskapssenteret kan tilpasses slik departementet ønsker.

Sammen er dette en VINN-VINN løsning.

Vi får det beredskapssenteret som Norge sårt trenger og vi unngår støy.

Hilsen FAU ved Hellerasten ungdomsskole og Tårnåsen barneskole

Powered by Labrador CMS