FORKLARER: – Formannskapet i Nordre Follo har vært positive til at det etableres fengsel i kommunen. Grunneieren for Trollåsveien 8 har vært interessert i å diskutere et eventuelt salg med Statsbygg, mens grunneierne for de to tomtene på Langhus ikke har ønsket det, sier ordfører Hanne Opdan.

FORKLARER: – Formannskapet i Nordre Follo har vært positive til at det etableres fengsel i kommunen. Grunneieren for Trollåsveien 8 har vært interessert i å diskutere et eventuelt salg med Statsbygg, mens grunneierne for de to tomtene på Langhus ikke har ønsket det, sier ordfører Hanne Opdan.

– Det er ikke sånn at prosessen er kjørt

Om to til tre uker får kommunen vite om Statsbygg har anbefalt til departementet å vurdere tomten på Trollåsen i forbindelse med etablering av nytt Oslo fengsel. Ordføreren og kommunedirektøren understreker at den eventuelle prosessen videre forutsetter mye innbyggermedvirkning knyttet til en reguleringsplan.

Publisert Sist oppdatert

Statsbygg har allerede sendt inn sin anbefaling til Justis- og beredskapsdepartmentet (JD). Dette ble gjort før jul. Nå er det opp til JD å velge en konkret tomt av de totalt seks alternativene. Dette vil bli avklart i år, trolig i løpet av våren, slik Statsbygg skrev for tre uker siden.

– Med tanke på det ovennevnte, hvilken involvering av innbyggerne/berørte parter kan man forvente i Nordre Follo på dette tidspunktet? Er ikke det for sent å sette i gang med noe når anbefalingen fra Statsbygg er sendt inn?

– Vi får om to til tre uker klarhet i om Trollåsveien 8 er ett av de tomtealternativene som er foreslått av Statsbygg til JD, som er verdt å se nærmere på som alternativ. Dette er enn så lenge unntatt offentlighet, også for oss i kommunen, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

– Hva er årsaken til manglende involvering av de berørte innbyggerne i prosessen hittil?

– Jeg forstår frykten for det (potensielt) ukjente, men vi må ikke miste av synet at vi har et demokrati og folkevalgt styre, som vil være de som tar den endelige beslutningen her, basert på det som eventuelt kommer av innspill, fordeler og ulemper med en slik etablering, sier Henriksen.

– Statsbygg tok kontakt med oss

Ifølge ordføreren var det Statsbygg som tok kontakt med kommunen, og ikke omvendt.

– Statsbygg tok kontakt med kommunen, på samme måte som de tok kontakt med alle de andre aktuelle kommunene i områdene rundt Oslo. Statsbygg tok selv kontakt med grunneieren i Trollåsveien 8 om salgsmuligheter, sier Opdan.

Videre forklarer hun prosessen videre:

– Formannskapet i Nordre Follo har vært positive til at det etableres fengsel i kommunen. Jeg og fagpersoner i kommunen hadde et dialogmøte med Statsbygg, der vi snakket om mulige områder og vist frem alternative næringsområder for dem. Statsbygg har vurdert rundt 50 tomteforslag som har kommet fra private og kommuner. Disse ble tatt ned til seks i desember. Vi fikk informasjon om utvelgelsen samtidig med media i desember, sier Opdan.

Ifølge kommunedirektøren var han ikke til stede på dialogmøtet med Statsbygg.

– Langhus og Mastemyr (Trollåsen) var to eksempler på tomter som ble nevnt som aktuelle i innstillingen til formannskapet, men det ble ikke nevnt noen tomtenavn i vedtaket fra formannskapet. De nevnte tomtene på Mastemyr og Langhus er ikke eid av kommunen, presiserer Henriksen.

Regulering innen 2024

– Næringstomten i Trollåsveien 8 ligger inntil boligområder på Trollåsen, og det er forståelig at dette vekker spørsmål hos nærmiljøet, sier ordføreren.

Hun og kommunedirektøren sier at om det på et tidspunkt skulle bli slik at denne tomten blir et reelt valg for Statsbygg og JD, så er det ikke sånn at prosessen da er kjørt.

– Jeg kan forstå at man tenker det, men det er ikke riktig, beroliger Øyvind Henriksen.

Han sier at veien videre forutsetter en vedtatt reguleringsplan fra folkevalgte i Nordre Follo. Statsbygg har tidligere sagt at den valgte tomten må være ferdig regulert i løpet av 2024.

– Det betyr at det i forbindelse med behandling av reguleringsplanen vil komme høringsrunder, medvirkningsprosesser og dialog med berørte parter. I en eventuell reguleringsplanprosess vil også alle forhold konsekvensutredes, og da får vi oversikt over alle ulemper og fordeler ved en etablering i vår kommune, sier Hanne Opdan.

Vil ikke svare på dette

Oppegård Avis har bedt både kommunedirektøren og ordføreren om å svare på spørsmålet om de fortsatt mener at det ikke var behov for å involvere/informere naboer og berørte parter i saken hittil i prosessen, men til tross for flere purringer har de valgt å ikke svare på dette spørsmålet.

Ordfører Hanne Opdan bekrefter at hun har fått henvendelse fra grendelaget som er den nærmeste naboen til Trollåsveien 8.

– De ønsker et møte. Dette vil jeg følge opp. Ja, vi skal ha medvirkning og dialog – for oss er det viktig å høre innspill fra nærmiljø og innbyggere, sier Opdan.

Trollåsen vs. Langhus

– Innbyggerne på Trollåsen reagerer også at dere har prioritert alternativet på Trollåsen, som ligger i et godt etablert bomiljø, fremfor for eksempel de to alternativene på Langhus. Hvorfor er alternativet på Trollåsen bedre enn det på Langhus?

– Her er det flere faktorer som spiller inn. Den viktigste er nok at grunneieren for Trollåsveien 8 har vært interessert i å diskutere et eventuelt salg med Statsbygg, noe grunneierne for de to tomtene på Langhus ikke har ønsket, sier Opdan, som er bosatt på Langhus.

– Tomten på Trollåsen ligger også i et område der det i lang tid har vært avklart at dette er avsatt til næringsvirksomhet i både kommune- og reguleringsplaner, mens deler av det aktuelle området på Langhus er planlagt til friområde og boligbygging, legger hun til.

– Hele Kolbotn blir stemplet

– Aksjonsgruppen mener også at hele Kolbotn og ikke bare Trollåsen, vil bli stemplet som fengsel som følge av den eventuelle etableringen, som blir Norges største i sitt slag, og at dette vil føre til eiendomsforringelse i nærområdet og flere andre negative konsekvenser for nærmiljøet. Hva synes dere om dette?

– Det finnes erfaringer fra andre steder med at et moderne fengsel ikke fører til verdiforringelse av eiendom ved nærliggende boligområder. Vi ser også eksempler på kommuner og områder som har fengsel i dag som ser på det som et positivt bidrag til lokalmiljøet. Om det vil gjelde oss, vil en konsekvensutredning kunne kartlegge, sier Opdan.

Oppegård Avis har bedt ordføreren om å vise til noen konkrete eksempler for å dokumentere de ovennevnte påstandene, men vi fikk intet svar på dette.

– Jeg forstår veldig godt den umiddelbare mostanden som oppstår når det kan være snakk om å bygge et nytt fengsel eller institusjon i ditt nærmiljø. Samtidig er det ikke alltid sånn at det man frykter er reelt. Jeg ønsker ikke å snakke verken negativt eller positivt om etablering av fengsler, det er noe vi eventuelt må utrede og få mer kunnskap om dersom det viser seg at dette kan bli en realitet. Jeg forholder meg til vedtaket i formannskapet, sier Henriksen.

Trafikkbelastning

I juni vedtok kommunestyret å prioritere utbygging av nabotomten i Mellomåsveien 1 (Volvo Maskin-tomten) med 500 nye boliger. Her skal det tilrettelegges for trygg skolevei og omtrent bilfrie områder hvor behovet for bilbruk inne på tomten skal begrenses til det aller mest nødvendige.

Samtidig er kommunen positive til etablering av Norges største fengsel kun et par hundre meter unna, når dere vet at en slik etablering vil frekventere mye trafikk til området og vil være en langt større belastning for nærmiljøet enn de bilene som eventuelt skulle være koblet til Volvo-tomten.

– Er ikke det ovennevnte et bevis på dobbeltmoral eller feilslått politikk?

– En eventuell etablering av fengsel vil trolig medføre et enda bedre kollektivtilbud i området. Det vil kunne redusere den totale biltrafikken. Trollåsveien 8 ligger mer perifert plassert, og innenfor et område avsatt til næring. Slik sett er Volvo-tomten mer egnet til boligutvikling enn Trollåsveien 8. Dette i tråd med overordnede føringer for samordnet areal- og transportutvikling, sier Opdan.

Oppegård Avis har også kontaktet Stor-Oslo Eiendom, som skal bygge ut Volvo Maskin-tomten, men selskapet vil ikke kommentere saken.

Powered by Labrador CMS