Salting av fylkes- og riksveier i Follo

TREÅRIG DRIFTSKONTRAKT: I Follo er det Vaktmesterkompaniet AS som har driftskontrakt med SVV om vedlikehold av fylkes- og riksveiene i Oppegård og de andre seks kommunene i Folloregionen frem til september 2022.

Brukte 11.700 tonn med salt i Follo de siste to vintrene

Forrige vinter ble det brukt over 4.000 tonn med salt i forbindelse med vintervedlikehold av fylkes- og riksveiene i Follo. Forbruket av salt i løpet av de siste to vintersesongene var på rundt 11.700 tonn.

Publisert

– Vi har ikke konkrete tall bare for Oppegård, men det ble brukt salt på alle fylkesveier og riksveier i Oppegård forrige vinter, sier Vegar Åge Larsen i Statens vegvesen (SVV).

Han sier enkelte veier blir kun saltet når det er fare for glatt vei og rundt null grader.

– Disse veiene saltes ikke når det snør, og det skal etableres snøsåle når været tillater det, sier Larsen.

Høyt trafikkerte veier blir saltet som barvei, ifølge ham. Det vil si at SVV brøyter bort snøen og bruker salt som et middel for å forenkle fjerning av snø og is.

– Intensjonen med salting er ikke å smelte all snø, men å gi snø eller is en konsistens som gjør det mulig å fjerne den fra veien, understreker Larsen.

Les også: Slik blir vintervedlikeholdet i Oppegård i år

11.688 tonn med salt i løpet av to vintersesonger

Larsen sier saltforbruket er avhengig av hvordan vinteren forløper, så det vil derfor variere fra år til år.

– Vinteren 2018-2019 var saltforbruket i Follo på 4.041 tonn, sier han.

Når det gjelder året før det, sier Larsen at SVV har noe usikre tall for bruk av salt vinteren 2017-2018 på grunn av konflikten med entreprenøren som hadde vinterdrift i Follo den aktuelle vinteren.

– Vi har derfor noe usikre tall fra denne perioden. Entreprenøren hevdet at de hadde kjøpt inn 7.647 tonn salt til veiene i Follo denne vinteren. Kontrakten ble hevet etter denne vintersesongen, sier han.

Tidligere fikk SVVs entreprenør betalt for hvert tonn salt som var lagt ut på veiene i Oppegård og de andre kommunene i Follo, og dette kunne føre til overdrevet saltforbruk. Med andre ord kunne entreprenøren tjene penger ved å legge ut mye salt. Nå har SVV gjort endringer i veivedlikeholdskontraktene.

Les også: Snøkaos

Drift og vedlikehold av 521 kilometer med vei i Follo

I Follo er det Vaktmesterkompaniet AS som har driftskontrakt med SVV for tiden.

HAR KONTRAKT MED SVV: Det er Vaktmesterkompaniet AS som har inngått kontrakt med SVV om vedlikehold av riks- og fylkesveiene i Oppegård fra høsten 2019 og frem til høsten 2022.

Kontakten ble inngått i september 2019 for tre år, og omfatter drift og vedlikehold av 521 kilometer med riks- og fylkesveier, samt gang- og sykkelveier i Follo.

 

Vaktmesterkompaniet AS ble «nødkontrahert» i juli 2018, da SVV hevet kontrakten med selskapet Veidrift AS fra Langhus. 

Driftskontrakten med Veidrift AS, inngått etter en offentlig anbudskonkurranse i 2015, hadde en verdi på 289 millioner kroner over fem år, med årlig omsetning på 58 millioner kroner.

Frem til september 2022

521 KILOMETER MED VEI: Her er et kart over alle fylkes- og riksveiene, samt gang- og sykkelveiene i Follo som inngår i kontrakten mellom SVV og Vaktmesterkompaniet.

Fra 1. januar 2020 og frem til kontrakten med Vaktmesterkompaniet AS utløper i september 2022, vil driftskontrakten for Follo være felleskontrakt mellom SVV og Viken.

Mesta AS vant tunnelkontrakten og skal drifte og vedlikeholde tunnelene i Akershus fra 1. september 2019 og frem til 31. august 2024.

 

Les også: – Vi kan forvente noen år med mye snøfall i Nordre Follo

Skal ikke lønne seg

– Entreprenøren får nå ikke oppgjør for hvert tonn som blir lagt ut med salt, men får betalt en sum per minutt de legger ut salt. Det vil si at jo mer salt entreprenøren legger ut, desto mindre inntjening får de per minutt de kjører. De får heller ikke betalt for salting samtidig som de brøyter, sier Larsen.

– Hvordan kontrollerer dere nå at saltingen ikke misbrukes?

Alle brøytebiler på våre kontrakter har påmontert utstyr som rapporterer saltforbruk til SVV hvert minutt som den er i drift. Utstyret kalibreres minst en gang per måned gjennom sesongen for å sikre gode data, sier Larsen.

Les også: – Kjør forsiktig

Risikodeling i prising

Ifølge SVV har de en risikodeling i prising med entreprenør. Det vil si at entreprenøren får dekket deler av kostnadene ved å legge ut salt.

– Intensjonen er at entreprenøren ikke skal tjene penger på å legge ut salt, men heller ikke gå skoa av seg dersom det blir en snørik og krevende vinter for entreprenøren. Prisen på disse postene i kontrakten er satt av SVV for å oppnå nettopp dette, sier Larsen.

Les også: Færre syklister enn i 2015

Opp til Vegdirektoratet

– Politikerne på Stortinget har tidligere uttalt at det ønskes lavest mulig forbruk av veisalt i Akershus. Har det vært innført restriksjoner som ikke premierer økt forbruk av salt i Follo?

– Kontraktsmalene til SVV endrer seg noe fra år til år med intensiver om reduksjon i saltforbruk. Disse endringene kommer fra Vegdirektoratet, men på generelt grunnlag så vurderes behov for barvei ut fra trafikkmengde, andel tungtransport samt fremkomst for kollektivtransport. Miljøhensyn er også en faktor, for eksempel om vannforekomster inntil veien påvirkes av saltingen, sier Larsen.

Han besvarte ikke spørsmålet fra Oppegård Avis om konkrete restriksjoner som gjelder og gjaldt Oppegård.

Les også: – Det er ikke tatt høyde for en snørik vinter

 

 

Powered by Labrador CMS