REDEGJØR FOR HØYRE OG KRFS SYN I SKOLEDEBATT-SAKEN: Ida Lindtveit (KrF) og varaordfører Siv Kaspersen (H) forteller gjennom dette innlegget hva som er deres syn på den pågående skoledebatten.
REDEGJØR FOR HØYRE OG KRFS SYN I SKOLEDEBATT-SAKEN: Ida Lindtveit (KrF) og varaordfører Siv Kaspersen (H) forteller gjennom dette innlegget hva som er deres syn på den pågående skoledebatten.

– Vi gjør skolen til budsjettvinner

– Oppegård-skolen prioriteres høyt og vil bli prioritert også fremover, ifølge Siv Kaspersen (H) og Ida Lundtveit

Publisert

Oppegård prioriterer barna høyt. I denne perioden har vi satt som må å styrke skolen på flere områder, og det holder vi nå på med. De neste årene skal vi ruste opp skolene og gi et løft gjennom økt digitalisering. I år som i fjor prioriteres flere lærere.

Drives effektivt

Oppegård kommune drives effektivt. Det er et mål fordi det frigir midler til å utvikle det kommunale tjenestetilbudet. Hvordan vi bruker ressursene er avgjørene for kvaliteten på tjenestene og vår evne til omstilling for å møte nye velferdsutfordringer. Det er fordi vi driver effektivt at vi klarer å sette inn nye tiltak rettet mot barn og unge.

Vi har hatt økende elevtall de siste årene, og også økende klassestørrelser. Dette er noe vi følger med på. Vi vet at det er avgjørende for elevenes læring at lærerne har tid til elevene og at lærerne har god faglig kompetanse. Vi satser både på etter- og videreutdanning og flere lærere i småtrinnet for å kunne gi tidlig innsats.

 Spesielt viktig

Forskning viser at økt lærertetthet er spesielt viktig på de laveste klassetrinnene, og at det er spesielt gunstig for elever som er faglig svake, og for elever med foreldre med lav sosioøkonomisk status.

De samme elevene er overrepresentert i både spesialundervisningen og i frafallsstatistikken. Derfor er dette et treffsikkert virkemiddel for å hjelpe de elevene som har behov for det. Vi har derfor startet en satsning med økt lærertetthet i 1-4. trinn. Dette skal vi følge opp gjennom perioden.

Gode resultater

Vi er stolte av elevene i Oppegårdskolen. Skolene har gode faglige resultater, og vi vet at dette er avgjørende for å hindre frafall i skolen. Lærerne våre og foreldre gjør en fantastisk innsats ved å følge opp barna på en god måte. Samtidig ser vi en økende utfordring med trivsel i skolen, ensomhet og unge som sliter psykisk.

Vi kan ikke akseptere at barn ikke føler at Oppegårdskolen er en trygg arena. Derfor har vi også prioritert skolehelsetjeneste, skolepsykolog, miljøarbeidere og det er satt inn sosiallærere på skolene. Vi har styrket PPT ved å lage et ambulerende team som kan bistå lærere og skoleledelsen ved utfordringer med det sosiale miljøet.

Slik satsning finner man ikke ikke igjen i skolebudsjettet, fordi det budsjetteres over helse og nærmiljøbudsjettet. Tverrfaglig kompetanse i skolen er veldiig viktig, slik at elevene fanges opp tidlig og raskt får hjelp.

Vi er også en del av et prosjekt ved tre av barneskolene i samarbeid med læringsmiljøsenteret i Stavanger. Her får lærere og skoleledelse ny kunnskap om hvordan forebygge, fange opp og håndtere mobbing på en god måte. Dette er erfaringer alle våre skoler kan ta del i. Nylig har vi også fått på plass en “mobbeknapp” slik at det skal bli lettere for elever å nå frem med sin historie.  

 Satser bredere

Som kommune satser vi bredere på forebyggingsarbeid enn bare gjennom skolen. Derfor har vi flere fritidsklubber, utekontakt, helsestasjon for ungdom og ferietilbud. Vi har satset bevisst på å ha steder i kommunen for uorganisert aktivitet, slik at det er tilbud for alle. I tillegg har vi fått på plass et aktivitetskort som gir barn i familier med svak økonomi tilgang til gratis aktiviteter.

Det gjøres veldig mye bra for våre barn og unge. Hadde kommunekassen vært større, er det mange formål vi gjerne skulle brukt enda mer penger på. Samtidig er vi opptatt av å ha en ansvarlig økonomistyring, slik at vi unngår å måtte gjøre store kutt i ett budsjettår eller gjøre oss sårbare for endringer i økonomien. Barn og unges oppvekstvilkår vil alltid være en av våre viktigste prioriterte saker.

PS! Hva mener du om saken? Send ditt innlegg til debatt@oavis.no

Powered by Labrador CMS