Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

PÅDRIVER: – Høyre skal fortsatt være en aktiv pådriver for et stadig bedre miljø i kommunen vår, skriver, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

Klimaendringene skjer nå

Klima- og miljøkrisen er vår tids største utfordring og den stanser ikke ved landegrensen.

Publisert

Fiskene i havet spiser plast i stedet for mat, regnskogen brenner, havene stiger og fremtiden til barna våre er mer usikker enn aldri før. Det er lett å skylde på de store oljeselskapene, men makten til å gjøre noe med krisen ligger i våre hender. Det er viktig at det er lett for innbyggerne å velge miljøvennlig og at forurenseren merker at det er dyrt å forurense.

Barna våre mener at vi politikere ikke har forstått alvoret i klimautfordringene og de har vist det gjennom ungdommens klimaengasjement med skolestreiker for klimaet over hele landet. Det er helt umulig å ikke anerkjenne dette engasjementet.

Høyre mener det er viktig å føre en god miljøpolitikk slik at de som kommer etter oss skal arve et like godt, eller bedre miljø enn det vi har i dag. For å møte miljøutfordringene vil Nordre Follo Høyre satse på teknologi og fornybar energi. Vi vil stille krav om fossilfrie byggeplasser og sørge for at bruk av miljøvennlige løsninger på nybygg, f.eks. massiv tre og solceller på taket. Kommunens egne kjøretøyer skal også være utslippsfrie.

Forvalteransvaret

God miljø- og klimapolitikk handler om forvalteransvaret for natur og økosystemer. Høyre vil jobbe for at kommunens parker tilrettelegges for parsellhager og dyrkingskasser, og at all offentlig beplanting i størst mulig grad tiltrekker pollinerende insekter. Matjorda vil vi verne om, og kommunen vår har nullvisjon for tap av matjord. Matsvinn er også et stort problem og Nordre Follo Høyre vil legge til rette for at matbutikker og matbransjen kan gi bort overskuddsmat, ved f.eks. å etablere matsentraler.

I Høyres miljøpolitikk er generasjonsaspektet viktig og innebærer avveininger mellom ulike hensyn til miljø, klima, arbeidsplasser og lokalmiljø. Grønne arbeidsplasser må være lønnsomme arbeidsplasser, og det er nettopp når det å tenke grønt gir svarte tall i bedriftene, hos forbrukerne og i offentlig sektor, at ting virkelig begynner å skje! Nordre Follo Høyre vil sørge for at kommunens egne virksomheter går foran og avskaffer all bruk av engangsplast.

Det er flere partier som kaller seg et grønt parti, men det betyr ikke nødvendigvis at man har de beste klima- og miljøløsningene. Klimadebatten har i altfor stor grad blitt en debatt om man er for eller mot politisk styrt avvikling av norsk oljeproduksjon, men dette stenger for de debattene vi burde ha! Hvis det ikke utvikles konkurransedyktige alternativer til fossil energi, så blir det ikke noe globalt grønt skifte uavhengig av om Norge stenger ned sin oljeproduksjon. Konsekvensene er at vi mister økonomiske muskler vi trenger til det grønne skiftet, og vi kan miste verdifull kompetanse vi trenger i utviklingen av mer klimavennlig teknologi, for eksempel havvind. Det er en omvei til lavutslippssamfunnet og en snarvei til et fattigere Norge.

Høyre skal fortsatt være en aktiv pådriver for et stadig bedre miljø i kommunen vår. Vi vil først og fremst støtte de miljøtiltakene der vi får mest effekt av de ressursene vi bruker, og sikre at aktuelle tiltak er praktisk gjennomførbare. FNs klimarapport sier vi må halvere våre utslipp av CO2 innen 2030, og Høyre vil jobbe for at Nordre Follo kommune skal oppnå dette.

På dagsorden

Ski er et kollektivknutepunkt og vi har en unik mulighet til å benytte jernbanen som kollektivløsning – også lokalt. Nordre Follo Høyre vil legge til rette for bedre fremkommelighet for buss fremfor bil, og det skal være lettvint og ikke minst hyggelig å ta bussen. Høyre vil jobbe for at busstoppene får leskur med benk og sanntidsinformasjon som viser når neste buss kommer. Pendlerne må oppleve at det å bruke kollektivløsninger innebærer redusert reisetid, og det at bussavgangene fra jernbanestasjonene korresponderer med togene, må være en selvfølge. En knutepunktutvikling med boliger og arbeidsplasser nær stasjonene, vil også være med på å redusere forurensende veibruk ytterligere.

Høyre ønsker å legge til rette for at flere skal gå og sykle for å gi plass til de som må bruke bilen. Vi vil at det skal bygges gang- og sykkelbro fra området ved Vestveien til Ski sentrum som kobles til øvrig gang- og sykkelveinett. Vi vil også sørge for at sykkelveinettet i kommunen vår er sammenhengende og sømløst.

Jeg forsikrer at Nordre Follo Høyre har miljø høyt på dagsorden og vi ønsker treffsikre miljøtiltak for kommunen vår!

Powered by Labrador CMS