– GODT RUSTET: – For at kommunen skal skape gode tjenester er vi avhengige av kompetente dyktige ledere. Slik vi nå rigger kommunen vil vi være godt rustet til å møte fremtidens utfordringer, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen. Foto: Jan Walbeck

– Nordre Follo kommune er på ingen måte topptung

Kommunedirektør i Nordre Follo, Øyvind Henriksen, mener at sammenlignet med andre tilsvarende store kommuner er dagens antall ledere i Nordre Follo en god løsning. – Kommunen er på ingen måte topptung, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Like før kommunesammenslåing hadde tidligere Ski kommune en rådmann (Jane Short Aurlien) og tre kommunalsjefer, Marit Kronborg, Anne Melsom og Kjell Sæther (har gått av med pensjon). Alle kommunalsjefene hadde lik lønn (1.024.000 kroner). Til sammen brukte Ski kommune cirka 4,4 millioner kroner per år for å lønne ordfører og kommunalsjefene.

Når det gjelder tidligere Oppegård, hadde den gamle kommunen vår en rådmann og fem kommunalsjefer, og brukte cirka 6,4 millioner kroner på lønningene til disse.

LØNNINGER I OPPEGÅRD + SKI VS. NORDRE FOLLO: I tillegg til lønningene til rådmannsgruppen viser tabellen lønnsutgiftene til ordførerne og varaordførerne. Ifølge opplysningene fra HR-sjefen i Nordre Follo kommune hadde daværende varaordfører i Ski (Camilla Hille) og ordfører i Ski (Jane Short Aurlien) en lik lønn i 2019, mens lønnen til varaordføreren i Oppegård (Kjell Pettersen) utgjorde kun halvparten av lønnen til ordføreren (Thomas Sjøvold).

Lønnsnivået til kommunalsjefene i tidligere Oppegård var ikke lik for alle fem, og varierte fra 978.000 kroner til 1.105.000 kroner (tall per 31. desember 2019):

 • 1. Kommunalsjef for Barnehage og kultur (Sten Tore Svennes): 978.000 kroner
 • 2. Kommunalsjef for Samfunn og teknikk (Ellen Wibe): 1.009.000 kroner
 • 3. Kommunalsjef for Skole (Jorunn Almaas): 1.009.000 kroner
 • 4. Kommunalsjef for Pleie og omsorg (Else Karin Myhrene): 1.048.000 kroner.
 • 5. Kommunalsjef for Organisasjonsutvikling og senere konstituert rådmann (Monica Lysebo): 1.105.000 kroner.

10,8 millioner i 2019 vs. 12,7 millioner i 2021

Like før kommunesammenslåingen hadde Oppegård og Ski til sammen lønnsutgifter på 10,8 millioner kroner til rådmennene og kommunalsjefene.

Ett år etter kommunesammenslåingen har Nordre Follo cirka 12,7 millioner kroner i de årlige lønnsutgiftene til rådmannsgruppen, som per i dag består av kommunedirektør Øyvind Henriksen, assisterende kommunedirektør Jane Short Aurlien (startet i stillingen 1. februar 2021) og ni kommunalsjefer (hvorav den ene av disse er i en midlertidig stilling siden november 2020):

 • 1. Kommunedirektør Øyvind Henriksen: 1,6 millioner kroner. Lønnsnivået hans ble godkjent av ansettelsesutvalget ved Hans Martin Enger (MDG), Hanne Opdan (Ap), Oddbjørn Lager Nesje (Ap) og Anne Kristine Linnestad (H).
 • 2. Assisterende kommunedirektør Jane Short Aurlien (fast stilling fra 1. februar 2021): 1.341.000 kroner (31 prosent høyere lønn siden 2019)
 • 3. Kommunalsjef for Samfunn og bærekraft, Monica Lysebo: 1.150.000 kroner (cirka 4 prosent lavere lønn enn i 2019)
 • 4. Kommunalsjef for Oppvekst og læring, Sven Tore Svennes: 1.150.000 kroner (17,5 prosent høyere lønn enn i 2019)
 • 5. Kommunalsjef for Helse og mestring, Marit J. R. Kronborg: 1.150.000 kroner (cirka 12,3 prosent høyere lønn enn i 2019)
 • 6. Kommunalsjef for Kultur og samskaping, Anne Melsom: 1.150.000 kroner (cirka 12,3 prosent høyere lønn enn i 2019)
 • 7. Kommunalsjef for Økonomi og organisasjon, Ellen Wibe: 1.150.000 kroner (14 prosent høyere lønn enn i 2019)
 • 8. Konstituert kommunalsjef for Økonomi og organisasjon, Sissel Hodder Hovden: 1.012.000 kroner (var økonomisjef før hun begynte i denne stillingen 20. november 2020)
 • 9. Konstituert kommunalsjef Eiendom og bydrift, Liv Karin Sørli: 1.012.000 kroner.
 • 10. Konstituert kommunalsjef for Arbeid og inkludering, Lene Jahren: 1.012.000 kroner.
 • 11. Konstituert kommunalsjef for Digitalisering og innovasjon, Stein Egil Drevdal: 1.012.000 kroner.

– Alle kommunalsjefene har fått vesentlige endringer i sin «portefølje» da de gikk inn i Nordre Follo kommune 1. januar 2020. HR-sjef i Nordre Follo kommune, Gudrun Birkelund.

Videre påpeker hun at Nordre Follo er dobbelt så stor som Oppegård eller Ski alene.

– Antallet ansatte, størrelse på budsjett og ansvarsområde er vesentlig større enn tidligere. For eksempel kommunalsjef Sten Tore Svennes, som tidligere hadde ansvar for 20 barnehager og fire kulturvirksomheter har nå ansvar for cirka 40 barnehager, 20 skoler, barnevern, PPT, forebygging og tiltak og helsestasjoner – til sammen 68 virksomheter, sier Birkelund.

Les også: Foreslår å kutte 7 av minst 253 lederstillinger i 2021

Lønnsøkning til kommunalsjefene: 68.000,- til sammen

Alle de ni kommunalsjefene i Nordre Follo har fått en lønnsøkning på 0,7 prosent i 2021. Lønnsøkningen, som utgjør mellom 8.000 og 9.000 kroner per stilling avhengig av om denne stillingen er konstituert eller fast, er på 68.000 kroner til sammen:

– Denne lønnsøkningen er inkludert i den lønnen kommunalsjefene har nå. For de fire kommunalsjefene i konstituerte stillinger (Sissel Hodder Hovden, Liv Karin Sørli, Lene Jahren og Stein Egil Drevdal som har en lønn på 1.012.000 kroner) utgjorde økningen cirka 7.000 kroner, mens de fem kommunalsjefene i faste stillinger (Monica Lysebo, Sven Tore Svennes, Marit J. R. Kronborg, Anne Melsom og Ellen Wibe med lønn på 1.150.000 kroner) fikk en økning på 8.000 kroner i 2021, sier HR-sjefen.

Forrige uke ba Oppegård Avis kommunedirektør i Nordre Follo, Øyvind Henriksen (62), om å svare på flere spørsmål. Med tanke på at lønnsutgiftene til kommuneansatte utgjør den største andelen av utgiftene i Nordre Follo, og at kommunesammenslåingen ville føre til mindre byråkrati og færre lederstillinger, stilte vi følgende spørsmål til kommunedirektøren:

Om synergieffekter og antall ledere

– Hva synes du om at kommunen har flere ansatte i ulike lederstillinger nå enn før kommunesammenslåingen, og at antall toppledere i tidligere Oppegård og Ski (rådmannsgruppen ved rådmann og kommunalsjefer) bestod av til sammen elleve personer i 2019, og at dette tallet fortsatt er uendret til tross for at de to kommunene har blitt slått sammen?

– Det er ikke flere kommunalsjefer i Nordre Follo enn det det var før sammenslåingen meg bekjent. Det er ofte slik at toppleder organiserer sin virksomhet slik vedkommende mener det er tjenlig for å gi innbyggerne gode samstemte tjenester. Når to kommuner slås sammen, er det naturlig å se på synergieffekter også på antall ledere. Denne prosessen har pågått en stund og kommunedirektøren lander nå en organisering med fem kommunalsjefer i tillegg til kommunedirektør og assisterende kommunedirektør. I dette innebærer det også at assisterende kommunedirektør vil ha ansvar for sin del av porteføljen av tjenester og oppgaver, sier Henriksen, som startet i stillingen 1. februar.

Les også: Omrokerer lederne for å spare 7 millioner kroner

Avviser kritikken

Henriksen påpeker at Nordre Follo er Norges 15. største kommune. Til tross for at det har blitt flere ledere i Nordre Follo enn i tidligere Oppegård og Ski til sammen, mener kommunedirektøren at Nordre Follo kommune ikke er topptung.

– For at kommunen skal skape gode tjenester er vi avhengige av kompetente dyktige ledere. Slik vi nå rigger kommunen vil vi være godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Sammenlignet med andre tilsvarende store kommuner er dette antallet ledere en god løsning og kommunen er på ingen måte topptung, sier Henriksen.

Opptatt av effektiv ressursbruk på ledelse

Videre sier kommunedirektøren at han er opptatt av stor grad av delegasjon og ansvarliggjøring av medarbeidere.

– Dette vil jeg selvfølgelig videreføre og styrke. Samtidig er det viktig å sikre samskaping på tvers av fagmiljøer da de gode løsningene skapes i tverrfaglig samskaping med innbyggerne. Med de kommunalområdene vi nå får på plass vi vil underbygge dette med kompetente toppledere som sikrer samskaping mellom fag og tjenester på de ulike områdene, sier han.

– Det er en selvfølge når vi står i en slik krevende økonomisk situasjon at vi vi også sikrer effektiv ressursbruk på ledelse og stabsfunksjoner slik at vi kan bruke mest mulig ressurser på de utøvende tjenestene. Dette er speilet i årets SHP (Strategi- og handlingsplan) og iverksettes gjennom de pågående organisasjonsprosessene, legger han til.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at frem til begynnelsen av april skal kommunen gjennomføre en omrokkering av ledergruppene på flere nivåer, for å spare 7 millioner kroner i 2021, slik politikerne vedtok i desember 2020, men Oppegård Avis kjenner ikke til at noen av lederne i kommunen skal sies opp. Vi har stilt et spørsmål om dette til kommunedirektøren, men han har valgt å ikke svare på det.

Les også: Omrokerer lederne for å spare 7 millioner kroner

– Helt avgjørende med assisterende kommunedirektør

– Hva er årsaken til at kommunen skal ha både kommunedirektør (lønn: 1,6 millioner kroner) og assisterende kommunedirektør (lønn: 1.341.000 kroner) som faste stillinger fra 1. februar? Er dette vanlig? Har Nordre Follo råd til det med tanke på den allerede topptunge organisasjonen og kutt i alle tjenester på nesten 200 millioner kroner i 2021?

– Kommunedirektøren er ikke kjent med hvor vanlig det er å ha assisterende kommedirektør i store kommuner, men det er helt avgjørende at kommunedirektøren har en stedfortreder. Med den organisasjonsløsningen vi nå velger vil assisterende kommunedirektør også ivareta ledelse av deler av virksomhetens ansvarsområder i tillegg til å ivareta kommunedirektøroppgaver, sier Henriksen.

Disse spørsmålene har ikke blitt besvart av kommunedirektøren:

 • 1. Hvor mange ledere skal sies opp som følge av omorganiseringstiltaket?
 • 2. Hvilke konkrete stillinger skal de berørte kommunalsjefene flyttes til etter 6. april?
 • 3. Hvor mye vil de berørte kommunalsjefene og eventuelt andre ledere gå ned i lønn som følge av omorganiseringstiltaket?
 • 3. Kan du vennligst konkretisere følgende (fra ditt notat av 15. februar): «Det fremstår som en naturlig konsekvens av kutt i budsjettene at stabene, som i dag ledes av to kommunalsjefer og i tillegg har assisterende rådmann, restrukturerer seg».
 • 4. Virksomhetsområdet Eiendom og bydrift, som ledes i dag av konstituert kommunalsjef Liv Karin Sørli, og virksomhetsområdet Samfunn og bærekraft, som ledes i dag av kommunalsjef Monica Lysebo, slås sammen til ett virksomhetsområde. Det sistnevnte får i tillegg tilført virksomheten Byggeprosjekter. Hva skal det nye virksomhetsområdet hete? Hvem skal lede det? Hva skjer med de berørte ledere?
 • 5. Omorganiseringstiltakene betyr at kommunens øverste administrative ledelse vil bestå av sju personer: en kommunaldirektør, en assisterende kommunaldirektør og fem kommunalsjefer. Hvem er disse kommunalsjefene?
 • 6. Hvor mange fagsjefer uten personalansvar hadde kommunen per 1. januar 2021? Hva synes du om at omorganiseringen ikke får noen konsekvenser for disse?
 • 8. Hvor mange fagsjefer med personalansvar hadde kommunen per 1. januar 2021?
 • 9. Det ble bestemt at stabsområdene skal reduseres med én kommunalsjefsstilling. Hvilken konkret stilling er det snakk om?
 • 10. Hva synes du om at lønnen din er omtrent likestilt med lønnen til Norges statsminister?

– Når det gjelder disse spørsmålene, så foregår det nå prosesser som gjør at dette best vil kunne besvares etter hvert som det effektueres. Etter påske er nok realistisk, skriver kommunedirektøren til Oppegård Avis.

Oppegård Avis jobber videre med saken om lederstillingene i kommunen. Send oss gjerne tips til tips@oavis.no

Powered by Labrador CMS