FORESLO KUTT I ALLE TJENESTER PÅ 190 MILLIONER NESTE ÅR: Fredag 23. oktober ble det holdt en pressekonferanse i Nordre Follo rådhus. På bildet kan du se rådmann Jane Short Aurlien som orienterer om sine forslag til budsjettet for 2021 og Strategi- og handlingsplanen for 2021-2024, sammen med økonomisjef Sissel Hodder Hovden og kommunalsjef for økonomi og organisasjon, Ellen Wibe (tidligere kommunalsjef for eiendom og bydrift). Foto: Yana Stubberudlien

Store kutt i tjenester og ingen store konsekvenser for ledere

Fredag forrige uke foreslo rådmannen et kutt i alle tjenester på 190 millioner kroner i 2021, som innebærer ulike omstillingstiltak. Bare innen helsesektoren kan opptil 45 kommuneansatte bli sagt opp. Men gjelder disse kuttene lederstillingene og har kommunesammenslåingen resultert i lavere lønnsutgifter? Oppegård Avis har prøvd å finne svar på disse spørsmålene.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra våre lesere som sier at kommunesammenslåingen har medført høyere lønnsutgifter til kommunen, med høyere lønninger som følge av "harmoniseringen" (utjevningen) av lønningene hos kommuneansatte i Oppegård og Ski.

– Først har det i år vært vanlig regulering av lønninger. Så har det vært en samordning av lønninger som gjør at de i en kommune som har lavere lønn, har fått høyere for å jevne ut forskjellene som følge av kommunesammenslåingen. Dette har tydeligvis ikke stoppet opp, da det i begynnelsen av neste år visstnok skal foretas enda en samordning (les høyere lønn) i tillegg til vanlig regulering, skriver en av leserne, som ønsker å være anonym.

Les også: Alle sjefene beholder jobben

4,6 millioner kroner mindre til lønn

– Det har ikke vært iverksatt verken sentralt lønnsoppgjør eller lokalt lønnsoppgjør i 2020, og vi har ikke iverksatt «harmoniseringen» ennå. Derfor vil det ikke være store forskjeller i lønnsutbetalinger fra 2019 til 2020, sier leder for HR-avdelingen i Nordre Follo, Gudrun Birkelund.

Oppegård Avis har fått innsyn i regnskapstall på all lønn, som ble utbetalt til kommuneansatte i Oppegård og Ski i oktober 2019, sammenliknet med tilsvarende tall for oktober 2020.

I oktober 2019, det vil si før Oppegård og Ski ble slått sammen, ble det utbetalt 299,9 millioner kroner til kommunens 5.095 ansatte i de to kommunene til sammen, hvorav 138,7 millioner kroner ble utbetalt til 2.469 ansatte i tidligere Oppegård kommune og 161,2 millioner til 2.626 ansatte i tidligere Ski kommune.

Ti måneder etter kommunesammenslåingen, når vi ser på tilsvarende tall på all lønn til kommuneansatte i Nordre Follo for oktober 2020, ser vi at lønnsutgiftene har blitt resultert med 4,6 millioner kroner (red. anm.: Beløpet for all lønn kommuneansatte i Nordre Follo for oktober 2020 er på 295,3 millioner kroner), sammenlignet med tall for oktober i fjor.

– Vi har ikke et direkte sammenlignbart tall for antall ansatte i Nordre Follo for oktober 2020. Tall hentet fra vårt personalsystem viser 4.737 ansatte, sier Birkelund.

358 færre ansatte på ett år

HR-lederen i Nordre Follo forklarer at noe av årsaken til at antall ansatte har gått ned med 358 ansatte, kan være at den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen har gått opp eller at vikarbruk har gått ned.

– Her må vi imidlertid se mer «bak tallene» for å kunne si mer om årsaken, sier Birkelund.

Hun sier at det mest nøyaktige tallet for antall ansatte er tall som blir rapportert til KS (red. anm: kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som organiserer alle landets kommuner og fylkeskommuner) per desember hvert år. Da er alle ansatte med, uansett stillingsstørrelse.

Holder på med å justere lønningene

Vedrørende det sentrale lønnsoppgjøret sier Gudrun Birkelund at det omfatter 90 prosent av kommunens ansatte.

– Det har ikke vært vanlig regulering av lønn for disse ennå, da partene ikke er kommet til enighet. Oppgjøret er til mekling, sier Birkelund.

Samtidig bekrefter hun at kommunen holder på med en harmonisering av lønninger for noen store ansattgrupper.

– Dette gjelder for sykepleiere, pedagogiske ledere i barnehage og fagarbeidere med 16 års ansiennitet. Årsaken til det er at det bør være lik lønn for disse gruppene når de nå jobber i samme kommune. Det bør også være slik at styrere i barnehage tjener det samme enten man jobber i tidligere Ski eller tidligere Oppegård, da oppgaver og ansvar er like. Denne harmoniseringen gjør vi også nå, sier Birkelund.

Justering av lønn til ledere neste år

Det er planlagt en samordning av lønnsstigene for ansatte med høyskoleutdanning og enkelte ledere i kommunen. Ifølge HR-lederen i kommunen vil disse lønnsjusteringene skje tidlig neste år.

– Samordningen gjelder ansatte med 16 års ansiennitet som i dag i enkelte tilfeller tjener mindre enn de som har tiårsansiennitet. Det synes vi ikke er rimelig og vil rette dette opp. Vi planlegger også en viss justering av lønn til enkelte ledere som har fått helt nye oppgaver og mye større ansvar i Nordre Follo enn det de hadde tidligere, sier Birkelund.

Oppegård Avis har bedt kommunen om å oppgi antall kommunalsjefer og virksomhetsledere per i dag og like ved kommunesammenslåingen. Vi har også stilt spørsmål om hvor mange av dagens kommunalsjefer og virksomhetsledere ikke har høyere utdanning samt de som har ansiennitet lavere enn 16 år, samt en oversikt over antall ledere som har fått større oppgaver enn det de hadde tidligere.

102 millioner kroner til justeringer

Vi har også sjekket hvor mye penger det er foreslått til de ulike lønnsjusteringene.

Rådmann Jane Short Aurlien foreslo for en uke siden å sette av 102 millioner kroner til konsekvensjusteringer i 2021.

Rådmannen har også meldt inn endringer som har konsekvenser for driftsbudsjettet i 2021. Her kan man se at kommunen opprinnelig budsjetterte med et mye høyere lønnsoppgjør for 2020 enn det ble i år, så årets lønnsoppgjør ble mye mindre dyrt (hele 52 millioner billigere!) enn de trodde.

Samtidig foreslo rådmannen å sette av 60 millioner kroner (av det totale beløpet på 102 millionene som er foreslått til de ulike konsekvensjusteringene) til lønnsoppgjøret i 2021.

– Her budsjetteres det med den rammen for lønnsoppgjøret i 2021 som regjeringen forslår i statsbudsjettet, det vil si 2,2 prosent, forklarer hun.

Det øvrige beløpet, 42 millioner kroner, har rådmannen foreslått å sette av til konsekvensjusteringer som følger av endringer i statlige eller kommunale vedtak.

3,2 millioner kroner mer til tillitsvalgte og vernetjenesten

Når det gjelder de øvrige konsekvensjusteringer, kan vi blant annet nevne følgende:

I forbindelse med programarbeidet med etablering av Nordre Follo kommune ble det besluttet å øke lønn til tillitsvalgte og vernetjenesten i kommunen for perioden 2019-2021.

Rådmannen mener at budsjettrammen til dette formålet ikke er realistisk i 2021, og sier at det skyldes at årets budsjett er basert på opprinnelig budsjett for Ski og Oppegård i fjor.

For 2021 foreslår rådmannen å bevilge 3,2 millioner kroner til dette formålet, og forklarer dette med at "kommunen fortsatt er i omstillingsprosess". For 2022-2024 foreslår hun at lønnsandelen til tillitsvalgte og vernetjenesten skal reduseres til det tidligere, normale nivået.

Opptil 45 helseansatte kan bli sagt opp

Før kommunesammenslåingen ble det vedtatt i Fellesnemnda at «ingen ansatte blir sagt opp som direkte følge av kommunesammenslåingen med mindre man avslår tilbud om ny stilling ved innplasseringstidspunktet. De ansatte beholder sine lønns- og arbeidsvilkår som følger av lov og avtaleverk».

Kommuneøkonomien i den unge storkommunen er veldig trang. Fredag forrige uke foreslo rådmann Jane Short Aurlien et kutt på alle tjenester på 190 millioner kroner i 2021. Rådmannen har varslet at det innebærer ulike omstillingstiltak og oppsigelser.

Rådmannen har blant annet foreslått at 36 sykehjemsplasser på Solberg og Høyås skal legges ned neste år. Dekningsgraden for sykehjemsplasser for innbyggere over 80 år vil ved dette gå ned fra 16 prosent i år til 14 prosent i 2021, men Nordre Follo kommune kan på denne måten spare 26,7 millioner kroner. Konsekvensen ved dette tiltaket vil være at opptil 45 årsverk i helse og mestring vil forsvinne.

900.000 kroner per år til ny næringsrådgiver

Men gjelder de foreslåtte kuttene lederstillingene?

I Strategi- og handlingsplanen for 2021-2024 kan vi lese at rådmannen foreslår å bevilge 900.000 kroner for 2021 og like store beløp i de tre påfølgende år (3,6 millioner kroner til sammen i planperioden 2021-2024) til å ansette en ny næringsrådgiver i Nordre Follo.

Rådmannen skriver at denne ansettelsen vil bidra til utvikling av gode nettverk og kunne videreutvikle etablerte møteplasser for næringslivet.

Næringsrådgiveren vil også kunne delta aktivt i det kommunale og regionale næringsmiljøet, gi råd til kommunens politiske og administrative ledelse i næringsspørsmål, og utarbeide en temaplan for næringsutvikling i Nordre Follo.

Kutt på kun ubesatte eller midlertidig besatte lederstillinger

Rådmannen påpeker at kommunen må gå kritisk gjennom alle lederstillinger som blir ubesatt (etter naturlig avgang som blant annet pensjon) eller besatt midlertidig.

Hun foreslår at det legges inn en forventning om en innsparing på 5 millioner kroner i 2021 som følge av dette.

Oppegård Avis har stilt spørsmål til rådmannen om hun har konkrete forslag om å redusere antall permanente lederstillinger som følge av kommunesammenslåingen. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Tre ledige stillinger innenfor stabsenheter

Rådmannen opplyser at i forbindelse med kommunens omstillingsbehov er tre stillinger innenfor stabsenheter blitt inndratt i 2020 etter at de ble ledige. Oppegård Avis har bedt kommunen om å oppgi hvilke konkrete stillinger det gjelder.

I 2021 foreslår rådmannen innsparing på 7 millioner kroner når stillingene i stabsområdet blir ledige, i 2022 på 9 millioner kroner og i 2023 på 11 millioner kroner.

ORGANISERING AV VIRKSOMHETSOMRÅDER OG STABER I NORDRE FOLLO:

– Det øvrige omstillingsbehovet vil i stor grad bli dekket ved naturlig avgang. Tiltaket innebærer at det vil bli redusert kapasitet til å følge opp utviklingsoppgaver og saksbehandlingsoppgaver. Deler av dette vil kompenseres ved effektivisering som følge av nye arbeidsmetoder eller digitalisering.

Harmonisering og styrking med flere millioner kroner

Samtidig har virksomheten Økonomi og organisasjon blitt styrket innen regnskap med 1 million kroner i 2020. Det ble også avsatt 10 millioner kroner i 2020 til "harmonisering" (utjevning av lønnsforskjellene etter kommunesammenslåingen) innen denne virksomheten, som ledes av kommunalsjef Ellen Wibe.

Rådmannen har nå foreslått å fortsette med bevilgingene på 10 millioner kroner hvert år i perioden 2021-2023.

Rådmannens forslag til budsjettet for 2021 og strategiplanen for 2021-2024 skal behandles politisk i kommunestyret 17. desember.

Oppegård Avis følger opp saken. Send oss gjerne tips på e-post (tips@oavis.no, yana@oavis.no) eller kontakt oss direkte.

Powered by Labrador CMS