– FRIVILLIG ELLER VED TVANG: Morten Lerdal ber politikerne i Nordre Follo om å godta en folkeavstemning enten frivillig eller ved tvang. – Tvang der vi innbyggerne i Oppegård undertegner et opprop med krav om en folkeavstemning og et ønske om å få Oppegård tilbake. Vi trenger kun 300 underskrifter fra innbyggerne for å få reist spørsmålet på dagsorden, presiserer 54-åringen fra Myrvoll. Foto: Jarle Ørnebo. Grafikk: Christin Nordahl/Oppegård Avis
– FRIVILLIG ELLER VED TVANG: Morten Lerdal ber politikerne i Nordre Follo om å godta en folkeavstemning enten frivillig eller ved tvang. – Tvang der vi innbyggerne i Oppegård undertegner et opprop med krav om en folkeavstemning og et ønske om å få Oppegård tilbake. Vi trenger kun 300 underskrifter fra innbyggerne for å få reist spørsmålet på dagsorden, presiserer 54-åringen fra Myrvoll. Foto: Jarle Ørnebo. Grafikk: Christin Nordahl/Oppegård Avis

Ber Nordre Follo om skilsmisse

Morten Lerdal (54) fra Myrvoll ber kommunen om å legge opp til en folkeavstemning i tidligere Oppegård for å vurdere Oppegårds løsrivelse fra Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

54-åringen fra Myrvoll har bodd hele livet i den tidligere Oppegård kommune og sier han har store følelser for den gamle kommunen.

Lerdal er kjent som tidligere lokalpolitiker for Oppegård FrP, og ble valgt inn i 2007 som medlem i utvalget for miljø og plan (UMP) i tidligere Oppegård. Året etter ble Lerdal en del av kommunestyret med Jarle Ørnebo som gruppeleder for FrP. Den korte politiske karrieren ble avsluttet i 2011, men følelsene for den gamle kommunen har ikke blitt svekket med årene.

Fakta om kommunereformen

  • Målet med reformen var å redusere antallet kommuner og flytte mer makt og ansvar til større kommuner.
  • Kommunene hadde frist til 1. juli 2016 med å fatte vedtak om sammenslåing eller ikke. Fylkesmennene tegnet deretter et kart med sine anbefalinger for kommunestruktur i fylket og sendte dem til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • Våren 2017 la regjeringen frem sin proposisjon om kommunestruktur, som ble behandlet i Stortinget.
  • Stortinget vedtok i juni 2017 å kutte antall kommuner fra 428 til 356 (119 kommuner blitt til 47 nye). Elleve av sammenslåingene skjedde med bruk av tvang.
  • Kommunesammenslåingene trådte i kraft fra 1. januar 2020.

Lerdal reagerer på at kommunesammenslåingen mellom Oppegård og Ski, som ble realitet for ett år siden, har ført med seg flere ulemper, blant annet økning i gebyrene og reduserte tjenester, men han reagerer også på andre problemstillinger som har dukket opp som følge av ekteskapet med Ski.

– Vi ser at Oppegård og Ski ikke behandles som to likeverdige kommuner. Det er vondt å se at vi blir behandlet som lillebror til Ski og er ofte den siste som får noe når ungene selv skal dele ut lørdagsgodteriet. De pynter blomsterbedene i Ski med 6000 stemorsblomster og de svir over 50 millioner kroner på oppussing av rådhuset i Ski, mens skoler råtner på rot. Disse pengene skulle gå til barn og unge istedenfor, sier Lerdal.

– Frivillig eller med tvang

Tirsdag 5. januar sendte han en e-post med flere spørsmål til ordføreren og kommunestyret, hvor han bokstavelig talt ber dem om å vurdere skilsmisse slik at Oppegård kan bli igjen en selvstendig kommune, samt å gi en oversikt over kostnadene for Oppegård ved dette.

I e-posten ber Morten Lerdal kommunestyret om å legge opp til en folkeavstemming i tidligere Oppegård der innbyggerne får si sin mening rundt kommunesammenslåingen.

– Spørsmålet er om Oppegård fortsatt skal være en del av Nordre Follo eller om vi skal løsrive oss fra Nordre Follo så snart som mulig. Hvis ikke kommunen snarest på eget initiativ vil avholde en slik folkeavstemning, vil jeg og andre lage en underskriftskampanje på Opprop.no for å tvinge kommunen til en slik avstemning, sier 54-åringen, som vil ha en omkamp.

Kommunen har bekreftet at spørsmålene hans skal besvares under kommunestyremøtet 16. januar. Møtet kan følges digitalt via KommuneTV.

– Jeg håper mange innbyggere følger med på det, sier Lerdal.

Tvangsekteskap

– Det er tydelig at det aldri ble gjort en god nok vurdering av sammenslåing av Ski og Oppegård. Det ble gjort en god analyse av hele Follo samlet, og en der Oppegård ble en bydel i Oslo. Begge disse analysene viste bedre resultater for Oppegård enn som i ekteskap med Ski, sier Lerdal.

Han understreker at det var tidligere ordfører Thomas Sjøvold og kommunestyrepolitikerne i tidligere Oppegård som tok beslutningen om sammenslåingen med Ski.

– Denne beslutningen ble ikke tatt av oss, innbyggerne i Oppegård. Det var et tvangsekteskap. Svært mange av oss, innbyggerne, ser ingen verdi av sammenslåingen, snarere tvert imot. Vi ser at Nordre Follo kommune har blitt dyrere, skattlegger oss mer og en rekke tilbud har blitt dårligere, sier Lerdal.

Han nevner blant annet at tidligere vedtak om utbygging av Fram skole med idrettshall er blitt utsatt eller kansellert i Nordre Follo.

– Byggesaksgebyret har økt fra 31.000 til 40.000 kroner for en enebolig, som nesten er en rekord på landsbasis. Vann og avløp skal bli dyrere, eiendomsskatt kan bli realitet, og vi har også blitt fortalt at Ski vurderte å legge ned noen barnehager på Langhus, men nå legges det ned noen i Oppegård, mens de på Langhus får bli, sier 54-åringen.

– Hva synes du om situasjonen med sykehjemmene på Solborg i Ski og Høyås i Oppegård hvor kommunestyret nylig har valgt å skjerme 16 plasser på Høyås og legge ned 20 plasser på Solborg?

– Det er forferdelig trist at det nedlegges viktige sykehjemsplasser, uansett i hvilken kommune det gjøres i. Vi mister også verdifull kompetanse, sier Lerdal.

Solgte dobbelt så mye, og kun i Oppegård

Lerdal reagerer også på at Nordre Follo selger unna eiendom i Oppegård for å finansiere saker i tidligere Ski.

Oppegård Avis har nylig skrevet at det totale beløpet på de solgte eiendommene i tidligere Oppegård per oktober 2020 var på over 20 millioner kroner istedenfor 12 millioner kroner, det vi si nesten det dobbelte av det som var salgsmålet for hele Nordre Follo kommune i 2020.

– Disse eiendommene kunne vi selv ha solgt for å gjøre noe med det enorme vedlikeholdsetterslepet vi har hatt gjennom mange år, og investere disse pengene i det som trengs her lokalt, sier tidligere FrP-politikeren.

Les også: Sjekk hvilke eiendommer anbefales solgt i tidligere Oppegård

Vil se på kostnadene først

For Lerdal er det viktig at dette ikke blir oppfattet for noen form for partipolitisk spill.

– Innspillet mitt er ment som et ønske om det beste for innbyggerne i Oppegård.

Han håper på å få med flere lokalpolitikere, blant annet hans tidligere partikollega Jarle Ørnebo (FrP), til å lage en tverrpolitisk gruppe som kan se på kostnadene ved en slik skilsmisse for Oppegård.

– Jeg vil ikke ha en skilsmisse til enhver pris. Det må ligge en faglig grunnlag for at en slik skilsmisse ikke slår feil for Oppegård, understreker Lerdal.

– Opp til Fylkesmannen

Ifølge Lerdal tok han kontakt med Jarle Ørnebo denne uken for å høre om hvor mye realisme det kan være rundt en slik skilsmissesak.

– Det finnes flere måter å gjøre det på, men det er Fylkesmannen som må godkjenne oppdelingen til slutt. Kommunen selv kan ikke gjennomføre dette, sier Ørnebo, som sitter i kommunestyret og er leder for kontrollutvalget i Nordre Follo.

Oppegård Avis har foreløpig ikke lyktes med å innhente en kommentar fra Fylkesmannen. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Ørnebo sier at på det siste temamøtet, som ble gjennomført i går og handlet om langtidsplanleggingen i Nordre Follo, ble kommunestyret informert om at det ikke er mulig å redusere gjeldsgraden på sikt.

– Per i dag har ingen en god løsning på dette. Det betyr at det ikke er mulig å gjennomføre investeringene som er planlagt hittil. Etter koronatiden vil vi få en bedre oversikt over økonomien, men hvis vi ikke får dekket utgiftene i forbindelse med koronatiltakene, kan Nordre Follo havne på Robek-listen, sier Ørnebo.

Bekymret for økonomien

– Nordre Follo skal ha en bærekraftig økonomi for å kunne levere våre tjenester. Kommunene skal derfor forvalte økonomien sin slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, sier Ørnebo.

Han sier at for å få dette til har Nordre Follo vedtatt følgende finansielle måltall:

  • Netto driftsresultat skal være minimum 2 prosent.
  • Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter (gjeldsgrad) skal ikke overstige 110 prosent i gjennomsnitt i økonomiplanperioden 2020-2023, og reduseres til 80 prosent av driftsinntektene innen 2030.
  • Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal være minimum 8 prosent.

– Dagens gjeldsgrad er på 132 prosent og vil øke til 165 prosent ved utløp av planperioden. Mulighetsrommet for å redusere finanskostnadene er enten å ha høy egenfinansiering eller å redusere investeringsnivået. Dersom Nordre Follo skulle holde gjeldsgraden på 2019-nivå (119 prosent) innebærer det at investeringsnivået må reduseres med 2,5 milliarder kroner i planperioden, sier Ørnebo.

Han sier egenfinansiering gjennom salg, økte inntekter eller reduserte kostnader kan redusere gjeldsgraden. Ørnebo påpeker at for hver 100 millioner kroner som brukes i investeringsbudsjettet, og som må lånefinansieres, påløper en utgift i driftsbudsjettet i form av renter og avdrag på om lag 5 millioner kroner årlig.

– Oppegård subsidierer Ski

Ett år etter kommunesammenslåingen med Ski er FrP-politikeren fortsatt svært kritisk til storkommunen:

– Når overskuddet i Oppegård er like stort som underskuddet i Ski og når gjelden per innbygger er dobbelt så stor i Ski enn i Oppegård, er det opplagt at Oppegård-beboere subsidierer Ski. Dette betaler vi nå for, sier han.

– Hva med det enorme vedlikeholdsetterslepet som Oppegård har?

– Beregningene av vedlikeholdsetterslepet er ulikt beregnet i Oppegård og Ski og kan ikke sammenlignes. Oppegård har ikke hatt noe mer etterslep enn Ski. Historisk tvert om. Byggene i Oppegård ble bygget for en lengre levetid, sier Ørnebo.

Oppegård Avis har tidligere skrevet om behovsanalysene fra 2020 som viste blant annet at tilstanden av skolebyggene i tidligere Oppegård var mye verre enn i Ski. Vi har også skrevet at Oppegård var på nest siste plass i landet etter Sørum kommune når det gjelder bruk av driftsmidler per barn. Oppegård har også dårlig kapasitet innen idrettshaller og svømmehaller, og har også den nest laveste dekningen på kunstgressbaner i hele landet.

– Er ikke dette et dårlig utgangspunkt? Hva sitter Oppegård med etter en eventuell skilsmisse? Hvor henter vi pengene til å bygge opp kapasiteten?

– Hvis vi gjør ting riktig, kan vi få et større handlingsrom. Vi vil kunne samarbeide på tvers av flere kommuner, inkludert Oslo, og vi kunne prioritere fullt ut viktigste oppgaver som ungdom, oppvekst, helse og eldrepolitikk, sier Ørnebo.

Han legger også til at det politiske samarbeidet i Nordre Follo fungerer svært dårlig.

– Jeg har aldri opplevd et så polarisert kommunestyre som vi har i dag. Det gjelder ikke bare polarisering mellom politikerne i Oppegård og Ski, men det er også total overkjøring av forslagene fra opposisjonen. De vurderes ikke en gang, sier han.