SKREV TIL UNGDOM: Anne Kristine Linnestad er stortingsrepresentant for Akershus Høyre. Foto: Privat
SKREV TIL UNGDOM: Anne Kristine Linnestad er stortingsrepresentant for Akershus Høyre. Foto: Privat

Til ungdommen!

"Det skulle bare mangle at ikke dere får mulighet til å leve minst like gode liv som foreldrene deres og får like gode muligheter som ungdom før dere har hatt", skriver stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad (H) i sitt debattinnlegg.

Publisert

Vi heier på dere! Det er skaperkraften deres og de spennende ideene som hver enkelt av dere har som skal bringe Norge fremover. Det er dere som er «den nye oljen»!

Hvert fjerde år leverer regjeringen det som heter Perspektivmeldingen til Stortinget. Det er kanskje et av de aller viktigste dokumentene dere som er unge i dag kan lese. Perspektivmeldingen handler om hvordan vi ser for oss at det norske samfunnet ser ut om 20, 30 og 40 år. Så det handler egentlig om hvilket samfunn dere skal overta. Det handler om den tiden som kommer når dere skal kjøpe deres første bolig, stifte familie og jobbe.

Årets Perspektivmelding viser at vi må gjøre noen forandringer hvis dere skal kunne ta over landet vårt i minst like god stand som det er i nå. Helst enda litt bedre.

Det er mye som går bra i verden i dag, men når vi ser på nyhetene kan man lett å få et annet inntrykk. På mange måter har vi aldri hatt det bedre enn nå, og selv om det er altfor mange som er fattige i verden, har det aldri vært så få som lever i ekstrem fattigdom. Vi har heller aldri før vært så likestilte, og vi lever lenger enn før. Likevel har vi noen utfordringer som vi må løse.

Perspektivmeldingen viser at forholdet mellom antall eldre og antall unge vil endre seg mye i årene som kommer. De som er 75-80 år nå, ble født i en tid hvor familiene fikk flere barn enn da foreldrene deres og dere ble født. I tillegg har vi et godt helsevesen som holder oss friske lenger. Spedbarnsdødeligheten er kraftig redusert grunnet vaksiner og stadige fremskritt innen medisin. Forskning bidrar sammen med kunnskap om kosthold til at gjennomsnittlig levealder for en kvinne har økt fra 78,7 år i 1980 til 84,7 år i 2020, mens gjennomsnittlig levealder for en mann har økt fra 72,2 år i 1980 til 81,2 år i 2020. Det betyr at for hver pensjonist i Norge, blir det stadig færre som er i en alder hvor de jobber.

Når vi er barn og ungdom får vi mer fra statskassen enn vi betaler inn. Eksempler er at vi har gratis skole og at alle får barnetrygd. Når vi begynner å jobbe, betaler vi skatt til statskassen av lønnen vår i tillegg til avgifter på ting vi kjøper. Og når vi blir pensjonister får vi fra statskassen igjen. Vi får pensjon og etter hvert kanskje pleie og omsorg, for eksempel på sykehjem. I årene fremover vil det bli færre mennesker som jobber og betaler til statskassen sammenlignet med antall pensjonister som får pensjon fra statskassen. Det betyr at inntektene til statskassen vil vokse saktere enn utgiftene fremover.

Det må vi gjøre noe med. Ellers får vi for lite penger til å betale for alle velferdsgodene våre. Det er bedre at vi øker inntektene enn at vi forsøker å bruke mindre penger på veldig mye. Vi ønsker at Norge skal fortsette å være et velferdssamfunn, med gratis skole og sykehus, trygge veier og gode pensjonsordninger.

Vi mener at noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å møte utfordringen som ligger foran oss, er at flere får en jobb å gå til. Når flere jobber, går inntektene til Norge opp. For å få flere i jobb må vi starte med dere. Flere må benytte muligheten til å ta fagbrev eller høyere utdanning. Hvis dere ikke fullfører videregående skole, blir det mye vanskeligere å få jobb og å klare å stå i jobb helt til man blir pensjonist.

En annen utfordring er klimakrisen. Hele verden må kutte utslipp og redusere forurensningen - både av havene og på land. Det kommer ikke til å bli lett, men det må vi få til. Norge har verdens beste utgangspunkt for å lykkes og håndtere disse utfordringene.

Det er ikke oljepengene som skal løse alle problemene våre i fremtiden, for inntektene fra oljen vil reduseres, men Norge er verdensledende i teknologiutvikling! Det er teknologiutviklingen i oljeindustrien som vil være grunnlaget for veldig mange av de nye, grønne jobbene som vil bli skapt. Det er blant annet disse arbeidsplassene som vil bidra til de nye inntektene til statskassen. Det er den samlede arbeidskraften som er vår største verdi, ikke oljen. Den fremtidige skaperkraften og de nye kreative ideene til alle unge som brenner for noe er helt avgjørende - dere vil gjøre en forskjell! Verdien av innsatsen fra de som jobber i Norge er faktisk fire ganger så stor som verdien av oljefondet og all oljen som ligger i bakken til sammen.

Den gode nyheten er at klimapolitikken virker! I Norge er de samlede klimagassutslippene per innbygger nå mer enn 20 prosent lavere enn i 1990. Men vi må fortsatt gjøre mye mer, både i Norge og i samarbeid med andre land. Klima og økonomi henger tett sammen - og vi må klare å løse begge deler. For det samfunnet dere skal overta, skal være bærekraftig både økonomisk, sosialt og klimamessig.

Powered by Labrador CMS