Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

TILBUD FOR DEMENTE: Oppegård og Ski har gode tilbud for demente på Solborg og Høyås.Bildet er fra demensavdelingen (Eikjoltunet) på Solborg bo- og aktivitetssenter i Ski.

Behov for mer tilrettelegging for demente

"En av de største omsorgsutfordringene Nordre Follo står ovenfor er ulike former for demens/Alzheimers sykdom", skriver leder Pensjonistpartiet i Nordre Follo, Ola Øygard.

Publisert

Alderssammensetningen i befolkningen endrer seg, og det blir flere eldre og de lever lengre og noen får demens/Alzheimers sykdom. Det er også flere yngre som får denne sykdommen.

Det er i dag over 77.000 personer i Norge som har demens/Alzheimers sykdom. Dette tallet vil sannsynligvis fordobles innen 30 år.

Rundt 80 prosent av beboerne i norske sykehjem har demens.   

350.000 personer direkte berørt

Regner vi med de som er berørt av sykdommen og deres pårørende, er det antatt at over 350.000 personer er direkte berørt av sykdommen.

Som oftest er det pårørende som observerer de første symptomene og blir konfrontert med den enkeltes angst og usikkerhet.

Krevende for de nærmeste

Å være familieomsorgsgiver for en person med sykdommen kan være ganske krevende.

En må erkjenne at demenssykdommen er et komplekst område. Dette forutsetter et godt samarbeid og tverrfaglighet innen helse og omsorg. Dette for å oppnå en fleksibel tjeneste med høyt faglig nivå og behandling/innsats for den enkelte bruker.

Mange kommuner har innsett at de må prioritere demens/Alzheimers sykdom, og har i dag en økning i både pårørendeskole, dagaktivitetstilbud og opplæringstiltak.

Slik ser vi på løsningen

Viktige tiltak for de som blir rammet av sykdommen kan være følgende:

  • Bedre tjenestetilbudet blant yngre personer under 65 år som er rammet av demens

  • Demensvennlige botilbud
  • Sørge for fortsatt drift av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer

   med demens selv om statlige overføringer opphører etter 2020

  • Kommunen må sørge for bedre transport til tilbudene for personer med

   demens

  • Øke kompetansen blant ansatte slik at tjenestetilbudet bedres. 

Powered by Labrador CMS