Barnehager i Nordre Follo

IKKE REALISTISK: Rådmannen mener at det ikke er realistisk å kunne tilby full barnehagedekning gjennom hele året med nåværende plasskapasitet og i den nåværendeøkonomiske situasjonen.
IKKE REALISTISK: Rådmannen mener at det ikke er realistisk å kunne tilby full barnehagedekning gjennom hele året med nåværende plasskapasitet og i den nåværendeøkonomiske situasjonen.

– For kostnadskrevende

Rådmann Gro Herheim anbefaler at det ikke innføres garanti for barnehageplass fra det tidspunkt et barn fyller ett år.

Publisert

Saken skal behandles i kommunestyret i dag. Møtet foregår digitalt i Teams og kan følges direkte på kommunens nettside fra klokken 15:00.

Kommunens sak- og arkivsystem hvor digitale saksdokumenter til dagens kommunestyremøte ligger, er dessverre nede for tiden. Leverandøren er på saken og jobber med å rette opp feilen nå, ifølge kommunen.

      Bakgrunn for saken:

  • Per i dag er det en nasjonal lovfestet rett til barnehageplass for barn som fyller ett år i løpet av november, og som har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars.
  • Oppegård og Ski kommunestyrer vedtok i sine møter i juni 2017 et verbalvedtak om en utvidelse av den ovennevnte retten ved å innføre plassgaranti for barn fra og med fylte ett år. Dette ville da omfatte barn som fyller ett år fra og med desember til og med juli, det vil si åtte måneder.
  • Verbalvedtaket ble gjennomført i samarbeid mellom Ski og Oppegård kommuner som et ledd i byggingen av Nordre Follo kommune.
  • Det ble gjort vedtak om at denne saken skulle fremmes for politisk behandling.

Rådmannen understreker at Nordre Follo kommune følger nasjonale prioriteringer på barnehageområdet, og kommunen oppfyller den nasjonale retten til barnehageplass i dag. Opptaket har vært praktisert slik at alle med lovfestet rett til plass først får plass. Deretter blir ledige plasser fylt opp i løpet av året. Disse plassene har blitt besatt etter hvert som det har kommet nye søkere.

Ikke realistisk

Rådmannen mener at det ikke er realistisk å kunne tilby full barnehagedekning gjennom hele året med nåværende plasskapasitet og i den nåværende
økonomiske situasjonen.

"En innføring av plassgaranti for barn fylt ett år vil kreve flere barnehageplasser enn kommunen har i dag, og utløse betydelige merkostnader for kommunen", skriver rådmann Gro Herheim.

Videre forklarer hun at en lokal utvidet plassgaranti kan føre til en økning av etterspørsel når foresatte vet de har rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år.

Rådmannens anbefaling

I den vedtatte strategi- og handlingsplanen for 2020–2023 er det allerede vedtatt innstramminger i muligheten til å få barnehageplass i løpet av året. Dette fører til at grupper med store behov ikke vil få barnehageplass når de har behov for det.

"Flere av disse gruppene av barn vil ha høy prioritet. Kommunen må prioritere plass til de barna som har størst behov, og deres behov vurderes foran barn som fyller ett år i løpet av året", skriver rådmann Gro Herheim i sin anbefaling til kommunestyret i Nordre Follo.

10 millioner kroner for en måned

En plassgaranti antas å kunne medføre behov for plasser til et halvt årskull, som kan utgjøre om lag 300 barn i Nordre Follo.

Kostnaden ved en barnehageplass for barn under tre år i Nordre Follo er cirka 225.000 kroner per år. Hvis vi legger en gjennomsnittskostnad på cirka 200.000 kroner per barnehageplass til grunn, og med plass til 300 nye barn på ett år i løpet av året, kan den totale kostnaden anslås til 60 millioner kroner per år, ifølge kommunens beregninger.

Ut fra dette antas som eksempel en eventuell utvidelse med en måned, fra november til desember, å koste cirka 10 millioner kroner per år.

Vil være plass til noen flere barn, men ikke alle

Ifølge rådmannen vil det fortsatt være plass til noen flere barn i eksisterende barnehager, men en utvidelse av rett til plass for et stort antall barn vil medføre behov for etablering av nye barnehager.

Videre forklarer rådmannen at det sistnevnte skyldes at det økte behovet ved å utvide rett til plass med et halvt årskull, vil omfatte et stort antall barn.

Rådmannen vil legge fram en egen sak med hvordan eventuelle ledige plasser skal tildeles, og hvilke grupper som skal prioriteres, og i hvilken rekkefølge.

Behov for fire til fem nye barnehager

"Videre er situasjonen slik i dag at den ledige kapasiteten stort sett er på «feil sted», det vil si i områder hvor det i dag ikke bor så mange barn. Eventuell bruk av disse plassene vil derfor medføre behov for lengre reiser med bil, og erfaringsmessig vil slike plasser ikke bli benyttet i særlig grad", skriver Gro Herheim.

Hun påpeker at dersom kapasiteten skal økes for 300 barn under tre år, kan det bli behov for inntil fire til fem nye barnehager til en pris av cirka 60 millioner kroner for hver barnehage.

Må drive med betydelig overkapasitet

Rådmannen påpeker også at kommunen må legge til rette for stor overkapasitet for å sikre garantien. Dette vil innebære at kommunen må drive med betydelig overkapasitet spesielt i høsthalvåret, og deler av våren.

"For å gjennomføre ordningen må det tilføres betydelige økonomiske midler utover det som ligger inne i den vedtatte strategi- og handlingsplanen. Det vil kreve midler til å opprette nye stillinger og eventuelt å bygge nye barnehager", skriver Herheim.

Hun skriver videre at kostnaden for en slik omfattende og kostnadskrevende ordning som utvidet rett til barnehageplass, må i hovedsak og som regel bæres av staten.

"Det kan ikke forventes at kommunen skal kunne finansiere en slik ordning selv", skriver Herheim.

Powered by Labrador CMS