Politiets nasjonale beredskapssenter

SNART FERDIG: Oslo politidistrikt overtar beredskapssenteret i september 2020.
SNART FERDIG: Oslo politidistrikt overtar beredskapssenteret i september 2020.

Mangler penger til døgnbemanning

Til tross for at det nye beredskapssenteret er bygget innenfor gitte tids- og kostnadsrammer, vil det ikke klare å levere på innholdet som er nødvendig for å sikre den lovede terrorberedskapen 24 timer i døgnet.

Publisert

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) skal overtas av Oslo politidistrikt om halvannen måned. Innflytting og virksomhetstesting vil foregå fra september 2020 frem til beredskapssenteret er i full operativ drift fra midten av desember 2020.

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB)

 • Ansvaret for anlegget (eierskapet) tas formelt over fra totalentreprenøren (Skanska Norge AS) til Oslo politidistrikt den 1. september 2020.

 • PNB skal etter planen være fullt operativt innen 15. desember 2020.

 • Tomten ligger på begge sider av E6 på Taraldrud, like sør for kommunegrensen mot Oslo. Hovedatkomsten er fra rundkjøringen ved Taraldrudkrysset.
 • Skal samle beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste på ett sted. 
 • Har en kostnadsramme på 2,5 milliarder kroner.

PNB vil koste rundt 2,5 milliarder kroner, som var kostnadsrammen for prosjektet, men TV 2 har nylig avslørt at selv om beredskapssenteret er et kraftig løft i kampen mot terror, gjelder det bare dersom terrorangrepet skjer innenfor vanlig arbeidstid på hverdager.

PNB vil dermed mangle penger til 24-7-bemanning, ifølge et internt notat i Politidirektoratet (POD) som TV 2 har fått tak i.

POD ønsket ikke å kommentere innholdet eller selve notatet, men henviste til Justisdepartementet (JD) hvor det ikke var noen som helst spor av det aktuelle notatet i arkivene, ifølge TV 2.

Les også: Fraskriver seg ansvaret for nabovarsling

Hva skjer på kveldstid og i helgene?

Blant annet fremgår det av det interne notatet at driftsbudsjettet for PNB ikke er høyt nok til å sikre et såkalt døgnbemannet kontakt- og koordineringspunkt.

Dette er sentralen som mottar terroralarmer, iverksetter tiltak og ressurser, og støtter de operative enhetene under oppdrag.

Sentralen vil med dagens budsjetter ikke kunne bemannes med vaktledere utenom normal arbeidstid, noe som vil medføre at sentralen «som følge av dette ikke bli den nøkkelfunksjonen den var tiltenkt å være», heter det i notatet.

Les også: Eksplosiver og sjokkgranater skremte naboer

Mangler utstyr og instruktører

Det fastslås også at det mangler utstyr og folk til å kunne drive instruksjon for beredskapspersonell fra politidistrikter utenfor Oslo.

Beredskapssentere er tiltenkt en sentral rolle i styrkingen av beredskapen over hele landet, men vil på åpningsdagen ikke kunne tilby instruktører for opplæring av personell fra andre politidistrikter.

TV 2 skriver at de har sett utdrag av rapporten og at sentrale politikilder i Oslo har bekreftet fremstillingen. De har også intervjuet Per Willy Amundsen (FrP), som var justisminister da beslutningen om bygging av beredskapsenteret ble tatt:

– Bygningen og selve anlegget er fantastisk. Det er levert på tid. Det er levert på pris. Det er det ingenting å klage på. Men når senteret åpner, klarer det ikke å levere på innholdet. Det handler om mannskaper, og det handler om utstyr og materiell. Der stiller ikke regjeringen opp. Den har rett og slett ikke lagt de pengene på bordet som er nødvendige for å sikre den lovede terrorberedskapen, sa Amundsen (FrP) til TV 2.

SJEKK FORSKJELLEN: Illustrasjonen viser hvordan beredskapssenteret se ut høsten 2020. Dronebildet viser området slik det så ut i mai 2017. Illustrasjon: Nordic-Office of Architecture og COWI AS/ Foto: Oppegård Avis/

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet Politidirektoratet og stilt flere spørsmål om driftsbudsjettet for PNB. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Det er Oslo politidistrikt som har ansvar for å drifte det nye beredskapssenteret, og de overtar PNB i løpet av høsten 2020.

Vi har god kontroll på vår oppstart, sier politiinspektør Martin Strand.

Fikk nye funksjonaliteter til 100 millioner

BØLGER I BASSENG: Treningsbygget er en del av hovedbygget på PNB og inneholder det alle ansatte trenger for generell trening, blant annet et 25-meters basseng. Det er 5,7 meter dypt og har bølgefunksjon som gir mer realistisk trening.
BØLGER I BASSENG: Treningsbygget er en del av hovedbygget på PNB og inneholder det alle ansatte trenger for generell trening, blant annet et 25-meters basseng. Det er 5,7 meter dypt og har bølgefunksjon som gir mer realistisk trening.

Prosjektsjef for bygging av PNB, Paul Torgersen, gleder seg til å overlevere prosjektet til Oslo politidistrikt.

Prosjektet skulle realisere «mest mulig beredskap» innenfor kostnadsrammen på 2,5 milliarder kroner. Det betyr at hvis kostnadsutviklingen var negativ måtte vi ta ut funksjonalitet på kuttlisten, men hvis den var positiv kunne vi ta inn ny funksjonalitet fra en plussliste, forklarer Torgersen.

Han sier prognosen for kostnadsutviklingen er nå på 2 430 000 000 kroner (omregnet i 2015-kroner), som er 70 millioner under kostnadsrammen.

Totalentreprisen ble signert januar 2018, men siden kostnadsutviklingen var positiv, tok vi underveis i gjennomføringsfasen inn ny funksjonalitet til en verdi av cirka 100 millioner kroner. Vi har blant annet fått AV-matrise (IKT-sikkerhetsutstyr), dype brønner (ENØK-tiltak), røykdykkerhus og bølger i bassenget for mer realistisk trening (red. anm.: bølgefunksjonen ble besluttet og tatt inn i prosjektet juni 2018), sier prosjektsjefen.

KOSTNADSUTVIKLING FRA JUNI 2017 TIL APRIL 2020: Figuren under viser kostnadsutviklingen måned for måned siden juni 2017, for å kunne sammenligne disse med kostnadsmålet på <span class="st">på 2,5 milliarder kroner</span>. Beløpene er omregnet i 2015-kroner. Startverdiene er hentet fra uavhengig kvalitetssikring, KS2, som ble gjennomført i 2017 av Dovre Consulting.
KOSTNADSUTVIKLING FRA JUNI 2017 TIL APRIL 2020: Figuren under viser kostnadsutviklingen måned for måned siden juni 2017, for å kunne sammenligne disse med kostnadsmålet på på 2,5 milliarder kroner. Beløpene er omregnet i 2015-kroner. Startverdiene er hentet fra uavhengig kvalitetssikring, KS2, som ble gjennomført i 2017 av Dovre Consulting.

Diagrammen nedenfor viser hvordan investeringskostnadene for PNB har utviklet seg måned for måned i gjennomføringsfase siden sommeren 2017 i forhold til kostnadsmålet (2,5 milliarder kroner).

 

 

Paul Torgersen sier stiplet blå linje på diagrammen ovenfor viser prognosen for det kostnadsomfanget som var planlagt i forprosjektet og fastsatt i kontrakten.

Heltrukken blå linje viser prognose med til enhver tid godkjent funksjonalitet, mens grønt felt viser usikkerheten i prognosen (høyeste verdi med 85 prosent sannsynlighet for at prognosen holder og laveste verdi på 15 prosent sannsynlighet for at prognosen holder).

Usikkerheten har blitt redusert etter hvert som prosjektet har gått fremover, forklarer Torgersen.

Fullt operativt innen 15. desember

Paul Torgersen skal ha ansvar for utbyggingsprosjektet frem til beredskapssenteret er fullt operativt innen 15. desember. Han sier hovedaktivitetene til høsten blir følgende:

 • Etablering av basisfunksjoner
 • Leveranser og montasje av en stor mengde utstyr (eksempelvis møbler, IKT-utstyr osv.)
 • Brukeropplæring
 • Virksomhetstesting (testing av anlegget med bruker og driftsprosedyrer)
 • Utbedring av eventuelle feil og mangler
 • Gradvis innflytting og ibrukstakelse av anlegget
 • Administrativ avslutning av prosjektet.

Les også: Slik blir beredskapssenteret