FORESLÅR LØSNING: Kommunestyrerepresentant Bjørn Arne Kløvstad (H).
FORESLÅR LØSNING: Kommunestyrerepresentant Bjørn Arne Kløvstad (H).

Akutt krise for primærhelsetjenesten i Nordre Follo

Onsdag 30. juni skal formannskapet i Nordre Follo behandle en søknad om etablering av lege- og tannlegekontor på Kolbotn Torg. Nordre Follo Høyre er ikke i tvil om hvilken beslutning som bør fattes.

Onsdag 30. juni skal formannskapet i Nordre Follo behandle en søknad om etablering av lege- og tannlegekontor på Kolbotn Torg.

I lokalene der Hennes & Mauritz tidligere var ønsker Kolbotn Torg å etablere et helsesenter med lege og tannlege.

Lege- og tannlegekontoret på Tårnåsen må flytte ut av sine lokaler senest 30.06 i år, fordi Tårnåsen senter skal transformeres til boligbygg. Samtidig må også tannlegene Lundeby og Treider flytte fra sine lokaler.

Dette har vært kjent i noen år og det har vært jobbet med å finne alternative lokaler. Arbeidet har vist seg å være vanskelig. Løsningen som er funnet er lokalisering på Kolbotn Torg og Høyre mener det er en god løsning. Både gamle Oppegård kommune og Nordre Follo kommune har vært involvert i dette arbeidet.

Litt fakta

Legekontoret på Tårnåsen har i skrivende stund 8.487 pasienter. De fleste pasientene har bostedsadresser i nordre del av Nordre Follo. Legesenteret har driftsavtale med Nordre Follo kommune. Legekontoret har 7 leger og 4 legesekretærer.

Tannlegene har ca. 5.000 pasienter. Tannlegene har 7 ansatte. Både legekontoret og tannlegene har lange tradisjoner i nordre del av Nordre Follo. Ett av tannlegekontorene har vært i Kolbotn Sentrum siden 1950.

Vi står fortsatt midt oppe i en pandemi som vi ennå ikke kjenner utgangen av. Det vil derfor være særdeles negativt om denne delen av helsetjenesten ikke lengre har tilhørighet i Nordre Follo. Høyre vil derfor i formannskapsmøte 30.06 fremme forslag om at Kolbotn Torg innvilges 5 års dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelse slik at Lege– og tannlegekontorene kan etablere seg på Kolbotn Torg.

– En dårlig ide

Nordre Follo kommune ønsker å være nær og nyskapende. Vi har igangsatt flere prosjekter som har som mål å utvikle en samskapende kommune. En samskapende kommune som tilrettelegger for samarbeid mellom kommunen, næringsliv og frivillige organisasjoner. Dette samarbeid skal komme alle kommunens innbyggere til gode. I vinter ønsket kommunenes administrasjon og de styrende partiene og etablere et vaksinasjonssenter lokalisert i Langhushallen.

Vi i Høyre mente dette var en dårlig ide fordi dette ville ramme barn og unge med begrenset muligheter for fritidsaktiviteter. Høyre ba om at administrasjonen fortsatte arbeidet med å finne alternative lokaler. Tidligere gruppeleder Tine Linnestad presenterte en mulighet for å låne lokaler av Ski Storsenter til formålet. Som vi alle vet ble dette resultatet og det er på Ski Storsenter de fleste av oss blir vaksinert. Vi mener dette er et strålende eksempel på denne samhandlingen som vi både politisk og administrativt ønsker.

– En vesentlig svekkelse

Hva er en mulig konsekvens av at disse helsetilbudene forsvinner fra vår kommune? Først og fremst vil det bety en vesentlig svekkelse av helsetilbudet i kommunen. Det samlede pasientgrunnlaget er på nesten 13.500. Samtlige av disse må finne seg ny lege og ny tannlege. Dette tror vi er en miljømessig utfordring gjennom økt bilkjøring og økte klimautslipp. Nordre Follo kommune har som målsetning å få utslippene ned.

Kommunedirektør Øyvind Henriksen har innstilt på at Kolbotn Torg innvilges en dispensasjon med 2 år varighet. For Kolbotn Torg, og ikke minste lege og tannlegene, er det snakk om å gjøre store økonomiske investeringer som ikke er regningssvarende med en 2-årsavtale. Det er rett og slett ikke samfunnsøkonomisk bærekraftig det som kommunedirektøren innstiller på. For at dette skal bli samfunnsøkonomisk bærekraftig må det innvilges en dispensasjon på 5 år. Det er altså ifølge Kolbotn Torg helt uaktuelt å inngå en 2-års leiekontrakt med Tårnåsen legekontor. Det er kun aktuelt med minimum 5-års leiekontrakt som også inkluderer tannhelsetjenester.

Vil bidra til økt aktivitet

Vi tror videre at Kolbotn Torg og Nordre Follo kommune har en sterk fellesinteresse av å reformere Kolbotn Torg til et enda mer trivelig og godt sted til glede for alle innbyggere i vår kommune. Det å utvikle Kolbotn sentrum samtidig med tvillingbyen Ski vil være positivt for alle parter. Etablering i ellers tomme lokaler i Kolbotn Torg vil dessuten kunne bidra til at flere benytter senteret og mulighet for nyetableringer og et bedre livsgrunnlag for butikkene der.

Vi i Høyre håper virkelig at alle formannskapets politikere reelt er opptatt av alle innbyggeres ve og vel, også med tanke på folkehelsen. Som ansvarlige politikere må vi ta inn over oss realitetene i denne saken og ikke sette 13.500 pasienters ve og vel i spill. Det er vår plikt som ombudsmenn å påse at gode helsetilbud finnes for alle. Ved å stemme nei til dette forslaget risikerer besluttende politikere å stenge ned 1 legekontor og 2 tannlegekontorer. Vi i Høyre kan ikke se våre innbyggere i øynene å si – ja dette er til det beste for alle.

Høyres forslag er følgende: Kolbotn Torg innvilges en dispensasjon på 5 år fra gjeldende reguleringsbestemmelse slik at Tårnåsen Legekontor, Tårnåsen Tannlegekontor og Tannlegene Lundeby og Treider kan flytte sine virksomheter på Kolbotn Torg slik søknaden er fremmet.

Nordre Follo Høyre
v/ Bjørn Kløvstad

Powered by Labrador CMS