Budsjettforslaget for 2020

I sitt forslag til strategi- og handlingsplanen i Nordre Follo for planperioden 2020-2023, som har blitt lagt frem i dag, varsler Nordre Follos første rådmann, Gro Herheim, om et stort behov for innsparing og effektivisering i løpet av de nærmeste fire årene.
I sitt forslag til strategi- og handlingsplanen i Nordre Follo for planperioden 2020-2023, som har blitt lagt frem i dag, varsler Nordre Follos første rådmann, Gro Herheim, om et stort behov for innsparing og effektivisering i løpet av de nærmeste fire årene.

Varsler store kutt i investeringsambisjonene og driftsbudsjettet

Etter kommunesammenslåingen om 60 dager blir det lav økonomisk bærekraft i Nordre Follo kommune i flere år fremover. Rådmannen foreslår å utsette investeringer knyttet til nesten alle tidligere planlagte byggeprosjekter. For Oppegård gjelder det stans i alle prosjekter utenom Kolbotn skole.

Publisert

– Vi skal legge til rette for gode tjenester og gode tiltak slik at vi kan sikre bærekraftig utvikling over tid, sier Nordre Follos første rådmann, Gro Herheim.

Rådmannen har varlset kutt i investeringsambisjonene og driftsbudsjettet. Det kommer frem i rådmannens forslag til strategi- og handlingsplanen i Nordre Follo for 2020-2023.

I dokumentet, som har blitt lagt frem i dag, varsler Herheim om et stort behov for effektivisering og innsparing i hele planperioden.

– Vi må også senke ambisjonsnivået for å kunne sikre de gode tjenestene. Samtidig må vi redusere aktivitetsnivået for å kunne bære kostnadene for de planlagte investeringene, sa Herheim på pressekonferansen i dag.

Les også: – Dette vil smerte, men er helt nødvendig

– Vi skal ikke spare oss til fant

Selv om Herheim har varsler store kutt og store økonimiske utfordringer i hele planperioden, lovet hun også om at tjenestene kommunen skal tilby fortsatt vil være forsvarlige og gode.

– Det er noe som heter å spare seg til fant, og det skal vi ikke gjøre. Det er veldig viktig for meg å presisere at de foreslåtte rammene i driftsbudsjettet er meget forsvarlige.

Gro Herheim, rådmann i Nordre Follo

– Det er noe som heter å spare seg til fant, og det skal vi ikke gjøre. Det er veldig viktig for meg å presisere at de foreslåtte rammene i driftsbudsjettet er meget forsvarlige, sier Herheim.

Investeringer knyttet til alle tidligere planlagte byggeprosjekter utenom Kolbotn skole er foreslått utsatt.

Utsettelsene medfører at finanskostnadene reduseres med til sammen 113,9 millioner kroner i perioden 2021-2023 i forhold til vedtakene i Oppegård og Ski kommunes økonomiplaner for 2019-2022.

– Til tross for dette, er det allikevel en stor økning i gjeldsgraden og investeringsnivået i forhold til nivået i 2019, understreker Herheim.

Les også: Sjekk hva 3,5 milliarder skal brukes på

Kutt i budsjettet på 600 millioner

– Det er verken bærekraftig, forsvarlig eller realistisk å redusere driftsbudsjettet med over 200 millioner kroner i 2020.

Gro Herheim, rådmann i Nordre Follo kommune

Herheim forklarer at kommunestyrene i Oppegård og Ski vedtok i i desember 2018 effektiviseringer på til sammen 210 millioner kroner for 2020.

– Det er verken bærekraftig, forsvarlig eller realistisk å redusere driftsbudsjettet med over 200 millioner kroner i 2020, slik det var foreslått, sier Herheim.

Istedenfor dette har hun foreslått kutt i driftsbudsjettet på 96 mill kr i 2020, som tilsvarer en omstilling i driften på tjenesteområdene på 5 prosent i forhold til budsjettet for 2019.

Herheim understreket at omstillingen i hovedsak vil tas ut gjennom økt produktivitet i tjenestene, og derfor ikke føre til vesentlig lavere kvalitet på tjenestene.

Hun foreslår at driftsbudsjettet reduseres slik i planperioden:

  • 96 millioner kroner i 2020
  • ca. 300 millioner kroner i 2021 (red. anm.: 300 890 000 kroner)
  • ca. 150 millioner kroner i 2022 (red. anm.: 150 519 000 kroner)
  • ca. 67 millioner kroner i 2023 (red. anm.: 67 796 kroner)

Lav bærekraft fra 2020 og i tiden fremover

Herheim forklarer at basert på anslag i strategi- og handlingsplanen for 2020-2023, er samlet omstillingsbehov for denne perioden på drøye 600 millioner kroner.

Hvis kommunen lykkes med dette, vil det mulig å oppnå en gradvis styrking av netto driftsresultatet (fra minus 1,6 prosent i 2020 til et positivt netto driftsresultat på 1 prosent ved utgangen av 2023).

Frem til 2023 øker målet om et netto drifsresultat på 47 millioner kroner, men det er viktig å presisere at netto driftsresultatet på 1 prosent i 2023 fortsatt vil være et tegn på "lav økonomisk bærekraft" ut ifra de nasjonale føringene og Fylkesmannens anbefalinger.

For å oppnå "middels bærekraft", må netto driftsresultatet være på mellom 1,75 til 3 prosent. Slik som situasjonen ser ut nå, vil Nordre Follo fortsatt være et stykke unna dette målet etter 2023.

Av omstillingsbehovet på 600 millioner kroner er det innarbeidet 430 millioner kroner i planperioden 2020-2023, ifølge rådmannen.

Les også: – Vi kan ikke fortsette som nå

Foreslår å bruke 159 av 435 millioner av fondet

Rådmannen har forklart at det negative driftsresultatet i 2020 skyldes at det skal brukes 159 millioner kroner av kommunens disposisjonsfond for å kunne balansere budsjettet. Fondet er på 435 millioner kroner, før man eventuelt bruker noe av det i 2020.

Fra 2021 forutsetter rådmannen at det ikke brukes noe av fondet, men at det tilføres midler slik at fondet bygges opp igjen. Det legges opp et mål om at fondet skal være over fem prosent i planperioden.

Les også: – Hvorfor har kommunestyret ikke blitt informert bedre?

– Prosjektene skal utsettes i påvente av behovsanalyser og behovsplaner hvor kommunens behov vurderes helhetlig og strategisk.

Gro Herheim, rådmann i Nordre Follo

Utsetter alt utenom Kolbotn skole i Oppegård frem til juni

Rådmannen forutsetter derfor at kommunestyret omprioriterer og reduserer investeringsnivået i 2020 utover det hun foreslår i investeringsbudsjettet, med minimum 600 millioner kroner med permanent virkning i fra 2021 og i planperioden.

Dette vil tilsvare en årlig reduksjon i finanskostnader på om lag 30 millioner kroner fra 2021.

Herheim foreslår å utsette alle de tidligere planlagte prosjektene med unntak av de tre prosjektene som allerede er igangsatt:

  • Kolbotn skole
  • Ski turnhall
  • Vardåsen boliger i Ski kommune

Rådmannen understreker at prosessen ikke er komplett ennå. Til syvende og sist blir det opp til folkevalgte å ta stilling til hennes forslag.

Selv har Herheim foreslått at alle prosjektene utenom de tre igangsatte, skal utsettes i påvente av politiske prioriteringer som kommer i løpet av våren.

– Prosjektene skal utsettes i påvente av behovsanalyser og behovsplaner hvor kommunens behov vurderes helhetlig og strategisk, sier rådmannen.

Innbyggerne vil først få en klarere oversikt over hvilke av prosjektene skal realiseres eller utsettes etter den politiske behandlingen av den økonomiske rapporten for første tertial 2020.

Sistnevnte skal behandles i kommunestyret i juni 2020. Frem til sommeren vil det foregå en kvalitetssikring av tallgrunnlaget i dokumentet. Det kommer også flere forslag om nødvendige justeringer i rammene.

Les også: Kommunesammenslåing resulterer i enda flere ledere

Gjeldsgraden på 8,9 milliarder kroner om 60 dager

Nordre Follo får et høyt gjeldsgrad helt fra starten av. For å ha en gjeldsgrad i utgangen av 2023 på samme nivå som per 1. januar 2020, det vil si 119 prosent, må total gjeld reduseres fra 8,9 milliarder kroner til 6,5 millarder kroner innen 2023.

Dette innebærer at investeringsnivået må reduseres med 2,4 milliarder kroner i planperioden. Dette er utover det som ligger inne i rådmannens forslag.

– Egenfinansiering gjennom salg av kommunale eiendommer, økte inntekter eller reduserte kostnader kan redusere gjeldsgraden, sa Sissel Hodder Hovden, fagsjef for økonomistyring.

Det er foreslått salg av eiendommer til rundt en milliard kroner i planperioden. Rådmannen har varlset om at dette er nødvendig for å unngå lånfinansiering av investeringer.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer i Oppegård for en halv milliard

Mindre budsjett til tjenesteproduksjon

NYE TILTAK: Sissel Hodder Hovden, fagsjef for økonomistyring, presenterer noen av de nye tiltakene.
NYE TILTAK: Sissel Hodder Hovden, fagsjef for økonomistyring, presenterer noen av de nye tiltakene.

Den høye gjeldsgraden i Nordre Follo betyr at en høy andel av driftsbudsjettet må
brukes på renter og nedbetaling av gjeld. I hele planperioden vil renter og avdrag vil øke med 120 millioner kroner.

Dette medfører at en mindre andel av budsjettet kan brukes til tjenesteproduksjon.

Med et høyt gjeldsnivå har kommunen også en høy renterisiko. Det vil si at en økning i rentenivået vil kunne medføre at en uforutsett innstramming i tjenestenivået er
nødvendig for å oppnå balanse.

Samtidig har rådmannen prøvd å berolige publikum under pressekonferansen i dag, og sagt at kommunen fortsatt vil klare å levere forsvarlige tjenester i tiden fremover.

– Det er to meget effektive og veldrevne kommuner som skal slås sammen. Det er også viktig å presisere at de foreslåtte rammene for planperioden er meget forsvarlige. Det er jo alvor i utgangspunktet, men heldigvis tar det tid på å bygge en kommune, og vi er godt forberedt på å løse dette. Vi skal legge til rette for gode tjenester og gode tiltak som vil sikre en bærekraftig utvikling i tiden fremover, sa Herheim.

Les også: Slik skal tjenestene fordeles i ny kommune

Veldig få nye tiltak

Rådmannen foreslår veldig få nye tiltak som følge av den vanskelige økonomiske situasjonen i Nordre Follo i tiden fremover.

Her kan du se en oversikt over noen av forslagene til nye tiltak:

Powered by Labrador CMS