COVID-19 I NORDRE FOLLO

PEKER MOT DET HØYESTE RISIKONIVÅET: Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold har vurdert at smittesituasjonen i Nordre Follo nå er i nest høyeste risikonivå (risikonivå fire, utbredt smittespredning), men at enkelte parametere i smittestatistikken for forrige uke peker mot at Nordre Follo er i risikonivå fem. Foto: Sigbjørn Vedeld
PEKER MOT DET HØYESTE RISIKONIVÅET: Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold har vurdert at smittesituasjonen i Nordre Follo nå er i nest høyeste risikonivå (risikonivå fire, utbredt smittespredning), men at enkelte parametere i smittestatistikken for forrige uke peker mot at Nordre Follo er i risikonivå fem. Foto: Sigbjørn Vedeld

– Peker mot det høyeste risikonivået

Lørdag ble det meldt inn 21 smittetilfeller i Nordre Follo. Antall innbyggere innlagt på sykehus med Covid-19 har økt fra forrige uke. Smittesituasjonen i Nordre Follo ligger nå i grenseland mellom de to høyeste risikonivåene.

Publisert

Det skriver kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i sin siste risikorapport, basert på smittesituasjonen i Nordre Follo per torsdag 1. april.

Her skriver Myhrvold at enkelte parametere i smittestatistikken for den siste uken peker mot at Nordre Follo er i risikonivå fem (det høyeste risikonivået, "ukontrollert spredning").

Kommuneoverlegen har allikevel valgt å holde risikonivået på nivå fire ("utbredt spredning", nest høyeste risikonivået). Hun har argumentert dette med følgende:

  • Man ser i uke 12 en oppbremsing av den kraftige smitteøkningen som har foregått fra uke 8 til 11.
  • Den forventede sykdomsbyrden blant gruppene som er smittet er ikke så stor.
  • Det er ikke de mest sårbare aldersgruppene som hovedsakelig er smittet.
  • Det er ikke pågående utbrudd i sykehjem.
  • Det er ikke veldig mange innlagt på sykehus fra Nordre Follo kommune.
  • Vi opplever en stor grad av kjent smittevei blant de som tester positivt for Covid-19.

270 smittede de siste to uker

Smittetallene er fortsatt høye i Nordre Follo, ifølge tabellene på kommunens hjemmeside. Lørdag 3. april ble det påvist 21 smittetilfeller i Nordre Follo.

Her kan du se smittetallene for de siste to ukene:

270 SMITTEDE I LØPET AV TO UKER: Det har blitt påvist smitte hos 270 innbyggere i løpet av de siste to ukene, ifølge tabellen over smittetallene på kommunens hjemmeside (siste tall per 3. april 2021). Lørdag 3. april ble det påvist 21 smittetilfeller.
270 SMITTEDE I LØPET AV TO UKER: Det har blitt påvist smitte hos 270 innbyggere i løpet av de siste to ukene, ifølge tabellen over smittetallene på kommunens hjemmeside (siste tall per 3. april 2021). Lørdag 3. april ble det påvist 21 smittetilfeller.

Høyt arbeidspress og påskeferie

I den siste risikorapporten, som beskriver smittesituasjonen den siste uken, skriver kommuneoverlegen innledningsvis at det ikke har vært mulig å holde tritt med oppdatering av den lokale smittestatistikken i denne rapporten på grunn av høyt arbeidspress på smittesporingsteamet og smittevernkontoret i kombinasjon med avvikling av påskeferie.

– Tallene i den siste risikorapporten for Nordre Follo er dermed hovedsakelig basert på tall fra den sentrale databanken til FHI (Sykdomspulsen), forklarer Myhrvold.

– Antydningsvis nedgang

Kommuneoverlegen har valgt å se på de foreløpige smittetallene fra FHI for hele Viken fylke, som har nær en fjerdedel av Norges befolkning og består av 51 kommuner.

FHIS SMITTETALL FOR VIKEN: Over 1,2 millioner mennesker bor i Viken fylkeskommune hvorav cirka 60.000 i Nordre Follo.
FHIS SMITTETALL FOR VIKEN: Over 1,2 millioner mennesker bor i Viken fylkeskommune hvorav cirka 60.000 i Nordre Follo.

– Smittetallene for Viken viser en antydningsvis nedgang i smittede meldt i forrige uke (uke 12). Disse tallene kan erfaringsvis endre seg noe, men man må kunne tolke dette som en utflating av den oppadstigende kurven vi har sett de foregående ukene. Det ligger dog en bekymring omkring at nedgangen kan skyldes at færre tester seg inn mot, og i løpet av påskeferien og at skjult smitte dermed forekommer i større grad, skriver Myhrvold.

Basert på antall smittetilfeller kommunen har meldt inn til FHI de siste to ukene, skriver hun følgende:

– Vi ser her den samme avflatningen av antall smittede i Nordre Follo som vi også ser i resten av Viken.

SMITTETALLENE FOR NORDRE FOLLO: Følgende tabell viser antall smittetilfeller meldt inn til FHI per uke for Nordre Follo kommune. På kommunens egen hjemmeside kommer det frem at det har blitt påvist smitte hos 270 personer i løpet av de siste to ukene (siste tall per 3. april).
SMITTETALLENE FOR NORDRE FOLLO: Følgende tabell viser antall smittetilfeller meldt inn til FHI per uke for Nordre Follo kommune. På kommunens egen hjemmeside kommer det frem at det har blitt påvist smitte hos 270 personer i løpet av de siste to ukene (siste tall per 3. april).

Mellom fem og ti personer innlagt på sykehus

Antall personer innlagt på sykehus med Covid-19 fra Nordre Follo kommune har økt fra "under fem personer" i uke elleve til "mellom fem og ti personer" i uke tolv.

TISK-kapasitet (testing, isolering, smittesporing og karantene) i Nordre Follo er fremdeles betydelig belastet, men ikke overbelastet, ifølge risikorapporten per 1. april.

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er lettere belastet. Forrige uke var den "noe belastet, hovedsakelig grunnet ansatte i karantene".

Påvist sør-afrikansk mutasjonssmitte

Onsdag 31. mars ble det bekreftet et tilfelle av sør-afrikansk variant av Covid-19 hos en innbygger i Nordre Follo kommune.

– Tilfellet er direkte knyttet til innreise og vedkommende oppholder seg på egnet isolasjonssted i innreisekommunen, skriver Myhrvold.

Siden det ikke er meldt om noen nærkontakter, oppfattes det ikke å være noen risiko for smittespredning i dette tilfellet, ifølge kommuneoverlegen.

– Det er ikke lengre slik at alle prøver fra Nordre Follo blir sekvensert rutinemessig. Overvåkningen skjer mer som kontrollprøver. Det blir derfor vanskelig helt å utelukke noe i denne situasjonen, men at den sørafrikanske virusvarianten er etablert i Nordre Follo er ikke å anta, slår kommuneoverlegen fast.

698 nærkontakter i karantene

Antall personer satt i karantene er høyt i Nordre Follo. I uke 12 var 698 nærkontakter satt i karantene, ifølge risikorapporten per 1. april.

Forrige uke valgte kommuneoverlegen å ikke publisere statistikken for dette i det hele tatt.

– Når antall nærkontakter er høyt, er det utfordrende å produsere et pålitelig tall på antall nærkontakter fordi det må telles manuelt, skriver hun.

Ingen større utbrudd

– I Nordre Follo opplever vi fremdeles ingen større utbrudd, men en vedvarende trend av enkeltstående smittetilfeller og mindre smittekjeder inn i virksomheter, skriver kommuneoverlegen i den siste risikorapporten.

Hun forklarer videre at smittetallene skyldes en generell økning i antall smittede, og da særlig effekten av at en større andel av hver husstand smittes etter at det muterte viruset av engelsk variant ble dominerende hos oss.

Smitte på Boots Apotek og på Høyås

Fredag denne uken ble det påvist ett smittetilfelle ved Boots Apotek på Tårnåsen.

Samme dag ble det påvist smitte hos en person tilknyttet Høyås bo- og rehabiliteringssenter. Til sammen 17 personer ble satt i karantene. Første etasje ble stengt for besøkende. Det er ikke kjent at det er noen sammenheng mellom smitten ved apoteket på Tårnåsen og tilfellet tilknyttet Høyås.

457 vs. 368,1 smittede per 100.000

Økning i antall smittede fortsetter i vår kommune, ifølge kommunens egen rapportering. Insidensen eller antall smittede i Nordre Follo per 100.000 innbyggere i løpet av to ukers periode, har økt fra 460 smittede per 28. mars til 474 smittede per 2. april, men ble redusert til 457 smittede dagen etter.

Kommuneoverlegen har tidligere påpekt at insidensen kan variere noe avhengig om man tar utgangspunkt i dato for prøvetaking eller dato for når tilfellene meldes offentlig.

I sin siste risikorapport forholder kommuneoverlegen seg til statistikken som de har rapportert til FHI, som viser lavere insidens (smittetall når det gjelder antall smittede per 100.000 innbyggere i løpet av de siste to ukene): 368,1 smittede per 1. april mot 363,1 smittede på samme tid i forrige uke. Myhrvold påpeker at denne stigningen ikke er like bratt som de siste ukene. I perioden fra 10. mars til 24. mars har insidensen økt fra cirka 130 smittede i uke ni til mellom 350 og 400 smittede i uke elleve.

– Dette tolkes dithen at vi nå ser en effekt av de strenge tiltakene som ble satt inn av regjeringen i hele Viken den 16. mars, altså for 14 dager siden. Med den nye virusvarianten som dominerende (80 prosent av tilfellene i Viken) gjenstår det å se om smitteverntiltakene er tilstrekkelige til ikke bare å stabilisere smittespredningen, men også stoppe den, skriver kommuneoverlegen i rapporten.

Færre testet seg i forrige uke

Kommunens statistikk viser at 2.771 personer testet seg for Covid-19 i uke 12. Andel testede har gått ned fra 4,9 i uke 11 til 4,6 prosent i uke 12.

Kommuneoverlegen håper at det er årstiden som gjør at færre har behov for å teste seg på bakgrunn av symptomer, og at nedgangen i antall testede ikke representerer at færre velger å teste seg inn mot påskeferien.

191 FÆRRE: Antall testede i Nordre Follo har blitt redusert fra 2962 i uke elleve til 2771 i uke 12.
191 FÆRRE: Antall testede i Nordre Follo har blitt redusert fra 2962 i uke elleve til 2771 i uke 12.

Kommuneoverlegen oppfordrer alle til å teste seg ved minste mistanke. Hun påpeker at det er vanskelig å betegne noe som «symptomer på Covid–19» fordi mer eller mindre ethvert symptom på infeksjonssykdom kan representere Covid-19.

– Dette gjelder også nyoppståtte generelle kroppssmerter eller hodepine. Dog er det slik at forkjølelsesliknende symptomer, hoste og eventuelt feber er de vanligste symptomene, sier Myhrvold.

Gjennomsnittstallet for antall som har testet positivt i løpet av de siste to ukene har steget fra 4,2 til 4,35 prosent. I uke ni var andelen på kun 2,2 prosent av de totalt 1.865 testede den aktuelle uken.

Opplever en stor grad av kjent smittevei

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Nordre Follo hadde en stor andel av tilfeller med ukjent smittevei. Over 44 prosent av de påviste smittetilfellene ikke kan spores av kommunen, ifølge risikorapporten for forrige uke (hvis man legger til grunn at kommunen kun oppdager 64 prosent av tilfellene).

I den siste risikorapporten har kommunen ikke kommet med noen konkrete tall, men skriver at kommunen "opplever en stor grad av kjent smittevei blant de som tester positivt for Covid-19".

Mer smitte blant barn og unge

– Den nye virusvarianten smitter mer, og ved økende smitte i samfunnet vil man også se mer smitte blant barn og unge, påpeker Myhrvold.

Diagrammet for aldersfordeling blant de smittede i uke 12 viser at smitten forekommer i alle aldersgrupper, men kun i 2,3 prosent i aldersgruppen over 65 år.

Fra 75 år og oppover er det ingen smittede i uke 12.

– Alder i seg selv er den viktigste risikofaktoren for å få alvorlige symptomer eller å dø av Covid-19, skriver kommuneoverlegen.

En ny risikovurdering skal gjøres av kommuneoverlegen onsdag 7. april, med publisering senest torsdag 8. april. Oppegård Avis holder deg oppdatert.