LESERINNLEGG: Liv Kristin Borgenholt Rundberget er kommunestyrerepresentant for Ap.

Hvordan er det å bli eldre i Nordre Follo Kommune?

Spørsmålet reises av Liv Kristin Borgenholt Rundberget, kommunestyrerepresentant og medlem i utvalget for omsorg, helse og seniorpolitikk for Arbeiderpartiet.

Publisert

Antall over 80 år forventes doblet i løpet av de neste 20 årene i Norge. Mange eldre vil fortsatt være en ressurs i samfunnet ved å tilby helseforebyggende og tilrettelagte tjenester slik at de kan bo hjemme lenger. Halvparten av de hjemmebaserte tjenestene i norske kommuner går til innbyggere under 67 år.

Arbeiderpartiet mener vi skal tilrettelegge for gode tjenester tilpasset behovet. Sykehjemsplass i dag har endret seg fra tidligere ved at de som trenger sykehjemsplass i dag i motsatt fall fra tidligere, er de som trenger døgnkontinuerlig pleie og hvor andre tjenester har vært vurdert, men ikke funnet hensiktsmessig. Vi bør tilrettelegge gode tjenester for de som ikke ønsker eller har behov for sykehjemsplass, men som ønsker å bo i egen bolig.

Nordre Follo Kommune har utarbeidet en Temaplan for helse og omsorg, som skal vise retning innen helse og omsorgstjenester for innbyggere i kommunen.

Nordre Follo Kommune vurderer behov for tjenester etter omsorgstrappen som viser ulike nivåer for helse- og omsorgstjeneste med et spenn i tjenesten fra lavterskeltilbud til toppen av trappen som omfatter institusjonsplass som krever spesialisert kompetanse.

Mye handler om livsmestring og ved tilbud om gode helsetjenester herunder ulike former for velferdsteknologi, vil mange kunne bo hjemme lenger eller i omsorgsbolig med tilpasset tjenester.

Det er samtidig viktig at de eldre og deres pårørende føler en trygghet i hverdagen. Mange eldre særlig hjemmeboende er ensomme, og de har behov for hjelpemidler for å komme seg ut av hjemme for å møte andre. Her ser vi viktigheten av å samarbeide mer med frivilligheten.

Arbeiderpartiet mener det er viktig å ha god kapasitet i alle trinnene i omsorgstrappen, slik at man unngår at flere enn nødvendig vil ende opp med pleiebehov på sykehjem. I motsatt fall er det viktig at de som har behov for sykehjemsplass, får tilbud om det..

Situasjonen i dag i Nordre Follo Kommune er at det er få på venteliste, men flere søknader er til vurdering. Når det gjelder behovet for akuttmottaksplasser følger vi situasjonen nøye og vil vurdere prioriteringer i omsorgstrappen dersom behovet skulle endre seg.

Det er allikevel behov for en gradvis økning av antall sykehjemsplasser som følge av forventet økning av antall eldre.

Ifølge Kommunebarometeret, en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år, er Nordre Follo kommune på plass 173 av alle kommuner i landet, innen Pleie og Omsorg. Opp fra plass 200 året før. Det er et skritt i riktig retning i en kommune som styres av Arbeiderpartiet og samarbeidende partier.

Vi må alltid kunne strekke oss etter å bli bedre, og vi vil ha et stort fokus for å tilby velferdstjenester som bygger på mestring i egen bolig, samtidig som vi kan tilby sykehjemsplasser til de som virkelig har et behov.

Powered by Labrador CMS