Follo Ren IKS

SKAL DELVIS RIVES: I henhold til vedtatt konsept er planen at deler av bygningsmassen til driftsstasjonen må rives for å gi plass til nødvendig behov for inn- og utkjøring til gjenvinningsstasjonen Follo Ren IKS. Resterende bygningsmasse planlegges bygget om/pusset opp for bruk til den nye gjenvinningsstasjonen, ifølge konstituert virksomhetsleder for prosjektkontoret i Oppegård kommune, Aud Val.

Dette er planen for miljøstasjonen

Om ett år skal miljøstasjonen på Sofiemyr utvides for å kunne håndtere avfall fra 80.000 innbyggere i Nordre Follo i 2040.

Publisert

I oktober i fjor vedtok formannskapet at miljøstasjonen på Sofiemyr skal utvides for å dekke behovet til den nye storkommunen.

Målet er at den nye miljøstasjonen skal håndtere avfall fra opptil 80.000 innbyggere i Nordre Follo i 2040. Dette utgjør cirka 115.000 besøk i året (64.000 besøk per år i dag).

Basert på det høyeste scenarioet med 80.000 innbyggere i Nordre Follo i 2040, antas det at med en gjennomsnittlig husstand på 2,5 personer vil gi cirka 32.000 abonnenter. Erfaringstall fra Follo Ren IKS viser at det i snitt foretas 3,6 besøk til miljøstasjoner per husstand per år.

Byggestart om ett år

Foreløpig antatt byggestart er i september 2020–januar 2021. Samtidig ble det vedtatt at driftsstasjonen til kommunen (den kommunaltekniske virksomheten UTE Oppegård) skal flyttes som følge av dette.

På oppdrag av kommunen har Sweco Norge gjennomført en konsepvalgutredning (KVU) med tre ulike konsepter: Utvidelse, Utendørs og Innendørs, som har blitt vurdert opp mot flere vurderingskriterier.

 

Valgte det rimeligste konseptet: 107 millioner kroner

Utvidelse, som er det rimeligste av de tre konseptene, har blitt lagt til grunn for videre planarbeid, ifølge formannskapets vedtak fra 5. juni i år.

107 MILLIONER KRONER: Kontoplanen for kostnadene i 60-årsperspektiv er på 87 millioner kroner. I tillegg er det behov for 20 millioner kroner for opparbeidelse av uteområdene. De to andre konseptene er anslått til å koste 138 og 200 millioner kroner i 60-årsperspektiv.

Investeringskostnadene er anslått ti lå være på omkring 62 millioner kroner hvorav 20 millioner er for opparbeidelse av uteområdene. Kostnader for forvaltning, drift, vedlikehold, forsyning og renhold av bygg er anslått til å være på 45 millioner kroner i 60-årsperspektiv. Totalt er prosjektet anslått til å koste over 107 millioner kroner i 60-årsperspektiv.

 

Det har allerede blitt satt i gang med videre prosjektering med en parallell utvikling av et forprosjekt og detaljregulering. KVU-en har ikke løst utfordringer knyttet til adkomstveien som kan håndtere møtende vogntog. En eventuell vei fra miljøstasjonen og inn til The Well må også håndteres i arbeidet med prosjektet.

– Er det tatt hensyn til salamanderpopulasjonen som er nabo til miljøstasjonen?

– Generelt er dette noe som vil bli vurdert/hensyntatt i forbindelse med utarbeiding av miljøoppfølgingsplan (MOP) for prosjektet, sier Aud Val, konst. virksomhetsleder på prosjektkontoret i Oppegård kommune.

– Hvordan vil utvidelsen av miljøstasjonen påvirke brannstasjonen?

 Utvidelsen av miljøstasjonen skal ikke gi noen negative konsekvenser for brannstasjonen. Kommunen har lagt til grunn at brannstasjonen skal ha fortsatt drift på Sofiemyr og det er en føring i det valgte konseptet, sier Henrik Dahlstrøm, prosjektleder i Oppegård kommune.

Fordobling av trafikk, men uendret støykonsekvens

Med grunnlag i avfallsvolumer og antall besøk er det anslått i KVU fra mai 2019 at dagens trafikk inn og ut avanlegget gir årsdøgntrafikk (ÅDT) på 350 lette og 10 tunge kjøretøy per døgn.

"Det ligger ingen støyfølsomme bygg eller områder like ved miljøstasjonen. Støykonsekvensen vurderes som uendret."

KVU-rapporten til Sweco Norge

Utvidet miljøstasjon gir årsdøgntrafikk (ÅDT) på 650 lette og 20 tunge kjøretøy per døgn. Trafikkøkningen vil i hovedsak være i dagperioden fra klokken 07:00 til 19:00, ifølge KVU.

"Ved miljøstasjonen vil private levere ulike typer avfall som blir dumpet i konteinere, dette gir slaglyder fra avfall som treffer konteinerne. Konteinerne blir flyttet rundt og det vil være tyngre maskiner som hjullastere/gravemaskiner som håndterer avfall. Det er anslått en lydeffekt per kvadratmeter for driftstiden på 60 desibel for dagens anlegg, dette resulterer i en total lydemisjon på LWA 97 desibel", står det i KVU-rapporten.

Utvidet miljøstasjon dekker et større område og skal håndtere økt avfallsvolum. Ifølge vurderingen i KVU-rapporten får økningen i trafikken allikevel kun liten innvirkning på støynivået, og endringene fra dagens situasjon anses som minimale.

"Økt avfallsvolum og flere besøkende øker støyemisjon fra industri med cirka 3 desibel, uten at dette får konsekvenser utenfor området avsatt til miljøstasjonen. Det ligger ingen støyfølsomme bygg eller områder like ved miljøstasjonen. Støykonsekvensen vurderes som uendret", står det i KVU-rapporten.

SLIK KAN MILJØSTASJONEN BLI UTVIDET: Konseptet viser at dagens bygning til UTE Oppegård er revet.

De nærmeste bygningene til miljøstasjonen er brannstasjonen, bygningen til Håndverkshuset Oppegård AS hvor Oppegård Avis og flere andre lokale bedrifter holder til i dag, samt The Well i sør.

Dette er planen

Det valgte konseptet baserer seg på at både eksisterende varmgarasjer og driftsbygget fortsatt skal benyttes, mens kaldgarasjene skal rives. Varmgarasjene er tenkt benyttet til å huse ombruksvarer, farlig avfall og EE-avfall. Sør for og i tilknytning til varmgarasjene etableres det et åpent tilbygg der det etableres containere for sortering.

 

Et tilsvarende åpent bygg etableres på motsatt side, også dette for sortering i containere. Ved innkjøring til stasjonen er det etablert et kømagasin som kan separere kunder som kun skal levere hageavfall, rive- og byggemasser, og kunder som skal sortere andre masser.

Driften av stasjonen vil foregå i bakkant av sorteringsanlegget. Inn- og utkjøringen av vogntogene vil foregå bak eksisterende varmgarasje. I henhold til kartgrunnlaget til Oppegård kommune er det i overkant av 4,5 meter mellom dette bygget og eiendomsgrensen. For å få til inn- og utkjøring her mådenne være enveiskjørt med lysregulering. Det er avsatt et større areal i bakkant av sorteringen for å rangere kontainere og som et fremtidig sorteringspunkt for hentetjenester.

Les også: UTE Oppegård ut fra Oppegård

Powered by Labrador CMS