DEBATTINNLEGG: «Bevegelsen 1410 Gamlebyen» har satt opp noen saker de brenner for.
DEBATTINNLEGG: «Bevegelsen 1410 Gamlebyen» har satt opp noen saker de brenner for.

Etterlyser svar i flere saker

Her er noen av de sakene «Bevegelsen 1410 Gamlebyen» brenner for.

Publisert

Først vil vi nevne Kolbotn Vest/Syd. Fylkeskommunen og arkitekt Bogen gikk sterkt inn for å bevare Tangen som representativt for 1900-talls småhusbygging hvilket også ble vedtatt i kommunen – bra. 

Ordfører Sjøvold opplyser at kommunen skal vurdere at man ikke skal tillate «eplehageutbygging» på Ingieråsen – dette for å bevare områdets egenart – også bra.

Men hvorfor kan ikke bevaring også gjelde for «Båtsleppa» som representativt for 1980-talls småhusbygging?  Hvor det i tillegg er svært vanskelige grunnforhold.

Reguleringsplan for felt B3 er nå under utarbeidelse hos tiltakshaver Bonum – vi følger saken.

Les også: Inviterer til protestbevegelsen «1410 Gamlebyen»

Fortettingsgrad

Kolbotn vest har i dag fem blokkområder, ett voluminøst omsorgsbygg og ingen rekkehus.

Utbyggingen skal dessuten videreføres slik at vi får et sammenhengende blokkområde fra sentrum til og med Jordbærsletta.

Ordfører Sjøvold opplyser at man må forholde seg til en vedtatt fortettingsgrad. Vi ber om at han opplyser hvilke vedtak som er knyttet til det.

Hvorfor skal Holteveien og Kapellveien spares i denne prosessen?

Vi mener det er samfunnsøkonomisk galt å bygge i Båtsleppa.

Trafikale utfordringer

Det er vår oppfatning at trafikale forhold ikke er godt nok behandlet i områdeplanen.

En trafikktelling i Kantorveien/Strandliveien hverdag klokken 10.00-11.00 viste; 30 lastebiler, 270 personbiler og 60 kryssende fotgjengere.

Og hva venter oss videre?

Kantorveien har allerede fått en vesentlig trafikkøkning som ledes ut i Strandliveien, hvilket  er eneste tilførsel til Kolbotn torg – og delvis også Kolben. 

Man opplever daglig ryggende lastebiler og høye hastigheter i det mange tror at Strandliveien er forkjørsvei. 

Krysset er ikke egnet for ytterligere trafikkøkning som vil komme fra videre utbygging i sør, og denne trafikken burde således vært ledet direkte ut til Kolbotnveien slik man har gjort med Kantor Terrasse.

Og så har vi en områdeplan som forutsetter at Kantorveien skal være anleggsvei i byggeperioden!

Områdeforbudet mot parkering i Kantorveien overholdes dessuten ikke av servicebiler og besøkende til Kantor Terrasse.

Forøvrig antas gangtrafikken i krysset allerede nå å tilsi merking av gangfelt. Og hvorfor skal man ha uteparkering for Kolbotn torg på øvre plan?  Dette området burde heller inngå i en plan for en bedret adkomst til senteret – spesielt hva lastebiler angår.

Gangveier, byggehøyder og evakuering

Ordfører Sjøvold opplyser at næringsbyggene i Liaveien og Edv. Griegsvei ikke blir høyere enn de er i dag.  Videre at rådhuset forblir som det er samt at det blir park på den østre parkeringsplassen – bra.

Vi ber også her om å få opplyst om det foreligger vedtak på dette.

Man har vært opptatt av å sikre kantvegetasjon for dyr og fugler samt gangveier for fri ferdsel.

Disse er derfor ikke tilpasset kjøring av for eksempel tyngre kjøretøy.

Av reguleringsplan for Strandliveien paragraf 5 fremgår bl. a. følgende: «Der brannbilveier anlegges over garasjedekker skal dekkene dimensjoneres for kjøring med brannbil med akseltrykk ti tonn».

Det er grunn til å anta at tilsvarende også gjelder for området Kolbotn torg/Kolben.

I klar tekst innebærer dette at de øvre etasjer i de indre områdene må evakueres av røkdykkere ettersom brannvesenets stigebil har 19 tonn akseltrykk. 

Kanskje man burde ha tenkt på evakuering av de indre områder når man anla gangveiene?

Og under enhver omstendighet bør de anlegges på land og ikke som brygger i vannet.

Ellers kunne man jo krevet en annen dimensjonering av parkeringsdekkene – men det vil nok markedskreftene helst unngå?

Vi mener at brann og evakuering ikke er godt nok behandlet i områdeplanen.

Kolbotnvannet

Ordfører Sjøvolds målsetning – eller visjon? – er badevannskvalitet i Kolbotnvannet. 

Er det noen som bader i Østensjøvannet? Fugler – og fiskere - som gjødselkilde antas å være sterkt undervurdert her på Kolbotn og tiltak i så måte bør snarest inn i handlingsplanen.

Les forøvrig denne saken. Etter 40 års utredning og tiltak er det grunn til å anta at verken han eller vi vil oppleve dette.

Les også: 1410 «Gamlebyen»