Forurensning av Kolbotnvannet

UTSLIPPENE TIL KOLBOTNVANNET: Betydelige mengder anleggsvann pumpes rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta. Bildet ble tatt mandag 7. januar.

– Utslippene til Kolbotnvannet må stanses øyeblikkelig

Betydelige mengder anleggsvann pumpes rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta. Håkon Arald Gulbrandsen (SV) krever at utbyggeren av Storebukta stanser utslippene øyeblikkelig.

Publisert

– Vi har gjort kommunen oppmerksom på utslippene til Kolbotnvannet fra utbyggingen i Storebukta, og forventer at det hurtig gjennomføres tiltak som stanser utslippene, sier Håkon Arald Gulbrandsen (49), varamedlem i Utvalg for miljø og plan (UMP) for SV Oppegård.

ENGASJERT I SAKEN: Håkon Arald Gulbrandsen (49), varamedlem i Utvalg for miljø og plan (UMP) for SV Oppegård.

Det var onsdag 2. januar kommunen først ble kontaktet i forbindelse med saken.

Planleder i UTE Oppegård, Stig Bell, skrev følgende svar etter befaring på stedet samme dag:

"Jeg ser i dag at betydelige mengder lensevann (red. anm.: grunnvann/anleggsvann) fra byggegropen pumpes rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta".

 

UTSLIPP TIL KOLBOTNVANNET: Bildet ble tatt onsdag 2. januar og viser at anleggsvannet fra anleggsplassen pumpes rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta. Foto: Privat

"Skal ikke slippes til Kolbotnvannet"

I den samme e-posten viste Bell til punkt 1.2.4 i miljøoppfølgingsplanen fra 10. september i fjor.

Ifølge den "skal det gjennomføres jevnlig kontroll av inntrengning av anleggsvann i Augestadbekken. Det skal ikke forekomme avrenning til Kolbotnvannet fra byggegropen, og det skal kontrolleres at forurenset lensevann behandles i henhold til tiltaksplan for Storebukta".

Tiltaksplanens punkt 4.2.5 sier at anleggsvannet fra byggegropen ikke skal slippes ut i Kolbotnvannet:

"Det er antatt at det kun blir behov for å håndtere små mengder vann (red. anm.: lensevann/anleggsvann) under prosjektgjennomføringen. Dette vannet vil ikke være mer eller mindre forurenset enn regnvann som per i dag dreneres gjennom sedimentene/fyllmassene på stedet. Dersom det blir behov for å fjerne vann fra byggegrop skal vannet fjernes med pumpebil og ikke slippes til kommunalt nett eller resipient (red. anm.: Kolbotnvannet)."

I den samme e-posten ba Bell utbyggeren, Storebukta boligutvikling AS ved Solon eiendom AS, om en redegjørelse for situasjonen, konsekvensen av de utslippene og hvilke korrigerende tiltak som ville bli gjort.

– Vi har vurdert dette vannet som rent

UTSLIPPET FORTSATTE: Store mengder anleggsvann pumpes fortsatt rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta. Bildet ble tatt tirsdag 8. januar. Foto: Privat

UTSLIPPET FORTSETTER: Videoen tatt tirsdag 8. januar viser at anleggvannet pumpes fortsatt rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta til Kolbotnvannet.

Utslippene fortsatte tirsdag 8. januar, ifølge Gulbrandsen, som tok denne videoen på stedet:

Da Oppegård Avis kontaktet utbyggingskoordinator i kommunen, Wenche Aarvik, fikk hun følgende svar fra utbyggeren:

"Vann i byggegropen er nedbør/grunnvann og tilsig fra oversvømte områder etter ledningsbrudd tidligere. Prosjektet har vurdert dette vannet som rent og pumper dette ut til infiltrering i terrenget syd for gangstien. Vann pumpes ut fra byggegrop av fjell, ikke løsmasser. Prosjektet har sedimenteringsanlegg  på plassen og det vil bli brukt dersom det viser seg å være mye finstoff i overvann. Tomten er sanert for forurenset grunn, så det er ingen tilsig fra disse massene", skrev prosjektleder Anders W. Andersen i Solon Eiendom AS.

Aarvik sier at hun ikke vil kommentere saken ytterligere, og det er til tross for at utbyggeren har erkjent at vannet pumpes ut av en byggegrop.

ANLEGGSPLASSEN: Bildet ble tatt mandag 7. januar. Foto: Privat

Hun sier at kommunen har bedt utbyggeren om ytterligere dokumentasjon om oppfølging av miljøoppfølgingsplanen.

– Føre var-prinsippet

– Føre var-prinsippet må gjelde også i Oppegård.

Håkon Arald Gulbrandsen (SV)

Gulbrandsen (SV) reagerer på tilbakemeldingene fra utbyggeren.

– Miljøoppfølgingsplanen er klar: Dersom det blir behov for å fjerne vann fra byggegrop skal vannet fjernes med pumpebil og ikke slippes til kommunalt nett eller resipient (red. anm.: Kolbotnvannet), understreker han. 

49-åringen mener svaret fra utbyggeren kan tyde på at dette overses totalt.

– Jeg kan ikke forstå at dette kan godtas av kommunen og vil oppfordre til at utslippene stanses øyeblikkelig inntil vannet kan håndteres i henhold til miljøoppfølgingsplanen, sier Gulbrandsen.

Han mener at det også er viktig for fremtidige utbygginger at utbyggerne vet at kommunen følger opp avtaler, og at de tar tak i eventuelle avtalebrudd og uklarheter rundt miljøforurensninger.

– Føre var-prinsippet må gjelde også i Oppegård, sier SV-politikeren.

– Det er alvorlig hvis det viser seg at vannet fra sprengningsarbeid har gått urenset ut i Kolbotnvannet.

Håkon Arald Gulbrandsen (SV)

 Kan være giftig ammoniakk

– Jeg forventer nå at kommunen tar grep, sier Gulbrandsen.

Han sier at opprinnelig foreslo SV å utsette utbyggingen av Storebukta før konsekvensene av utbyggingen for Kolbotnvannet var utredet.

– Dette ble nedstemt og det ble satt i gang med utbyggingen. Den konkrete saken om utslippene fra anleggsplassen kan tyde på at vi hadde rett i våre bekymringer om at hensynet til å sikre Kolbotnvannet mot forurensning ikke var tilstrekkelig ivaretatt, sier 49-åringen fra Sofiemyr.

Gulbrandsen sier videre at hvis det viser seg at vannet fra sprengningsarbeid har gått urenset ut i Kolbotnvannet, er dette alvorlig.

REAGERER PÅ MANGLENDE OPPFØLGNING: Bjørn Gunnar Ganger (Ap).

– Nitrogenforbindelser fra sprengstoff danner giftig ammoniakk i kontakt med vann, sier han.

– Hva er vitsen med miljøoppfølgningsplanen?

Bjørn Gunnar Ganger (Ap) reagerer også på tilbakemeldingene fra kommunen og utbyggeren.

– Utbyggeren er ikke gitt rom verken for å vurdere vannkvaliteten i byggegropen, benytte utpumping eller infiltrering, sier Ganger.

Han sier videre at dersom det allikevel skulle være slik at utbygger har et handlingsrom, må det kunne dokumenteres at vannet er rent.

– Utbyggeren erkjenner at vannet pumpes ut av en byggegrop i fjell. Siden denne byggegropen er sprengt ut, må utbyggeren kunne dokumentere at den er fri for rester av det sprengstoffet som er benyttet, understreker Ganger.

Ap-politikeren reagerer også på manglende oppfølgning av miljøoppfølgningsplanen. Han synes det er oppsiktsvekkende.

– Hva er vitsen med en miljøoppfølgingsplan dersom den ikke følges opp både av kommunen og utbygger? Dette ser ikke bra ut verken for Kolbotnvannet eller fremtidige byggeprosjekter i kommunen. Det ser ut som at planen bare er en papirbestemmelse og at kommunen lar utbygger ture frem etter eget ønske, sier han.

– Må ikke stole blindt på utbyggeren

Ganger mener kommunen ikke må stole blindt på utbyggeren.

– Det er selvfølgelig den letteste utveien, men vi må ta i betraktning at utbygger kan velge letteste og billigste utvei. Vi vet ikke hva sanering av byggegropen innebærer og vi vet heller ikke om det er sprengstoffrester i massene. Publikum ser bare at Kolbotnvannet på ny brukes som avfallsdeponi, sier han.

Ap-politikeren bor ikke så langt unna det aktuelle området. Han har lagt merke til at den foreløpige utbyggingen i Storebukta har vært beheftet med flere uregelmessigheter.

– Riving av husene ble gjort før igangsettingstillatelse ble gitt og husene sto usikret under rivingsperioden. Arbeidsmiljøloven med hensyn til sikring av arbeiderne ble ikke fulgt under rivingsarbeidet. Solbråtanveien ble benyttet til å frakte rivingsmaterialene ut, som er i strid med kommunens forsikringer. Gangveien forbi undergangen i Th. Hansensvei har ikke blitt strødd før en innbygger varslet dette. Dette lover ikke godt for fremtidig utbygging i Kolbotn sentrum. Kommunen må skjerpe seg, sier Ganger.

Storebukta-utbyggeren ved prosjektleder Tom André Svenning-Gultvedt i Solon Eiendom AS avviser påstanden til Ganger om manglende igangsettingstillatelse og viser til UMPs vedtak 343/18 fra 20. juni i fjor.

Flere mangler og feil

Oppegård Avis har nylig skrevet om manglende sikring og skilting av anleggsområdet til Storebukta-prosjektet. Kommunnen ble kontaktet av beboerne fredag 5. oktober i forbindelse med saken, men manglene var ikke rettet før Oppegård Avis kontaktet kommunen torsdag 11. oktober. 

Les saken: – Vurderes stengt

Les også: Utbedret sikringen

Oppegård Avis skrev også om flere andre kritikkverdige situasjoner som oppsto i Solbråtanveien og på anleggsplassen i forbindelse med utbyggingsprosjektet i fjor høst.

Vi skrev også at nordre del av Solbråtanveien var uten veilys i flere uker i fjor høst til tross for mange henvendelser til kommunen og Infratek fra innbyggerne. 

Les også: Fortviler over manglende gatelys

Mye fokus på Kolbotnvannet

Oppegård Avis har siden i fjor sommer hatt mye fokus på Kolbotnvannet. Vi har blant annet avdekket at store mengder kloakk lekket fra Kolben og ut i Kolbotnvannet gjennom ti år. Da kommunen fikk vite om saken, lot de være å informere innbyggere og folkevalgte. 

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

I fjor sommer skrev Oppegård Avis også om store mengder kloakk- og overvann som renner ut ved kraftig regnvær fra nødoverløpene ved pumpestasjonene på Ekornrud og ut i Kolbotnvannet.

Les saken: Utslipp på 256.000 liter på én dag

Les også: Så mye kloakk lekket ut fra Kolben

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra leserne og flere leserinnlegg om temaet kom på trykk i avisen i fjor høst.

Vi skrev også om innbyggerinitiativet "Rens Kolbotnvannet", som SV tok initiativ til i mars 2018. Det viste at det er stor folkelig engasjement om å få Kolbotnvannet så rent at det blir mulig å bade der.

Les også: – Rens Kolbotnvannet!

– Denne saken viser at vi må være årvåkne for å få dette til. Det haster med å gjøre noe, og referansegruppen som ble vedtatt nedsatt på kommunestyremøtet i juni 2018 har ennå ikke fått startet sitt arbeide. Det må større trykk til fra kommunen og den politiske ledelsen i Høyre. Det er viktig at dette følges opp, sier Gulbrandsen. 

Powered by Labrador CMS