Muggsopp på Sofiemyr skole

FANT SOPPSPORER I ALLE ROM: De siste stikkprøvene på Sofiemyr skole har påvist forekomster av soppsporer som vokser i støv i alle rom foruten rektors kontor hvor det ble påvist forekomst av fuktighetsvoksende soppsporer.
FANT SOPPSPORER I ALLE ROM: De siste stikkprøvene på Sofiemyr skole har påvist forekomster av soppsporer som vokser i støv i alle rom foruten rektors kontor hvor det ble påvist forekomst av fuktighetsvoksende soppsporer.

– Fuktskader må avdekkes og løses

Sjekk hva en av Norges fremste eksperter på muggsopp mener om tiltak i form av hovedrengjøring av overflater et par ganger i året, som kommunen vil iverksette for å bli kvitt muggsopp på Sofiemyr skole. Fagsjef i Norges Astma- og Allergiforbund gir også strykkarakter til kommunen, og mener kilden til muggsoppforekomsten må avdekkes og fjernes før tiltaket med hovedrengjøring kan settes i gang.

Publisert

Muggsopp som nylig har blitt påvist på Sofiemyr skole bekymrer mange ansatte og foresatte ved skolen. Lokalpolitikerne fra Ap, SV, V og MDG har også uttrykt gjennom Oppegård Avis sin bekymring for inneklima på barneskolen.

I forbindelse med saken har vi kontaktet en av Norges fremste eksperter på muggsopp, seniorrådgiver Ingeborg Bjorvand Engh hos rådgivingsselskapet Mycoteam.

EKSPERT PÅ MUGGSOPP: Seniorrådgiver Ingeborg Bjorvand Engh hos rådgivningsselskapet Mycoteam er blant Norges fremste eksperter på muggsopp.
EKSPERT PÅ MUGGSOPP: Seniorrådgiver Ingeborg Bjorvand Engh hos rådgivningsselskapet Mycoteam er blant Norges fremste eksperter på muggsopp.

Hun understreker at Mycoteam ikke har anbefalt hovedrengjøring som eneste tiltak på skolen.

– Mycoteam har tatt stikkprøver av muggsopp på denne skolen i flere år på rad, og vi ser at hovedrengjøring som tiltak alene ikke har løst problemet med muggsopp. Ved den siste kontrollen, som ble utført i mars i år, har det blitt påvist muggsopp i alle kontrollerte rom. Dette tyder på at det finnes fukt- og muggsoppskade/skader i skolebygningen et eller annet sted, som må avdekkes og løses, sier Bjorvand Engh.

Les også: – Kravene er oppfylt

– Mycoteam har tatt stikkprøver av muggsopp på denne skolen i flere år på rad, og vi ser at hovedrengjøring som tiltak alene ikke har løst problemet med muggsopp.

– Ikke nok med bare hovedrengjøring

Seniorrådgiveren i Mycoteam sier enkelte personer kan reagere på svært lave verdier av muggsopp, hvor andre ikke har noen form for helsemessige plager. Derfor ønsker man en situasjon hvor man ikke utsettes for en unormal forekomst av muggsopp.

– Hovedrengjøring vil fjerne muggsopp og støv kun midlertidig, men ikke permanent. Muggsoppen vil da komme tilbake hvis du ikke avdekker eventuell skade/skader og gjør utbedringer.

Ingeborg Bjorvand Engh, seniorrådgiver hos Mycoteam

– Dette betyr at man aksepterer en normal forekomst på grunn av tilførsel av muggsoppsporer som normalt finnes i uteluften, og da vil normalt renhold holde disse verdiene på et akseptabelt nivå, sier Bjorvand Engh.

Hun sier at når det gjelder Sofiemyr skole, er det ikke påvist en normal forekomst eller et lavt avvik, men et middels avvik, og da vil det ikke være nok med bare rengjøring av overflater et par ganger i året.

– Hovedrengjøring vil fjerne muggsopp og støv kun midlertidig, men ikke permanent. Muggsoppen vil da komme tilbake hvis du ikke avdekker eventuell skade/skader og gjør utbedringer, sier seniorrådgiveren hos Mycoteam.

Les også: – Sett opp brakker

– Sett i gang med byggeteknisk undersøkelse

Bjorvand Engh understreker at Mycoteam ikke har gjort en fullstendig bygningsteknisk undersøkelse ved siste befaring i mars i år.

– Siden problemet med muggsoppforekomst på skolen har vært vedvarende over flere år og det er påvist middels avvik i alle kontrollerte rom, anbefaler vi at kommunen setter i gang med en byggeteknisk undersøkelse så snart som mulig, like etter dette skoleåret er slutt, sier Bjorvand Engh.

Les også: Bekymret for elever og ansattes helse og arbeidsmiljø

Rektors kontor først

Bjorvand Engh sier at siden den siste kontrollen har avdekket mest spredning av muggsopp på rektors kontor i paviljong en, bør undersøkelsen starte der.

– Her ble det funnet noen ekstra funn av muggsopptyper som svart vannskademugg og raggråtemugg, som forekommer ofte i vannskadede konstruksjoner. Selv ved lave verdier på disse vurderer vi som en indikasjon på skader, sier hun.

BISTÅR MED RÅD: Fagsjef for inneklima, HMS og miljørettet helsevern, Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).
BISTÅR MED RÅD: Fagsjef for inneklima, HMS og miljørettet helsevern, Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Bjorvand Engh sier resultatene viser at det er derfor lurt å starte med å undersøke rektors kontor.

– Det er et godt utgangspunkt. Kommunen må åpne konstruksjoner på rektors kontor og sette i gang med en byggeteknisk undersøkelse av skolebygget i slutten av dette året. Før oppstarten av det nye skoleåret må det gjøres en ny vurdering av situasjonen slik at hele omfanget av muggsoppskadene blir avdekket og utbedret på en forsvarlig måte, sier hun.

Viser hvordan du kan klage

– Det vil koste mer hvis arbeidsgiveren og kommunen ikke gjør noe, og barn og ansatte blir syke som følge av dårlig inneklima på skolen.

Fagsjef for inneklima, HMS og miljørettet helsevern, Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), bistår foresatte med barn, skoleledelse og skoleeiere som sliter med dårlig inneklima på skolen som kommer fra fukt- og muggsoppskader.

– Vi får ulike henvendelser fra foreldre og foresatte med skolebarn. De forteller at de sliter med konsentrasjon, astma og allergi og at de blir tunge i hodet av å være på skolen. Vi jobber veldig aktivt for å hjelpe alle foreldrene med barn som har slike problemer med hvordan de kan klage etter opplæringsloven §9a, og bistår gjerne skoleledelsen og kommunene med rådgivning for å få utbedret manglene, sier han.

– Kan bli dyrere med erstatningskrav og yrkesskadeutbetalinger

Gustavsen sier det ikke nødvendigvis medfølger store utgifter å utbedre inneklimaet på skolen.

– Min erfaring viser at dette ofte ikke handler om store, kostnadskrevende tiltak, men om realistiske tiltak. Det er viktig at kommunen og rektoren tar grep og innarbeider tiltak som en del av skolens systematiske arbeid med internkontroll for HMS, og som sikrer inneklima for ansatte og barn. Det vil koste mer hvis arbeidsgiveren og kommunen ikke gjør noe, og barn og ansatte blir syke som følge av dårlig inneklima på skolen.

Fagsjefen i NAAF påpeker at det kan være snakk om store erstatningskrav og yrkesskadeutbetalinger.

– Det er enda mer alvorlig med barn som blir syke. Her er det Opplæringsloven som trer inn, sier han.

Kan lære av "Skoler på vent"

– Få av de anbefalte tiltakene er satt i gang, så problemet med muggsopp vil bare øke dersom ikke kilden(ene) fjernes. Kommunen kan ikke drive en skole med muggsopp og fuktskader i flere år.

Gustavsen viser også til prosjektet "skoler på vent", som er et samarbeid mellom Trondheim kommune, NTNU, SINTEF Byggforsk og NAAF, og som Oppegård kommune kan bruke.

– Målet med dette prosjektet å lage en "verktøykasse" med enkle og effektive tiltak og rutiner for bedring av inneklimaet i skoler som er satt på vent fordi bygningen skal rives eller erstattes med nybygg, eller der situasjonen med inneklima ikke optimalt, sier han.

Savner internkontroller som fungerer

Gustavsen sier at avdelingen Miljørettet helsevern, som er tilsynsmyndighet, og bedriftshelsetjenesten i Oppegård kommune burde delta aktivt i prosessen da de kan bistå virksomheten Eiendom Oppegård og skolen med nyttig kunnskap på området inneklima og HMS.

– Ved vedvarende problemer med lekkasjer og forekomst av muggsopp, som har vært til stedet på denne skolen i flere år, burde de kontrollere at taket, gulvet og veggene er sjekket grundig, og at de eventuelle skadene er avdekket og utbedret, slik at muggsoppen ikke dukker opp på nytt. Det er snakk om løpende naturlige vedlikeholdsoppgaver som kommunen burde ha gjort i denne saken, sier fagsjefen.

– Informasjon er viktig når slike hendelser skjer.

– Det må omsettes til handling

Gustavsen understreker at kommunen må først og fremst avdekke og fjerne kilden til muggsoppforekomsten.

– Hovedrengjøring som tiltak bør komme i etterkant av dette. Ellers blir problemet med muggsopp vedvarende og folk blir syke av å være på skolen.

Han sier at rapporten til Mycoteam viser til flere strakstiltak som hadde gitt bedre luftkvalitet for alle dersom de var iverksatt.

– Skolen har en krypkjeller. Her burde det for eksempel ha vært montert vifter som skaper undertrykk slik at eventuelle muggsoppsporer trekkes ut av skolebygningen. Mycoteam har påpekt mye i sine rapporter etter stikkprøvekontrollene på skolen de siste årene, men det må omsettes til handling.

– Få av de anbefalte tiltakene er satt i gang, slik jeg leser i rapportene, så problemet med muggsopp vil bare øke dersom ikke kilden(ene) fjernes. Kommunen kan ikke drive en skole med muggsopp og fuktskader i flere år, sier Gustavsen.

Pålagt til å melde om avvik fortløpende

Gustavsen sier rektor, som HMS- og MHV-ansvarlig i forhold til ansatte og elever, er pålagt til å melde om avvik som handler om inneklima, og at det må gjøres fortløpende til skolens støtteapparat.

– Skolens støtteapparat vil i slike situasjoner være Miljørettet helsevern (red. anm. virksomheten Miljørettet helsevern er en tilsynsmyndighet) med yrkeshygieniker og kommunelege. De vil bistå med elevene og håndterer Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Når det gjelder ansatte, vil kommunens bedriftshelsetjeneste kunne bistå rektor. De håndterer Arbeidsmiljøloven, forklarer Gustavsen.

Han sier skolens ledelse sammen med støtteapparatet burde også informere ansatte og foresatte ved skolen om avvik som kan ha negativ påvirkning på inneklima på skolen, sier Gustavsen.

– Informasjon er viktig når slike hendelser skjer, sier han.

"Har informert i forhold til alvorlighetsgrad"

I henhold til forskrift om miljørettet helsevern har rektor en selvstendig plikt til å opplyse elever og foresatte, samt tilsynsmyndigheten (Miljørettet helsevern i dette tilfelle), om forhold som kan ha negativ innvirkning på elevens helse og miljø.

– Miljørettet helsevern har siden tilsynet i 2017 ikke mottatt meldinger fra skolen eller foresatte om vedvarende eller nye inneklimautfordringer, sier plansjef Arild Øien i kommunen.

Oppegård Avis har skrevet at i den aktuelle saken, som handler om middels avvik og funn av muggsopp i alle kontrollerte rom, ble foresatte informert av rektoren på e-post 29. mai, dagen etter at saken hadde blitt publisert i nettutgaven til Oppegård Avis. Det skjedde altså to måneder etter den utførte stikkprøvekontrollen. Samarbeidsutvalget (SU) og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ble informert om avvik i møte 7. og 8. mai, ifølge rektoren.

"Jeg har informert om siste måling og tiltak i de fora jeg mener har vært riktig i forhold til alvorlighetsgrad; verneombud, SU, FAU og ansatte", skrev rektoren i en e-post til foresatte 29. mai.

Kommunens tilsvar

– Denne fremstillingen kjenner vi oss ikke igjen i. Vi følger allerede anbefalingene til både Mycoteam og NAAF, og gjør flere tiltak og følger skolen tett. Det er ikke bra for hverken elever eller ansatte at det legges frem som at det er helsefarlig å være på skolen. I tillegg til å ha ansvar for driften, har vi like stor interesse for at Sofiemyr skole skal være et godt sted å være for alle som bruker skolen. Vi utfører bygningstekniske tiltak på rektors kontor, hovedrent er et tilleggstiltak for å holde god kontroll på forekomst og for å bedre inneklimaet ytterligere. Viser det seg at det er behov for flere tiltak etter kontrollprøver, skal vi gjennomføre det- noe vi eller Mycoteam ikke mener det er i dag, sier leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård kommune, Hogne Handeland Haug. 

Her kan du lese den siste rapporten fra Mycoteam, som utførte en stikkprøvekontroll på Sofiemyr skole 1. mars 2019:

 

 

 

Powered by Labrador CMS