SKEPTISK: Innsender mener vi må bevare Kolbotn som en 'byfri' sone. Slik ser det ut i kommunens hovedstad i dag.
SKEPTISK: Innsender mener vi må bevare Kolbotn som en "byfri" sone. Slik ser det ut i kommunens hovedstad i dag.

– Er det et slikt Kolbotn vi vil ha?

Ønsker ikke høye blokker og bypreg på Kolbotn.

Publisert

En områderegulering for Kolbotn sentrum vil etter behandling i formannskapet bli lagt ut på høring i nærmeste fremtid.

Den modellen som har ligget til grunn for utviklingen av Kolbotn sentrum har vært at sentrum skal være «en grønn og frodig hage» hvor Kolbotnvannet skal være kjernen og midtpunktet for «nesten en by-utvikling».

Bred politisk enighet

STORE PLANER: I Oppegård Avis kunne du nylig lese at det planlegges 1200 nye boliger på Kolbotn. Her ser du plansjef Anne Holten.
STORE PLANER: I Oppegård Avis kunne du nylig lese at det planlegges 1200 nye boliger på Kolbotn. Her ser du plansjef Anne Holten.

Det har vært bred politisk enighet om dette. De forestående utbygginger i Ormerudveien med bl.a. «Hengende Have», kan være et eksempel som er i tråd med en slik utvikling.

Miljøgaten er et annet eksempel. Innspill som har kommet den senere tid fra grunneiere og utbyggere indikerer imidlertid en helt annen utvikling av sentrum. Oppføring av flere signalbygg / høyblokker på et svært konsentrert område samt et påbygd eller et nytt  «sentrumsbygg» med inntil tolv etasjer vil helt bryte med intensjonen om «en grønn og frodig hage» og «Oppegård som et sted å elske».  Det visuelle inntrykk av en slik bygningsmasse (tett og høyt) med store slagskygger, dårlige sol og lysforhold og høy biltrafikk synes for oss uforenlig med den opprinnelige modellen.

Klikk her for å lese mer om planene om å bygge 1200 nye boliger på Kolbotn

Ønsker å utdype

Som nærmeste nabo til Kolbotnveien 6, Ormerudveien og 1-2 og «sentrumsbygget» vil vi utdype våre synspunkter på utbygging av disse eiendommene.

Eiendommen Kolbotnveien 6 som i dag er i bruk til næringsformål er i to etasjer og ligger visavis  bevaringsområdet for Kullebunden gård og ved inngangen til miljøgaten. Vi er kjent med at utbygger ønsker et signalbygg på tomten hvilket vi sterkt vil advare mot. Vi har følgende anførsler til oppføring av et signalbygg/høyhus her:

Et høyhus vil ikke være tilpasset nabobebyggelsen. I særlig grad vil det virke dominerende på Kullebunden gård og virke som en massiv koloss som nærmeste nabo til det grønne området rundt gården. Det vil utvilsomt virke svært dominerende og kaste skygger over deler av området. Likeledes vil byggeprosjektet «hengende haver» som blir nærmeste nabo til Kullebunden gård også bli berørt mhp sol og lysforhol.

SKAL TROLIG RIVES: Det er planer om en massiv utbygging som skal erstatte Sentrumsbygget på Kolbotn på sikt.
SKAL TROLIG RIVES: Det er planer om en massiv utbygging som skal erstatte Sentrumsbygget på Kolbotn på sikt.

Når det gjelder naboene i vest, dvs. Kolbotn Terrasse 5-7 og 17-19, vil flere boliger miste sol og utsyn mot øst-sørøst og med den korte avstand mellom byggene vil en høyblokk virke som en høy mur tett inntil eksisterende bebyggelse. Byggehøyder på nybygg nær inntil eksisterende bygg bør, for ikke å virke dominerende, derfor ikke overstige nabobebyggelse.

Tilgjengeligheten til grøntarealer

Videre stiller vi et spørsmål vedr. tilgjengeligheten til grøntarealer med et stort antall leiligheter i bygget, opp til 75 enheter er antydet. En massiv utnyttelse av tomtearealet kan neppe være tilfredsstillende i så henseende.  Uteområdet tilhørende eiendommen vil bli minimalt uten mulighet for grøntarealer eller lekeplasser.

I DAG: Slik ser det ut i sentrum i dag. Slik blir det neppe om noen år når 1200 nye boliger skal bygges her.
I DAG: Slik ser det ut i sentrum i dag. Slik blir det neppe om noen år når 1200 nye boliger skal bygges her.

Trafikksituasjonen vil også være betenkelig da utkjørselen fra bygget vil ligge noen få meter fra krysset Ormerudveien – Kolbotnveien. Trafikken både i Ormerudveien og Kolbotnvei vil øke vesentlig fra det den er i dag og tatt i betraktning at disse også er skoleveier med busstrafikk vil det være svært uheldig med en utkjørsel for opptil 75 boliger pluss et antall næringsvirksomheter så nær inntil krysset.

Mer trafikk

Kolbotnveien ble for få år siden anlagt som miljøgate som starter nettopp ved krysset Kolbotnveien / Ormerudveien og bort til broen over jernbanen. Et stort garasjeanlegg vil generere mye trafikk i krysset og vil svekke inntrykket av et miljøvennlig og trivelig område og i stedet bidra til å skape en trafikkmaskin lite i samsvar med ideen om en miljøgate langs jernbanetraseen. Gatens bredde og utforming med bl.a. beplantninger og smale fortau vil gjøre den svært uegnet til økt bil og busstrafikk.

Ikke for barn

 Kolbotn sentrum fremstår i dag som et område hvor det praktisk talt ikke bor barn. Et høyhus i Kolbotnveien 6, i tillegg til muligens enda et signalbygg/høyhus litt lenger syd samt påbygging av «sentrumsbygget» vil i høy grad forsterke utviklingen av Kolbotn som et område for eldre mennesker, da høyhus er svært lite attraktive for barnefamilier.

 Vi som vil kunne bli nærmeste naboer til signalbygg/høyhus i Kolbotn sentrum vil sterkt gå imot slike planer. Vi kan ikke se at en så tett konsentrasjon av bygg og mennesker gir et sentrum som vil utgjøre et godt bomiljø og et trivelig område for handel og ferdsel med den økte trafikkbelastningen, dårlige sol og lysforhold og mangel på grøntarealer som vi her har skissert. 

PS: Hva mener du om saken? Send inn ditt debattinnlegg på inntil 3000 tegn til debatt@oavis.no

Powered by Labrador CMS