REAGERER: Innsender av dette bildet reagerer på måten hundeeiere slenger fra seg møkk - i hundemøkkkposer - langs veien.
REAGERER: Innsender av dette bildet reagerer på måten hundeeiere slenger fra seg møkk - i hundemøkkkposer - langs veien.

Vårens mest bedritne eventyr!

Hundemøkkposer på rad og rekke . Hva synes du om dette?

Publisert

Dette møkkatipset har vi fått fra vår leser Trond Johansen, som knipset dette bildet på gåtur nylig. 

– Historien gjentar seg  I år som i fjor kaster noen fra seg hundeposene sine i buskene på stien mellom Konglestien og Granholtet. Bedre å la hunden drite rett på bakken da, skriver han i henvendelsen til oss.

Bildet viser hundemøkk, men ikke ute i naturen i sin "naturlige" form. Derimot er møkka lagt pent og pyntelig i poser, og satt på rad og rekke langs veien. 

Dette sier forskriftene

Forskriften om hundehold i Oppegård kommune har et punkt som omfatter hundemøkk og som forteller hvordan du skal behandle Passpos etterlatenskaper.

"Av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling skal hundeeier eller innehaver av hundfjerne ekskrementer etter hund langs offentlige veier og på områder tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk, på gravlund/kirkegårder og langs turvei- og turstier", står det å lese i forskriftene.  

PS! Under bildet kan du lese hundeforskriftene for Oppegård kommune!

REAGERER: Innsender av dette bildet reagerer på måten hundeeiere slenger fra seg møkk - i hundemøkkkposer - langs veien.
REAGERER: Innsender av dette bildet reagerer på måten hundeeiere slenger fra seg møkk - i hundemøkkkposer - langs veien.

Her er forskriften om hundehold

Fastsatt av Oppegård kommunestyre 28. mai 2008 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav a-d, § 6 fjerde ledd, § 11 og § 12.

§ 1. Formålet

Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.

§ 2.Sikring av hund
1. Det er ordinær båndtvang for hund i perioden fra og med 1. april til og med 20. august.
2. Hund skal føres i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året:
a) i og i tilknytning til følgende boligområder og handleområder: Kolbotn, Tårnåsen, Trollåsen, Sofiemyr, Myrvoll, Greverud og Oppegård. Begrensningene gjelder områder som er regulert til formålene
b) på offentlige regulerte friområder i tettbebygd strøk
c) på offentlige områder regulert og tilrettelagt for lek og idrett.
3. Hund skal holdes i bånd på offentlig tilrettelagte badeplasser utover vanlig båndtvangstid frem til 15. september.
4. Hund skal føres i bånd i forbindelse med ferdsel i preparerte lysløyper i Oppegårdmarka og på Svartskog.
5. Det er ikke tillatt å lufte hund på kirkegården. Hund skal føres i kort bånd på kirkegårder, grav- og urnelunder.

§ 3.Adgang til skolegårder og barnehager
Hunder har ikke adgang til skoler, skolegårder og barnehager uten etter avtale mellom hundeeier/-fører og den ansvarlige for skolen eller barnehagen.

§ 4.Ro og orden
Av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling skal hundeeier eller innehaver av hund
1. fjerne ekskrementer etter hund langs offentlige veier og på områder tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk, på gravlund/kirkegårder og langs turvei- og turstier
2. ikke holde hund med støyende adferd ute i tettbygd strøk uten aktivt tilsyn mellom kl. 22.00-07.00 av hensyn til folks nattero.

§ 5.Merking av hund
Hundeeier/innehaver av hund oppfordres til å utstyre den med halsbånd med opplysninger om navn, adresse og telefonnummer for å lette arbeidet med å identifisere og kontakte eier når løs hund er tatt inn.

§ 6.Unntak fra forskrift
Forskriftens § 2 og § 3 om båndtvang hele året i særlig avgrensede områder gjelder alle hunder med unntak av
1. førerhund/servicehund
2. hund i aktiv politi-, toll-, militær og redningstjeneste eller organisert trening eller prøving for slik tjeneste
3. hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt
4. dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.
Hund som brukes for jakt, jakthundtrening, jaktprøver og trening og prøving av ettersøkshund kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet dog ikke der det er båndtvang etter forskriftens § 2 pkt. 1, 2 og 4.

§ 7.Straffebestemmelser
Etter § 28 i hundeloven straffes overtredelse av denne forskriftens § 2, § 3 og § 5 eller vedtak hjemlet i forskriften med bøter eller fengsel inntil seks måneder dersom forholdet ikke rammes av strengere straffebud.

§ 8.Dispensasjon
Kommunen kan etter skriftlig begrunnet søknad dispensere fra bestemmelsene i § 2 og § 3.

§ 9.Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks.