Privat idrettsskole til ungdom

FORTSATT PÅ JAKT ETTER LOKALER: – Vi trenger egnede lokaler på 1250-1500 kvadratmeter, sier Håvard R. F. Johansen i WANG Ung Follo.
FORTSATT PÅ JAKT ETTER LOKALER: – Vi trenger egnede lokaler på 1250-1500 kvadratmeter, sier Håvard R. F. Johansen i WANG Ung Follo.

WANG Ung har fortsatt håp om å etablere ny skole på Sofiemyr

– Oppstart neste høst er dessverre veldig lite sannsynlig, innrømmer daglig leder i WANG Ung Follo, Håvard R. F. Johansen.

Publisert

Det er Utdanningsdirektoratet som godkjenner etablering av nye skoler, men under kommunestyremøtet 17. juni fikk WANG Ung Follo AS et flertall fra lokalpolitikerne i vår kommune til å etablere en privat ungdomsskole i Nordre Follo for 190 elever på 8.-10. trinn. Vedtaket har nå blitt oversendt Utdanningsdirektoratet.

      Dette er bakgrunn for saken

  • Det var i september 2017 at Utdanningsdirektoratet godkjente at WANG Ung Follo AS etablerer en skole i Nordre Follo fra og med skoleåret 2018-2019.
  • Godkjenningen har nå bortfalt fordi WANG Ung Follo ikke rakk å etablere skolen i løpet av tre år (til senest oppstart skoleåret 2020-2021).
  • WANG Ung Follo har derfor søkt Nordre Follo kommune og Utdanningsdirektoratet om en ny godkjenning av skole, med oppstart høsten 2021.
  • Arbeiderpartiet i Nordre Follo stilte seg negative til søknaden om etablering av WANG Ung i Nordre Follo da saken ble behandlet 17. juni, men Aps forslag fikk kun 21 av 47 stemmer og falt (Ap, SV, 1 Sp, MDG og R).
  • Rådmannens vurderinger og kommunens forslag har blitt oversendt Utdanningsdirektoratet. Sistnevnte fatter det endelige vedtaket om godkjening av nye skoler. 

Den nye skolen skal drives som en privat ungdomsskole med særskilt profil rettet mot idrett og aktivitet.

Ifølge søknaden planlegges oppstart høsten 2021 med 62 elever på 8. trinn, med søknadsfrist for opptak innen 1. mars 2021. Skoleåret 2023-2024 vil de ha full drift med inntil 190 elever på 8.-10. trinn.

– Oppstart neste høst er dessverre veldig lite sannsynlig. Det er størst sannsynlighet å starte opp høsten 2022. Vi har full trykk på saken, men det finnes ingen egnede lokaler vi kan leie per i dag og nye lokaler er ikke bygget ennå. Det tar også tid å bygge organisasjonen og finne nye ansatte. Det er viktig for oss å bruke god tid på dette, sier daglig leder i WANG Ung Follo og toppidrettssjef i WANG, Håvard R. F. Johansen.

Fortsatt uavklart lokalisering

Siden 2017 har WANG Ung Follo vært på jakt etter egnede lokaler (skolebygg og idrettsflater) på 1250-1500 kvadratmeter. Nordre Follo kommune har heller ikke klart å finne lokaler som kunne leies ut av WANG Ung i årene fremover.

– Vi søker først og fremst i tidligere Oppegård og har tettest dialog med Solon Eiendom AS vedrørende en beliggenhet for skole i tilknytning til Sofiemyr idrettspark.

– Lokalisering av den nye skolen er ikke endelig avgjort ennå. Vi har ikke signert noe ennå, men vi er i dialog med flere private aktører i håp om å finne lokaler vi har råd til, og søker først og fremst i tidligere Oppegård. Vi vurderer lokalisering i tilknytning til idrettsparkene på Sofiemyr, Greverud, Ski og Langhus, men vi har tettest dialog med Solon Eiendom AS (red. anm.: eier av Fløysbonnveien 2-4 på Sofiemyr), vedrørende en beliggenhet i tilknytning til Sofiemyr idrettspark, sier Johansen.

"Som en del av utviklingen, og for å gjøre området enda mer attraktivt, ønsker Solon Eiendom AS at WANG Ung skal etablere seg i området. Wang Ung er en idrettsungdomsskole, noe Solon Eiendom AS mener vil egne seg godt, med idrettsanlegg og fysioterapitjenester i umiddelbar nærhet", står det i saksdokumentet.

Les også: Vil bygge opptil 1200 boliger på Fløysbonn

FRA 500 TIL 1200 BOLIGER: Forrige eier av DSV- og Jernia-tomtene ønsket å bygge ut tomtene med opptil 500 boliger, mens den nye eieren, Solon EIendom, vil bygge mer enn det dobbelte av det. Illustrasjonen viser planen for opptil 500 boliger.
FRA 500 TIL 1200 BOLIGER: Forrige eier av DSV- og Jernia-tomtene ønsket å bygge ut tomtene med opptil 500 boliger, mens den nye eieren, Solon EIendom, vil bygge mer enn det dobbelte av det. Illustrasjonen viser planen for opptil 500 boliger.

Permanent løsning om tre til fem år

Solon Eiendom AS har vært positive til at WANG Ung etablerer seg i området allerede fra dette skoleåret, og ser for seg en midlertidig løsning for skolen i Jernia-bygget på Fløysbonn som i dag huser kontorer og voksenopplæring. Det påpekes i søknaden at den midlertidige skoleløsningen vil vare frem til eiendommen er regulert og et nytt permanent skolelokale er på plass, som vil sannsynligvis skje etter tre til fem, ifølge søknaden.

Tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsplanen og kommuneplanen. Planavdelingen i tidligere Oppegård har informert Wang Ung om dispensasjoner som kreves for å få  dette på plass.

Forventer økte elevtall på ungdomstrinn

I Nordre Follo kommune er det nå om lag 2400 ungdomsskoleelever. Analyser av befolkningsframskrivingene for kommunen viser at elevtallet i barneskolene og ungdomsskolene forventes å øke fram mot 2030.

Oppegård Avis har skrevet at prosjektet med Fram skole og nye flerbrukshaller på Sofiemyr, som skulle ferdigstilles i 2021, har blitt utsatt, men arbeidet med prosjektet skal videreføres i behovsplanen 2.0 våren 2021.

Kommunen skriver at siden det er behov for flere skoleplasser på ungdomstrinnet i Nordre Follo kommune, vil etablering av Wang Ung Follo kunne bidra til å avhjelpe skolekapasiteten i kommunen.

WANG Ung mener det er realistisk å ta høyde for at hovedvekten av elevene på WANG Ung Follo vil komme fra kommunen (red. anm.: kommunen har regnet med cirka 150 elever fra Nordre Follo), mens resten vil komme fra nærliggende kommuner.

Manglende hallkapasitet

Ifølge søknaden vil WANG Ung Follo ha 60 elever som går ut fra 10. trinn hvert år og som med stor sannsynlighet vil ønske å gå videre på en videregående skole med idrettslinje.

Roald Amundsen videregående skole (RAV) på Sofiemyr tilbyr i dag et utdanningsprogram for idrettsfag for 30 elever i året og er i utgangspunktet positive til en ungdomsskole med idrettsfaglig profil i kommunen.

Blant annet på grunn av begrenset hallkapasitet har RAV bare en parallell for idrettsfag. De vil per i dag ikke kunne ta imot alle WANG Ung-elevene siden skolen bare har en parallell for idrettsfag.

Kolbotn sentrum, Sofiemyr og Myrvoll

Som dokumentasjon på elevtallsgrunnlaget, skriver WANG Ung Follo at elevtallsveksten er ventet å bli størst i skolekretsene med størst boligvekst.

De store utbyggingsprosjektene de neste 10-15 årene vil først og fremst komme i Kolbotn sentrum, Sofiemyr og på Myrvoll.

I boligprogrammet er det lagt til grunn en utbygging i hele kommunen på rundt 150 boliger i snitt per år, basert på nye boligprosjekter som nå er under planlegging.

  • I Kolbotn skolekrets er det lagt til grunn totalt 750 boliger fram mot 2030. Cirka 200 av disse er vedtatt utbygging i Ormerudveien fortettingsområde, mens resten er et anslag basert på foreløpig arbeid med områdereguleringen av Kolbotn sentrum. Områdereguleringen vil også avklare hvor mange boliger som kommer vest for jernbanen, som tilhører Vassbonn skolekrets.
  • Som følge av vedtatt utbygging på Myrvoll er det lagt inn 200 rekkehus og 520 leiligheter i Sofiemyrtoppen skolekrets. Det forventes derfor en betydelig økning i elevantallet i denne skolekretsen.
  • I Greverud skolekrets er det lagt til grunn bygging av 400 boliger. Disse tallene omfatter Skiveien 200 (Odlo) og forventet boligutvikling som følge av planlegging av nye boliger på Greverud senter.
  • Helt i slutten av den fireårsperioden er det lagt inn 100 boliger som er knyttet til en forventet utvikling rundt Oppegård stasjon.
  • På Tårnåsen er det lagt inn 70 boliger. Det skal ivareta siste byggetrinn på Kornmoenga. For Østli er det lagt inn 125 boliger for å ta høyde for at det kan komme enkelte boligprosjekter innenfor skolekretsen fram mot 2030.

Økonomiske konsekvenser

Hvilke konsekvenser WANG Ung vil få for kommunens rammetilskudd fra staten, avhenger av hvor mange av kommunens barn vil benytte seg av tilbudet.

Forutsatt at Nordre Follo vil ha et lavere antall elever i private skoler enn en gjennomsnittskommune, vil tilbakeføringen av trekket for elever i statlige og private skoler være høyere enn det opprinnelige trekket (ca. 101.100 kroner per elev).

Det betyr ingen negativ økonomisk konsekvens for Nordre Follo, men på sikt kan saken medføre større trekk og dermed færre ressurser til å organisere opplæringen for elever i den kommunale skolen. Det kan få konsekvenser i form av lavere lærertetthet og mindre midler til undervisningsmateriell.

Utgifter til spesialundervisning og skoleskyss for elever ved WANG Ung Follo er kommunens ansvar så lenge eleven er bosatt i Nordre Follo. Et anslag på skyssutgifter vil være om lag 100.000 kroner per 25 barn.

Det presiseres at elever ved WANG Ung bosatt i Nordre Follo vil ellers ha samme tilbud om helsetjenester som elever i den offentlige skole.

Les også: Bevilget 225 millioner kroner til Sofiemyr skole

Spesielle inntakskriterier

WANG Ung tilbyr vesentlig mer idrett og trening enn det som er vanlig praksis i offentlige skoler. Samlet sett vil Wang Ung tilby et høyere årstimetall for 8.–10. trinn (2907 timer) enn det som er normal praksis for den offentlige ungdomsskolen (2622 timer).

Nedenfor kan du lese om inntaksreglene for WANG Ung Follo (dokumentet er på to sider):

Powered by Labrador CMS