Kolbotn svømmehall

KOLBOTN SVØMMEHALL + BOLIGER: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende badebasseng på Kolbotnvannet. Den kommunale tomten sør for svømmehallen skal også transformeres til boliger (dette feltet er dessverre ikke synlig på illustrasjonen).
KOLBOTN SVØMMEHALL + BOLIGER: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende badebasseng på Kolbotnvannet. Den kommunale tomten sør for svømmehallen skal også transformeres til boliger (dette feltet er dessverre ikke synlig på illustrasjonen).

– Svømmehall på Kolbotn er ikke stormannsgalskap

"Kjære framtidige sambygdinger i Nordre Follo; Vi er glade for samarbeidet om å få på plass en flott og stor svømmehall på Langhus, for innbyggerne og idretten i nye Nordre Follo kommune, men det er ikke slik at vi kan utsette å bygge svømmehall på Kolbotn," skriver kommunestyrerepresentant Anne-Beth Skrede (Ap) i sitt debattinnlegg.

Publisert

Det synes å være en viss forvirring rundt tilbudet om, og behovet for, svømmehall i Oppegård. Kommunestyregruppa til Arbeiderpartiet i Oppegård vil med dette understreke hva vi som politikere i Oppegård har vedtatt og ment i saken. Og vårt syn er helt klart: Det må selvsagt være svømmehall også nord i nye Nordre Follo kommune. Å bygge svømmehall på Kolbotn er ikke stormannsgalskap;

Det er i dag én svømmehall i Oppegård kommune. Da regner jeg selvsagt ikke med det lille varmtvanns-behandlingsbassenget ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter, eller det private spa-anlegget, The Well.

Den eneste svømmehallen i Oppegård er Sofiemyr svømmehall. Dette svømmeanlegget rommer all svømmeopplæring for alle elevene i Oppegård kommune, og er i tillegg anlegg for svømmeidretten i kommunen. 

Sofiemyr svømmehall er i svært dårlig forfatning, og er vedtatt revet. Flere tiår med Høyre-posisjonens mangelfulle prioritering av vedlikehold av kommunale bygg, har tvunget fram at eksisterende anlegg må rives, og at vi dermed må bygge nytt. Dette er dessverre etter vårt syn uomtvistelig.

På tomten skal det bygges en ny barneskole. Dagens barneskole er også i svært dårlig forfatning med gjentatte lekkasjer og problemer som muggsopp, og for å ivareta elever og ansattes helse inntil ny skole kan være på plass, har Arbeiderpartiet i Oppegård i en interpellasjon til kommunestyret bedt om at det vurderes å erstatte dagens skolebygg med brakkerigg.

I utgangspunktet ønsket Arbeiderpartiet at ny svømmehall skulle lokaliseres på Sofiemyr idrettspark, nær skole.

For oss har hensynet til å ivareta svømmeopplæringen for elevene i kommunen vært førende for hvilke løsninger vi har gått inn for, og hvordan vi har stemt i denne saken.

I løpet av sakens flerårige behandling har Arbeiderpartiet likevel landet på at det er hensiktsmessig å legge et nytt svømmeanlegg til sentrum, på kommunens tomt bak Kolben kulturhus.

Dette synet begrunner vi i god plassering i forhold til kollektivtransport, for å gi større tilgang som folkebad og til fremme av folkehelse, som et tiltak for å øke aktiviteten i Kolbotn sentrum, og selvsagt også av økonomiske hensyn ettersom dette gir den absolutt billigste løsningen (anslått til en kostnad for kommunen på 111 millioner kroner).

Tomten som den nye svømmehallen er vedtatt bygget på, huser i dag "Generasjonsparken". Dette er et midlertidig prosjekt, noe som har vært klart fra den ble etablert i påvente av utnytting av tomten.

Arbeiderpartiet mener Generasjonsparken har gitt god og viktig kvalitet til Kolbotn sentrum, og vist hvor viktig det er at folk har tilgang til fellesområder og grønne lunger og drag i sentrum.

Men det betyr ikke at et slikt felles- og grøntområde ikke kan ligge et annet sted i sentrum.

Gjennom forhandlinger med posisjonen i Oppegård kommunestyre har det lyktes Arbeiderpartiet å sikre at vi får utvidet Rådhusparken, ved å få store deler av dagens parkeringsplasser ved rådhuset regulert til park og grøntområde, slik at dagens Generasjonspark kan ivaretas ved å flytte til en utvidet Rådhuspark.

Vi ønsker og kjemper for et enda større område tilrettelagt for park i sentrum, men har hittil ikke fått gjennomslag for dette politisk.

Jeg håper dette kan klargjøre saken. Jeg vil understreke at bygging av ny svømmehall på Kolbotn er helt nødvendig. Den nye svømmehallen skal erstatte Oppegård kommunes eneste svømmehall, som må rives.