DIGITALT MØTE: Formannskapet var samlet i digitalt møte mandag ettermiddag. Her har kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold ordet. Til venstre ordfører Hanne Opdan.

Sosial nedstenging fra midnatt

Nordre Follo følger Oslo. Dette er de nye tiltakene

Publisert

Lokalpolitikerne hadde mange spørsmål da formannskapet var samlet til digitalt møte mandag ettermiddag. Noen lurte på hvorfor vi skal stenge kinoen når vi holder biblioteket åpent. Høyres Anne Kristine Linnestad fortalte også om samtaler med treningssentre med vasker, spriter og desinfiserer, og som vil merke det hardt dersom de må stenge.

Flere representanter stilte også spørsmål ved om det er forskjell på å kjøpe et glass cola eller glass vin til maten på restaurant.

– Må se det store bildet

Kommuneoverlegen fikk flere spørsmål knyttet til den nye forskriften, og svarte etter hvert med svært tydelig stemme.

– Det er konkrete smittesituasjoner i treningssentre og idretten. Jeg forstår dette kan virke urimelig, men vi vet det skjer smittespredning på disse arenaene. Vi må prioritere. Jeg anbefaler en sosial nedstenging på linje med Oslo, sa kommuneoverlegen i møtet, før hun i neste svar var enda klarere:

– Vi har nå fem innlagte Nordre Follo-innbyggere på AHUS. Dette tilsvarer april. Det haster, og er en alvorlig situasjonen. Alternativet nå er full nedstenging. Det er nå vi har sjansen. Kommuneoverlegen har vurdert hvert tiltak grundig. Vi må prøve å se det store bildet her, var den klare beskjeden fra Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Samtidig som møtet i Nordre Follo var det også møte om samme tema i Bærum kommune. Camilla Hille (V) mente Nordre Follo burde innføre samme regler som Bærum, noe som ville betydd strenge regler, men mulighet for å få et glass vin til maten på restaurant, gå i teater eller trene. Hilles forslag fikk bare hennes stemme og falt.

Dette er dermed de nye tiltakene i Nordre Follo:

§ 1. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt.

Dette omfatter blant annet:

a) Treningssentre.

b) Museer.

c) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder

d) Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

e) Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1. Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.

2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Første ledd gjelder ikke:

a) Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for voksne over 20 år på slike steder.

b) Aktivitetshaller for barn og unge under 20 år

c) Tros- og livssynshus.

d) Fritidsklubber for barn og ungdom. e) Biblioteker. f) Gallerier og annen utsalg av kunst. g) Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.

§ 2. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Nåværende § 1 (munnbind på kollektivtransport) blir § 3.

§ 4. Munnbind i taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikketas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andreårsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5. Plikt til bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer,skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og ilokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysiskaktivitet.

For kollektivreisende og i taxi gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriftens § 3 og § 4.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke ermulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske ellerandre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbindgjelder tilsvarende.

Tidligere §3 (maksimalt 10 personer v/private arrangementer) blir ny §6

Ny § 7 skal lyde

§ 7. Forbud mot arrangementer innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder. Idrettsarrangementer forbarn og unge under 20 år omfattes likevel ikke av definisjonen

Første ledd omfatter ikke:

1) Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slikearrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en metersavstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterteseter.

2) Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar,såfremt det ikke er publikum tilstede.

3) Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere tilstede. For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.

Ny § 8 skal lyde:

§ 8. Gjennomføring av arrangementer utendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer tilstede samtidig. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid19-forskriften) § 13 gjelder.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.

Ny § 9 skal lyde:

§ 9. Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Nordre Follo kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarligdrift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. vedkoronautbruddet (covid-19-forskriften).

For de serverings- og skjenkestedene i Nordre Follo kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av covid-19-forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol. Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfagligforsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd

Nåværende § 5 (økonomisk ansvar) blir § 10 og § 6 blir § 11.2)

Forskriften trer i kraft 9. november 2020 kl. 24 og gjelder til og med 30. november 2020.

Powered by Labrador CMS