RENSEANLEGG: Dagens anlegg ligger her, ved Nordre Follo Renseanlegg. Flertallspartiene foreslår en utvidelse her.
RENSEANLEGG: Dagens anlegg ligger her, ved Nordre Follo Renseanlegg. Flertallspartiene foreslår en utvidelse her.

DEBATT:

«Vi må se på andre slam-løsninger enn Ekornrud og Kolbotnvannet»

Debatten om slambehandlingsanlegg på Ekornrud ved Kolbotnvannet har pågått i lengre tid, men først nå ligger saken på politikernes bord. Det er på høy tid.

NB: Dette er et debattinnlegg.

Vi i partiene SV, V, MDG, SP, AP og U/KRF kan ikke støtte kommunedirektørens forslag om å etablere et slikt anlegg på Ekornrud ved Kolbotnvannet. Vi vurderer natur- og rekreasjonsverdien ved Ekornrud og Kolbotnvannet høyere enn saken legger til grunn. Etter vårt syn blir den negative påvirkningen som anlegget vil ha større enn det som beskrives i saksfremlegget.

Naturen i og rundt Kolbotnvannet har vært under stort press i lang tid, og jo flere vi blir, desto viktigere blir det å fatte avgjørelser som ikke bidrar til ytterligere forringelse av området. Det store engasjementet for området har fått fram hvor verdifullt dette området er både for naturen selv og for oss mennesker. Vi må også være sikre på at tiltak vi gjør i og rundt Kolbotnvannet, bidrar til å nå målet vårt om å gjøre vannet rent, og ikke motarbeider det.

Må finne løsning

Saken ligger på bordet på grunn av et annet høyst reelt miljøproblem som må løses. Dagens løsning skaper overbelastning på avløpsnettet og har ved flere anledninger ført til utslipp av urenset kloakk. Vi skal og må løse dette problemet, men vi kan ikke risikere at løsningen på ett miljøproblem bare skaper et nytt miljøproblem. Vårt vedtak i onsdagens møte i Utvalg for klima, teknikk og miljø er at kommunedirektøren må vurdere andre løsninger enn Ekornrud og Kolbotnvannet.

Særlig vil vi se nærmere på forslaget om rensing ved Nordre Follo renseanlegg etter en utvidelse der. Dette er vurdert som “den mest miljøriktige løsningen” av PURA (Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget). PURA er vårt interkommunale samarbeid og et høykompetent miljø som arbeider for rent vann i vassdragene våre, og også en del av fagmiljøet vårt innen vann og avløp. De har ved flere anledninger advart sterkt mot løsningen med utslipp av dekantvann til Kolbotnvannet.

Det er uansett prematurt å vedta plassering av anlegget før vi vedtar hvor utslippet av dekantvann skal gjøres, slik saken legger opp til. De to avgjørelsene er nødvendigvis tett knyttet til hverandre. Det som i utgangspunktet ble sett på som positiv tilførsel av mer vann til Kolbotnvannet, har i en rekke høringssvar blitt betydelig problematisert. Det er ikke konkludert på om det i det hele tatt vil bli tillatt av Statsforvalteren. Hva konklusjonen blir her, vil selvsagt påvirke hvor hensiktsmessig et slambehandlingsanlegg på Ekornrud vil være.

Vi er glade for at et enstemmig utvalg for klima, teknikk og miljø i kveld (30.03.22) ble enige om våre innspill, og i samarbeidets ånd la fram et fellesforslag:

Saken sendes i retur.

Kommunedirektøren bes komme tilbake med en helhetlig vurdering av løsninger på slam-problemet/vurdere andre løsninger som ikke inkluderer plassering på Ekornrud. Løsningen må også omhandle hvordan dekantvann og rejectvann skal behandles. Utslipp til Kolbotnvannet utelukkes. Blant forslagene som skal vurderes er Nordre Follo renseanlegg.

Ved en eventuell ny anbefaling av etablering av slambehandlingsanlegg utenfor Nordre Follo renseanlegg må dette legges fram i et forslag som inkluderer valg av resipient også for dekantvann.

Økonomiske konsekvenser framlegges med 85% sannsynlighet etter ekstern usikkerhetsanalyse.

Dette innlegget er signert Elin Skifjell (SV), leder utvalg for klima, teknikk og miljø (KTM), Roar Thun (Ap), nestleder, Elisabeth Gade (Ap), Hilde Sønnervig (Ap, varamedlem), Ronny Sigde (Ap), Reidar Aasgaard (Sp), Sven Harald Østby (Sp, varamedlem), Christian Pedersen (V), Inger Johanne Bjørnstad (V, varamedlem), Marthe Arnesen (MDG) og Ingrid Marie Nissen (MDG) - medlemmer og varamedlemmer i KTM.

Powered by Labrador CMS