Sønsterudveien

800 UNDERSKRIFTER: Eirik Storjordet, som står bak innbyggerinitiativet mot fjerning av busslommer i Sønsterudveien, har samlet inn rundt 800 underskrifter i saken hvorav 537 digitale.
800 UNDERSKRIFTER: Eirik Storjordet, som står bak innbyggerinitiativet mot fjerning av busslommer i Sønsterudveien, har samlet inn rundt 800 underskrifter i saken hvorav 537 digitale.

– Dårlig politisk styring

Initiativtaker til protestaksjonen "Nei til fjerning av busslommer i Sønsterudveien", Eirik Storjordet (71), er ikke fornøyd med hvordan fylkeskommunen har fulgt opp saken.

Publisert

I løpet av kort tid i fjor høst samlet 71-åringen fra Kolbotn rundt 800 underskrifter for å kunne stoppe Sønsterudveien-prosjektet med fjerning av busslommer. Underskriftene leverte Eirik Storjordet til Viken fylkeskommune i fjor høst, men prosjektet ble ikke stoppet.

I slutten av mai ble innbyggerforslaget hans, om blant annet reversering av prosjektet, politisk behandlet i Viken fylkesting. I et brev som Kolbotn-mannen nylig har fått fra fylkekommunen står det følgende om fylkestingets vedtak i saken:

Fylkestinget mener tiltaket med fjerning av busslommene i Sønsterudveien vil gi både bedre trafikksikkerhet for gående/syklende og bedre fremkommelighet for bussene, og anbefaler derfor at innbyggerforslaget ikke tas til følge.

Viken fylkeskommune vil imidlertid følge opp prosjektet og gjøre nødvendige trafikkmålinger og registreringer og vurdere erfaringene over tid.

Les også: Krever konsekvensutredning og nye trafikkmålinger i Sønsterudveien

Reagerer på manglende kritikk

Eirik Storjordet reagerer på at fylkestinget ikke retter noen som helst kritikk mot fremgangsmåten til Statens vegvesen (SVV), som valgte å sette i gang med fjerning av busslommene i Sønsterudveien uten å gjøre noen målinger og konsekvensanalyser av trafikken i området. 

– Ved å bruke flere millioner kroner og skape mye frustrasjon blant beboerne og næringsdrivende langs Sønsterudveien over lang tid, har fylkeskommunen kun oppnådd å flytte trafikksikkerhetsproblemene for gående og syklende fra et sted til et annet.

Eirik Storjordet, bor på Kolbotn

– Jeg vil gjerne se dokumentasjon på at fremkommeligheten for bussene har blitt bedre, krever Storjordet.

Samtidig lurer han på hvordan Viken klarer å dokumentere endringer ved å kun gjøre målinger og registreringer i etterkant når de ikke har data å sammenlikne med.

– Det var jo nettopp derfor vi ville ha målinger og konsekvensanalyser i forkant av prosjektet for å kunne se konsekvensene av prosjektet, påpeker han. 

Les også: Viken fylkeskommune skal følge opp Sønsterudveien-prosjektet

Har ikke målt trafikken siden 2012

De siste trafikkmålingene er fra 2012 og viser årsdøgntrafikk (ÅDT) på rundt 9.400 kjøretøy i døgnet. Oppegård Avis har tidligere skrevet at kantstopp, som har blitt etablert i Sønsteruveien istedenfor busslommer, kan brukes i tofeltsveier med inntil 12.000 kjøretøy i døgnet, ifølge SVV. Ved større trafikk skal det bygges/opprettholdes busslommer.

Fylkesdirektør for samferdsel i Akershus, Thomas Tvedt, mener at de ikke hadde behov for nye målinger for å kunne sette i gang med tiltaket (fjerning av busslommer).

– Vi har en rimelig god kontroll på trafikkutviklingen i Oslo og Akershus, og vurderer situasjonen fortløpende. Vi har gjort en beslutning tidligere (2012), og den baserer seg på tiltak i forhold til kollektivtrafikken og myke trafikanter, sa Tvedt til Oppegård Avis i desember i fjor.

Les også: Ingen planer om nye rundkjøringer i Sønsterudveien

Flyttet problemet til mindre veier

– Det som har skjedd nå i ettertid er at en stor mengde av biltrafikken benytter andre veier i området i rushtiden for å unngå å stå i kø. Dette betyr økt biltrafikk på mindre veier med dårligere trafikksikkerhet. På grunn av elendig styring av dette prosjektet blir konsekvensen at trafikksikkerheten for gående og syklende på disse veiene nå har blitt dårligere, sier Storjordet.

Hans sier at ved å bruke flere millioner kroner og skape mye frustrasjon blant beboerne og næringsdrivende langs Sønsterudveien over lang tid, har fylkeskommunen kun oppnådd å flytte trafikksikkerhetsproblemene for gående og syklende fra et sted til et annet. 

– Dette er dårlig politisk styring, sier Kolbotn-mannen.

Les også: Etterlyser flere tiltak i Valhallaveien