Storebukta-prosjektet

ENDELIG STANS: Bildet viser at utslippene til Kolbotnvannet er stoppet og slangene tatt bort. Foto: Oppegård kommune
ENDELIG STANS: Bildet viser at utslippene til Kolbotnvannet er stoppet og slangene tatt bort. Foto: Oppegård kommune

Måtte stoppe utslippet til Kolbotnvannet

Etter krav fra Fylkesmannen har kommunen stoppet utslippet fra Storebukta-prosjektet til Kolbotnvannet.

Publisert

Oppegård Avis har nylig skrevet at utbyggeren av Storebukta, Solon Eiendom AS, pumpet ut betydelige mengder anleggsvann rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta, og at dette har pågått i to uker til tross for gjeldende miljøoppfølgningsplan (MOP) som ikke åpner for dette.

Les også: Kommunen lar anleggsvannet renne ut i Kolbotnvannet

Utslippet ble først registrert etter en henvendelse fra innbyggerne den 2. januar, og planleder Stig Bell i UTE Oppegård, som er forurensningsmyndighet i Oppegård kommune, bekreftet dette.

Til tross for oppslaget i Oppegård Avis og flere henvendelser fra blant annet Håkon Arald Gulbrandsen (SV) og Bjørn Gunnar Ganger (Ap), som reagerte på manglende oppfølgning av MOP, har utslippet fortsatte.

Fortsatte å pumpe med to slanger

Mandag 14. januar ble Oppegård Avis kontaktet på nytt. Anleggsvannet rant fortsatt ut i våtmarksområdet, men det var ingen utslipp fra pumpen ved 14-tiden samme dag.

Kommunen var befaring på stedet igjen mandag 14. januar, og da ble det ikke sluppet ut vann fra anlegget, ifølge planleder Arild Øien.

Utslippet fra pumpen fortsatte om natten, ifølge beboerne i området, og utbyggeren bekreftet overfor kommunen at pumpene gikk nattestid ved behov.

Dagen etter fortsatte utslippet (se videoen) og kommunen gjorde en ny befaring på stedet. Denne gangen ble det observert ikke én, men to slanger ut av byggegropen.Til tross for det, stoppet kommunen ikke utslippet.

Lett til moderat forurensede masser

Da Oppegård Avis spurte planleder Arild Øien om status i saken tirsdag 15. januar, fikk vi følgende svar fra kommunen:

"Under pågående anleggsarbeider på eiendom i Storebukta (red. anm.: Eiendommen med gnr/bnr 40/215) oppstod det i uke én behov for fjerning av vann i byggegrop grunnet innsig av grunnvann, nedbør og snøsmelting. Lensevann (red. anm.: Anleggsvann) fra byggegrop ble pumpet ut og infiltrert lokalt i grunn på eiendom. Tidligere utførte miljøtekniske grunnundersøkelser på tiltaksområdet har påvist lokal grunnforurensning (lett til moderat forurensede masser, tilstandsklasse to til tre) på mindre lokale deler av tiltaksområdet. Områder med påvist forurensning i grunn ble avgrenset og alle identifiserte forurensede masser kjørt ut i uke 48, ved oppstart av grunnarbeider."

– Hvordan reagerer dere på at utslippene kommer rett ut i våtmarkssonen? 

Miljøoppfølgningsplanen (MOP) setter krav om vannbehandling og det er dette vi nå følger opp, sier Øien.

– Hvilke konsekvenser for naturen og vegetasjonen i området kan disse utslippene føre til?

– Foreløpige analyseresultater viser at utpumpet anleggsvann fra byggegrop i Storebukta ikke inneholder konsentrasjoner av forurensende stoffer som vil medføre akutte miljømessige konsekvenser for området, sier Øien.

– Hvor ofte er kommunen på anleggsområdet for å kontrollere prosjektet? 

– Det er i utgangspunktet utbygger som skal utføre kontroller på sitt område. Kommunen kan etterspørre dokumentasjon av utførte kontroller. Når disse foreligger, vil kommunen vurdere ut ifra disse om det er behov for tiltak.  Det er på bakgrunn av melding om avvik at kommunen nå følger opp gjennom befaring og innhenting av målinger, sier Øien.

Vil ikke offentliggjøre foreløpige resultater

– Er det utbyggeren som tar vannprøvene eller kommunen? Hvem er kontrollerende instans ved dette?

– Det er utbygger som har ansvaret for å kontrollere og ta prøver for analyse.  Det er krav om å sende prøver til akkreditert laboratorium. Disse er i dette tilfellet sendt til akkrediterte ALS Laboratory Group Norway AS, sier Arild Øien.

Helt siden forrige uke har Oppegård Avis bedt kommunen om innsyn i de foreløpige resultatene, men kommunen sier at de ikke kan offentliggjøre dem ennå.

– Disse rapportene er foreløpige. Når endelige rapporter foreligger kan disse bli oversendt i sin helhet, sier Øien.

– MOP utarbeides av utbygger

Arild Øien sier miljøoppfølgningsplanen (MOP) utarbeides av utbygger, og er en beskrivelse av hvordan utbygger tenker å følge opp anleggsfasen i forhold til blant annet utslipp til vann. MOP godkjennes av kommunen og følges opp av byggesak og UTE.

– Hvorfor passer dere ikke på at miljøoppfølgningsplanen (MOP) følges opp i denne saken?

Det er utbyggers ansvar å følge de målene som er satt i MOP-en og utføre tiltak for å sikre måloppnåelse. Blir det avdekket avvik, vil kommunen vurdere om det er behov for tiltak, og vil vurdere om det foreligger eventuelle brudd på regelverk, sier Øien.

– Hva er årsaken til at dagens MOP for Storebukta er så "svak" at kommunen ikke kan kreve stans i utslippene til tross for at det er snakk om et svært sårbart område? 

Rammene for oppfølging av bygge- og anleggsperioden er satt i MOP. Dette er en tiltaksplan som er laget, og skal oppdateres jevnlig av utbygger, i dialog med kommunen. MOP fastsetter tiltak for oppføling av utslipp til vann. MOP er et styringsverktøy for utbygger. Ved avvik fra MOP vil kommunen gå inn å vurdere om avviket er av en slik art at det er brudd på regelverket. I de tilfellene det er brudd på regelverket vil kommunen kunne bruke sin myndighet til å gi pålegg. I dette tilfelle er det kravene i forurensingsloven som må vurderes. En MOP er et program som beskriver roller og ansvar, tiltak og oppfølging av miljømål for prosjektet. Dette omfatter flere punkter som forurensing og vern av natur- og kulturmiljø, sier Øien.

Har ikke søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse

Flere av våre lesere har fulgt opp denne saken gjennom Oppegård Avis og reagert på at kommunen ikke har vist vilje til å stanse utslippene i påvente av endelig rapport med resultatene fra vannprøvene.

KREVER SANKSJONER MOT UTBYGGEREN: Håkon Arald Gulbrandsen (SV).
KREVER SANKSJONER MOT UTBYGGEREN: Håkon Arald Gulbrandsen (SV).

Like før klokken 14:00 i dag, onsdag 16. januar, har Oppegård Avis fått en telefon fra kommunen om stans av utslippet som følge av manglende utslippstillatelse, som utbyggeren burde ha innhentet hos Fylkesmannen.

– Vi har i dag stanset utslippet til Kolbotnvannet fra anleggsområdet i Storebukta med umiddelbar virkning, sier planleder Stig Bell i UTE Oppegård.

Ifølge ham ble det tatt prøver av vannet på stedet tirsdag 8. januar og prøveresultatet ble klart mandag 14. januar. Basert på disse tok kommunen kontakt med Fylkesmannen for vurdering av prøvesvarene.

– Det viser seg at minst en av måleparameterne krever utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Til denne foreligger har kommunen derfor stoppet utslippene, sier Bell.

– Forventer at kommunen vurderer sanksjoner

Håkon Arald Gulbrandsen (SV), som har engasjert seg mye i denne saken, sier det er sterkt kritikkverdig at utslippene har pågått så lenge ulovlig på tross av at selskapet og kommunen er blitt gjort oppmerksom på dette.

– Jeg forventer at selskapet nå rydder opp etter seg, og at kommunen vurderer sanksjoner mot selskapet. Kommunen må også ta en del av ansvaret ved at de ikke raskt nok tok affære. Nå bør de gå gjennom alle lignende prosjekter å kontrollere om dette ikke skjer i andre utbygginger, sier han.

– For tidlig å si noe om sanksjoner

– Hvilke konsekvenser vil de ulovlige utslippene ha for utbyggeren?

– Konsekvenser er at utbygger ikke får slippe ut vann fra byggegrop før det foreligger en godkjent løsning. Kommunen kan behandle en søknad der lensevannet (red. anm.: Anleggsvannet), etter forutgående rensing, tilføres kommunens spillvannsledning. Dersom lensevannet ønskes ført til vassdraget (Augestadbekken, Kolbotnvannet) krever dette en tillatelse fra Fylkesmannen, sier planleder i UTE Oppegård, Stig Bell.

Han gjør oppmerksom på at det så langt kommunen vet per i dag ikke er en sak hos Fylkesmannen.

– Fylkesmannen har da vi snakket med dem, ikke mottatt søknad til behandling, sier Bell. 

– Blir det noen sanksjoner mot utbyggeren som følge av dette?

– Det  er for tidlig å si noe om sanksjoner nå, derfor kan vi ikke svare ja eller nei på ditt spørsmål. Det viktigste for oss nå er at utslippene er stoppet. Så skal vi se samlet på alle fakta i saken, og vurdere om dette er noe som vil få konsekvenser utover det at utbygger ikke får jobbet slik de ønsker akkurat nå. Vi vil blant annet vurdere vannprøver og om det er begått brudd på forurensingsloven. Når dette er vurdert, skal vi sørge for at Oppegård Avis få konkret svar med begrunnelse, sier Bell.

Les også: – Utslippene til Kolbotnvannet må stanses øyeblikkelig