TRE MILLIARDER PÅ FIRE ÅR: – For å redusere renter og avdrag til et høyeste anbefalt nivå burde Oppegård og Ski samlet sett ha redusert våre investeringer med 3 milliarder kroner i 2019-2022, sa rådmann Lars Henrik Bøhler i desember i fjor.
TRE MILLIARDER PÅ FIRE ÅR: – For å redusere renter og avdrag til et høyeste anbefalt nivå burde Oppegård og Ski samlet sett ha redusert våre investeringer med 3 milliarder kroner i 2019-2022, sa rådmann Lars Henrik Bøhler i desember i fjor.

Vedtok kutt på 146 millioner kroner

Rådmannen måtte gripe inn og tvinge politikerne til å redusere årets investeringer med 146 millioner kroner. Sjekk hvilke prosjekter som kan bli rammet som følge av dette.

Publisert

I Oppegård kommune er det politisk ønske at tertialrapportene skal tas til orientering, men da den siste tertialrapporten for januar-april 2019 ble behandlet i kommunestyret 11. juni, fremmet rådmann Lars Henrik Bøhler egen sak om revisjon av budsjettet, med hjemmel i kommunelovens paragrafer 45 og 47.

  Utdrag fra kommunelovens §47:

 • Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret eller fylkestinget.
 • Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter det som står foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.

Rådmannen foreslo å redusere investeringsbudsjettet med 146 millioner kroner (netto) i 2019 som følge av kommunens økonomiske status i tertialrapporten per 30. april i år. Dette kuttet vil, ifølge Bøhler, redusere bruk av lån i 2019, som vil gi lavere rente- og avdragsutgifter.

Les også: Må spare 184 millioner på fire år

Vedtok foreløpige kutt på 146 millioner i år

Kommunestyret ble informert om behovet for store kutt allerede i desember i fjor.

– For å redusere renter og avdrag til et høyeste anbefalt nivå skulle renter og avdrag måtte reduseres med 200 millioner kroner i forhold til de fremlagte budsjettforslagene i Ski og Oppegård. Det vil igjen si at vi samlet for Nordre Follo burde ha redusert våre investeringer med vel 3 milliarder kroner i planperioden for 2019-2022, sa rådmannen i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet i desember 2018.

Som følge av rådmannens siste melding fra 11. juni måtte kommunestyret foreta nødvendige kutt på 146 millioner kroner fra investeringsbudsjettet, slik det kreves av kommuneloven.

På vegne av Høyre og KrF ble det likevel fremmet et alternativ til rådmannens innstilling om at investeringsbudsjettet skal reduseres med 146 millioner kroner foreløpig, og at kommunestyret skal ta stilling til saken på nytt til høsten når rapporten for andre tertial (red. anm.: for perioden mai-august 2019) skal behandles politisk.

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og Høyres/KrFs forslag, ble det sistnevnte vedtatt med 25 stemmer mot 5 stemmer (MDG, V og SV) avgitt for innstillingen.

Les også: – Dette vil smerte, men er helt nødvendig

Disse prosjektene kan bli rammet

Investeringsbudsjettet (netto) for 2019 er på over 554 millioner kroner.

I tillegg er det vedtatt investeringer innenfor Vann, avløp og renovasjon for over 149 millioner kroner i år, men disse finansieres gjennom selvkost.

Følgende prosjekter kan bli forsinket/utsatt som følge av vedtaket fra 11. juni om det foreløpige kuttet i investeringsbudsjettet med 146 millioner kroner (netto) i 2019, ifølge tertialrapporten:

 • Utvidelse av gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr
 • Kolbotn skole, nytt bygg og rehabilitering
 • Ny ungdomsskole på Sofiemyr, bygg
 • Flåtestad skole, tilbygg
 • Nye Greverudlia barnehage
 • Ny idrettshall på Sofiemyr
 • Omsorgsboliger i Edv. Griegs vei, bygg
 • Ny svømmehall på Kolbotn
 • Fløysbonn ungdomsskole/ny barneskole på Sofiemyr
 • Greverud skole

Endringene per prosjekt fremgår på side 18-21 i tertialrapporten, se differansen mellom "budsjett 2019" og "justert budsjett 2019", per prosjekt.

– Dette handler ikke om kutt, men om forskyvning av fremdrift.

Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune

Les også: Sjekk hva 3,5 milliarder skal brukes på

– Skal ta stilling til saken i oktober

Oppegård Avis har stilt spørsmål om konkrete kutt (summer) for de ovenfor nevnte prosjektene. Foreløpig har vi fått følgende svar:

– Det er ikke mulig å gi noen konkrete summer fordi kommunestyrets flertall (Høyre, KrF og Ap) ikke ønsker allerede etter første tertial å justere ned ambisjonsnivået for gjennomføring av prosjekter i 2019. Dette vil vi måtte ta stilling til etter andre tertial i år. For øvrig så handler ikke dette om kutt, men om forskyvning av fremdrift, understreker ordfører Thomas Sjøvold (H).  

Han sier ingen prosjekter vil bli redusert.

– Det er helt naturlig at noen prosjekter går over årsskifter og at penger derfor flyttes mellom budsjettårene. De øvrige investeringene vil bli forsøkt gjennomført i år, men vurdert etter andre tertial. Jeg vil tro at den andre tertialrapporten kommer til behandling i kommunestyret 14. oktober, sier Sjøvold.

Ifølge den første tertialrapporten har kommunen om lag 100 millioner kroner i ubrukte lånemidler fra i fjor. Dette, sammen med de forventede forsinkelsene (prosjektene), medfører at opptak av lån til investeringer kan reduseres med om lag 250 millioner kroner i forhold til kommunestyrets vedtak.

Les også: – Hvorfor har kommunestyret ikke blitt informert bedre?

 

Powered by Labrador CMS