25 dager til kommunesammenslåing

BEHOV FOR STORE KUTT: I sitt forslag til strategi- og handlingsplanen i Nordre Follo for planperioden 2020-2023, som har blitt lagt frem 1. november, varslet Nordre Follos første rådmann, Gro Herheim, om et stort behov for innsparing og effektivisering i løpet av de nærmeste fire årene.
BEHOV FOR STORE KUTT: I sitt forslag til strategi- og handlingsplanen i Nordre Follo for planperioden 2020-2023, som har blitt lagt frem 1. november, varslet Nordre Follos første rådmann, Gro Herheim, om et stort behov for innsparing og effektivisering i løpet av de nærmeste fire årene.

Foreslår barnehagekutt for over 85,3 millioner kroner

I sitt forslag til budsjettet for planperioden 2020-2023 har rådmann Gro Herheim foreslått å kutte over 85,3 millioner kroner fra driftsbudsjettet til barnehagene i Nordre Follo i løpet av de nærmeste fire årene. Et av de forslagene handler om å redusere vikarbruk i barnehagene.

Publisert

Oppegård Avis har nylig skrevet at rådmann Gro Herheim varlset store kutt i investeringsambisjonene og driftsbudsjettet.

      Barnehagene i Nordre Follo:

  • Har om lag 3500 barn i barnehagealder fra 1. januar 2020.
  • Om lag 93 prosent av disse barna går i barnehage 1. januar 2020.
  • Har 42 kommunale barnehager, 13 ikke-kommunale barnehager og 3 åpne barnehager. 

Rådmannen har foreslått å kutte over 85,3 millioner kroner fra driftsbudsjettet til barnehagene i Nordre Follo i de nærmeste fire årene (cirka 10 millioner kroner i 2020, 22 millioner kroner i 2021 og om lag 27 millioner per år i 2022 og 2023).

Rådmannens forslag handler om følgende kutt eller innsparingstiltak (totalbeløpet for de fire årene i perioden 2020-2023):

  • 5,2 millioner kroner (eller 1,3 millioner kroner per år i 2020-2023) kan spares inn ved å redusere vikarbruk i barnehagene. Rådmannen foreslår at barnehagene skal være restriktive med å sette inn vikar. Det foreslåtte tiltaket vil kunne bety "noe redusert bemanning i barnehagene, spesielt ved kortidsfravær", det vil si færre voksne til stede enn i dag.
  • 27,4 millioner kroner ved tilpasning av reell barnehagekapasitet. "Barn som søker barnehageplass etter hovedopptak (red. anm.: hovedopptak er et opptak til barnehageplasser som blir ledige i august når det eldste årskullet slutter i barnehagen og begynner på skolen) vil i mindre grad få plass før neste hovedopptak. Ledig kapasitet i bygningsmasen vil holdes ledig. Kapasiteten vil holdes på samme nivå som i 2018. Kommunen vil fremdeles oppfylle rett og plikt til barnehageplass gitt i barnehageloven. Kommunen vil likevel følge opp lovkrav. Barna er sikret rett til plass etter hovedopptak."
  • Om lag 2,6 millioner kroner kan bli spart inn ved reduksjon på fire årsverk innen drift og vedlikehold av barnehagebyggene. Tiltaket skal gjennomføres ved naturlig avgang og vakante stillinger.
  • 4,6 millioner kroner kan bli spart inn ved omorganiserting av fire barnehager med overkapasitet på Bøleråsen. Disse barnehagene vil reduseres og ledes av tre styrere.
  • 40 millioner kroner (totalt for 2021-2023) kan bli spart inn ved å lage en "hensiktsmessig barnehagestruktur". "Det skal utarbeides behovsplaner som sikrer gode og langsiktige planer for å rehabilitere og etablere hesiktsmessige barnehager som er effektive og robustel Det må legges gode planer for vedlikehold, rehabilitering, utvidelse og/eller bygging av nye barnehager."
  • 1 million kroner kan spares inn ved reduksjon av reiseutgifter. "Ved reiser skal det tilstrebes å benytte rimelige løsninger for transport".
  • 4,5 millioner kroner kan spares inn ved samordning av ikke-stedbudne tjenester.
85,3 MILLIONER KRONER: Rådmannen har foreslått å kutte over 85,3 millioner kroner fra driftsbudsjettet til barnehagene i Nordre Follo i løpet av de nærmeste fire årene. Tabellen viser at rundt 10 millioner av det totalbeløpet på 85,3 millioner kroner skal spares inn i 2020, mens beløpet på de kuttene i de tre årene fremover vil være på over 21,7 til 26,7 millioner kroner per år.
85,3 MILLIONER KRONER: Rådmannen har foreslått å kutte over 85,3 millioner kroner fra driftsbudsjettet til barnehagene i Nordre Follo i løpet av de nærmeste fire årene. Tabellen viser at rundt 10 millioner av det totalbeløpet på 85,3 millioner kroner skal spares inn i 2020, mens beløpet på de kuttene i de tre årene fremover vil være på over 21,7 til 26,7 millioner kroner per år.

 

Oppegård Avis presiserer at det er opp til lokalpolitikerne å vedta eller reversere de foreslåtte kuttene når kommunestyret i Nordre Follo vedtar budsjettet for 2020 på kommunestyremøtet 12. desember 2019.

Les også: De minste barnehagene i kommunen kan bli lagt ned

59 barn på venteliste i Oppegård

Onsdag 11. desember får formannskapet orientering om aktuelle saker i Oppegård. Barnehagekapasitet blir et av de temaene i denne saken. Ifølge saksfremlegget oppfyller Oppegård kommune lovfestet rett til barnehageopptak. Samtidig påpekes det at "det ikke var mulig med eksisterende plasskapasitet i barnehagene i vår kommune å gi alle barn på ventelisten plass våren 2019. I hovedsak var det de yngste ettåringene som ikke fikk et tilbud".

Per i dag står det 59 barn på venteliste til barnehageplass i Oppegård kommune hvorav 9 barn står på venteliste med ønsket oppstart til og med 31. desember 2019 og 50 barn med ønsket oppstart i løpet av vårhalvåret 2020 (red. anm.: perioden fra 1. januar og til og med 31. juli 2020), ifølge kommunalsjef Sten Tore Svennes.

Han sier at i tillegg til ventelisten nevnt ovenfor, har noen søkere valgt å takke nei til barnehagetilbud, og har lagt seg inn på nytt på venteliste til enkeltbarnehager.

59 barn står på venteliste i Oppegård per i dag. Hvordan ser du på dette? Hvorfor har kommunen ikke sikret nok plass?

  Oppegård kommune har oppfylt den lovfestede retten til barnehageplass. Plasskapasitet ut over dette er en prioritering som kommunestyret tar stilling til, sier kommunalsjef Sten Tore Svennes.

Les også: Varsler store kutt i investeringsambisjonene og driftsbudsjettet

Sliter med rekruttering av pedagoger

Ifølge det samme dokumentet som skal drøftes i formannskapet onsdag neste uke, kommer det frem at det er vanskelig å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i pedagogiske lederstillinger i barnehagene i Oppegård. Etter innskjerpingen i pedagognormen i fjor har dette vært et økende problem. For noen barnehager i Oppegård er situasjonen kritisk, skriver administrasjonen i Oppegård kommune.

"Vi opplever å miste dyktige pedagoger på grunn av konkurranse fra nærliggende Oslo-bydeler som for eksempel Søndre Nordstrand og Nordstrand, som kan tilby lønn langt over våre lønnsstiger", påpekes det i dokumentet.

Videre står det at situasjonen med assistentene og fagarbeidere har holdt seg stabilt.

Det påpekes også at barnehagene i Oppegård og etter hvert i Nordre Follo har svært få unike konkurransefortrinn i kampen om pedagogene. "Det bør satses på intern opplæring, tilleggsutdanning og deltids barnehageutdannelse med støtteordninger til de som ønsker dette", anbefales det av administrasjonen i Oppegård kommune.

Plassgaranti for barn fra og med ett år

"Særskilt plassgaranti i barnehagene for barn fra og med ett år utredes når barnehagekapasitetsplanen, nye lokale vedtekter for barnehagene og nye befolkningsprognoser er klare», står det  i kommunestyrevedtak, som ble enstemmig vedtatt tidligere i år.

Saken har ikke blitt behandlet ennå, men skal fremmes for politisk behandling i Nordre Follo kommune innen mai 2020.

Les også: Sjekk hvilke tilbud innen kultur kan bli redusert eller fjernet

Powered by Labrador CMS