BYGGESAK I NORDRE FOLLO

UTSATT: Kommunen opprettet en ulovlighetssak for Sønsterudveien 30 for ett år siden, men har ikke hatt kapasitet til å følge opp saken. I slutten av juni 2021foreslo grunneieren å rive eksisterende forretningsbygning med gatekjøkken og bilrelatert virksomhet for å etablere McDonald's-restaurant med drive-thru og bilvaskehall på stedet, men kommunen avlyste den avtalte forhåndskonferansen i slutten av august.

UTSATT: Kommunen opprettet en ulovlighetssak for Sønsterudveien 30 for ett år siden, men har ikke hatt kapasitet til å følge opp saken. I slutten av juni 2021foreslo grunneieren å rive eksisterende forretningsbygning med gatekjøkken og bilrelatert virksomhet for å etablere McDonald's-restaurant med drive-thru og bilvaskehall på stedet, men kommunen avlyste den avtalte forhåndskonferansen i slutten av august.

Ville etablere McDonald’s på Sofiemyr

Bruktbiler og burgere står sentralt i en diskusjon om hva «bruktbiltomta» i Sønsterudveien kan brukes til. Nå står saksbehandlermangel, reguleringer og et dårlig fungerende veikryss i veien for videre utvikling.

Publisert Sist oppdatert

Diskusjonen satte fart da kommunen gjorde det klart at de ikke ønsket bruktbilsalg på området slik det er i dag. Grunneier Solon Bolig foreslo at tomta i stedet kunne brukes til å etablere en McDonald's-restaurant!

Saken om den den gamle bensinstasjontomta på Sofiemyr er både komplisert og langtekkelig.

For et drøyt år siden opprettet kommunen en ulovlighetssak mot Proff Bilmegling. Førstnevnte mistenkte bedriften i Sønstreudveien 30 for å selge biler i strid med reguleringen. Eiendommen, som er i privat eie, er regulert til bensinstasjon og i 2015 ga kommunen tillatelse og dispensasjon til bruksendring av eiendommen fra bensinstasjon til gatekjøkken.

– Nordre Follo kommune ved Byggesak har blitt gjort oppmerksom på at det er brukthandelbevilling for bruktbil i Sønsterudveien 30. Ut fra flyfoto ser det ut til at det drives bruktbilhandel på eiendommen. Denne typen virksomhet krever etter vår syn søknad om bruksendring, skrev kommunen den 27. januar 2021 i en e-post til grunneieren, Solon Bolig AS.

Grunneieren ble bedt om en redegjørelse innen 15. mars. Siden bruken av eiendommen til bruktbilhandel krever bruksendring, ble grunneieren også informert om dette.

Uenig med kommunen

Solon Bolig AS, som har eid Sønsterudveien 30 siden 2012, sendte en redegjørelse til kommunen 19. mars 2021.

Her skriver grunneieren at Proff Bilmegling AS, som er en av de leietakerne på stedet, overtok i 2016 deler av arealene i bygget som tidligere var benyttet til bensinstasjon med tilhørende garasje/ servicehall og gatekjøkken.

LEIETAKER I SEKS ÅR: Proff Bilmekling AS har leid lokalene i Sønsterudveien 30 siden 2016. Foto: Yana Stubberudlien
LEIETAKER I SEKS ÅR: Proff Bilmekling AS har leid lokalene i Sønsterudveien 30 siden 2016. Foto: Yana Stubberudlien

Videre skriver Solon Bolig AS at leietakeren Proff Bilmegling AS fortsatt benytter disse arealene til bilrelatert virksomhet på eiendommen, slik som dekk- felgsalg, dekkhotell, bilpleie og gatekjøkken, og at dette er i tråd med reguleringen og tidligere tillatelser, og tilsvarende den virksomheten som tidligere var drevet fra lokalene på eiendommen.

Grunneieren mente at det ikke foregikk bruktbilandel på stedet, og at det derfor ikke var behov for bruksendring. Det ble også påpekt at den andre leietakeren, Tasty Grill Sofiemyr AS, drev gatekjøkkenet i henhold til leieavtalen.

GATEKJØKKEN: Deler av bygningen leies til gatekjøkkenet Tasty Grill.
GATEKJØKKEN: Deler av bygningen leies til gatekjøkkenet Tasty Grill.

Solon Bolig AS presiserte også at etter leieavtalen er det leietaker som har ansvar overfor alle offentlige myndigheter, inkludert eventuell søknad om bruksendring.

Ba om søknader i april

Etter å ha lest redegjørelsen fra grunneieren om Proff Bilmekling AS, krevde kommunen våren 2021 at grunneieren måtte søke om bruksendring av eiendommen.

– Etter vår vurdering medfører dagens virksomhet annen bruk enn det som følger av gitte tillatelser. Den endrede bruken påvirker forhold og hensyn som plan- og bygningslovens regelverk skal ivareta, påpekte kommunens rådgiver Christian Ingolfsrud i en e-post fra 19. april.

De forholdene som etter kommunens syn krever en ny vurdering gjelder blant annet forhold som parkering, forurensning etter tidligere og nåværende virksomhet med mer. Kommunen ba derfor om at det skulle sendes inn nødvendige søknader.

Det ble også påpekt at kommunen inntil videre ville forholde seg til grunneieren uavhengig av de privatrettslige forhold mellom utleier og leietaker i Sønsterudveien 30,

SKILTET: Ifølge skiltet på lokalene driver Proff Bilmegling AS med kjøp/salg, bilmekling, innbytte og kommisjon.
SKILTET: Ifølge skiltet på lokalene driver Proff Bilmegling AS med kjøp/salg, bilmekling, innbytte og kommisjon.

McDonald's med bilvaskehall

– Det er etter vår oppfatning også annen bruk av bygningsmassen som medfører at det bør vurderes endring av bygningskoder på eiendommen, og en vurdering av om den endrede bruken krever særskilt prosjektering og tilrettelegging for nåværende virksomhet, skrev Ingolfsrud.

I slutten av juni 2021 mottok kommunen en anmodning om forhåndskonferanse med grunneieren, om riving av eksisterende forretningsbygning med gatekjøkken og bilrelatert virksomhet og etablering av McDonald's-restaurant med drive-thru og bilvaskehall.

Saksbehandleren i kommunen svarte da ut at slike planer krevde reguleringsendring. Grunneieren ble bedt om å ta kontakt med planavdelingen i Nordre Follo.

MC'DONALD'S OG VASKEHALL: Kommunen fikk en tegning som viser en mulig plassering av McDonald's-restaurant med drive-thru og vaskehall. Eksisterende bebyggelse, med unntak av pumpestasjonen, skulle rives.
MC'DONALD'S OG VASKEHALL: Kommunen fikk en tegning som viser en mulig plassering av McDonald's-restaurant med drive-thru og vaskehall. Eksisterende bebyggelse, med unntak av pumpestasjonen, skulle rives.

Avlyste forhåndskonferansen

Forhåndskonferansen ble avtalt til 26. august, men i en e-post fra 13. august valgte kommunen å avlyse den.

Saksbehandler Frøydis Boge Tvete har forklart i e-posten at det omsøkte tiltaket med etablering av McDonald's og vaskehall på stedet ikke er i tråd med reguleringsplanen, og vil føre til økt trafikk og vil endre på både trafikksituasjonen og arealbruken.

Kommunen har mange ulovlighetssaker, og det er derfor litt usikkert når vi klarer å følge opp ulovlighetssaken i Sønsterudveien 30 videre.

Hans Vestre, konstituert leder for Byggesak i Nordre Follo

Ifølge gjeldende regulering skal Sønsterudveien 30 og nabotomten til Sofiemyr Senter ha felles planlegging med sentrumsområdet på Sofiemyr. Ved omregulering skal bensinstasjonen erstattes med fortettet boligbygging. Den grønne skråningen mot småhusbebyggelsen i syd skal bevares i størst mulig grad. Før området kan bygges ut skal en ny adkomst i Sønsterudveien/ Valhallaveien være på plass. I tillegg er det også krav i kommuneplanen om en ny kryssløsning i Sønsterudveien/ Valhallaveien, som skal etableres før noe som helst utbygging i det aktuelle området.

Planavdelingen mente derfor at det var vanskelig å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for det omsøkte tiltaket. Samtidig ble det påpekt at detaljreguleringsplanen var over 30 år gammel. Grunneieren ble derfor anbefalt å vurdere behovet for ny regulering fremfor å søke om dispensasjon, og ble anbefalt om å begynne med et planinitiativ.

Har ikke blitt fulgt opp

Den 30. august 2021 sendte leietakeren i Sønsterudveien 30 en ny e-post til kommunen hvor han ba om en bekreftelse på hvilket bygg som hadde behov for bruksendring. Denne e-posten har ikke ennå blitt besvart av kommunen.

– Etter dette har det ikke skjedd mer fra vår side. Vår saksbehandler for ulovlighetssaker sluttet i fjor høst og vi har derfor hatt redusert kapasitet til å følge opp ulovligheter. Vi har nå ansatt en ny saksbehandler i denne stillingen, slik at vi kan komme i gang med videre oppfølging, men vi har per nå ikke mottatt søknad om bruksendring. Vi kommer tilbake til status i reguleringssaken dersom de nå har sendt inn et planinitiativ for eiendommen, sier Hans Vestre, konstituert leder for Byggesak i Nordre Follo.

Videre skriver han at kommunen har mange ulovlighetssaker, og det er derfor litt usikkert når kommunen klarer å følge opp ulovlighetssaken i Sønsterudveien 30 videre,

– Den vil bli prioritert sammen med andre saker når en ny saksbehandler, Hanne Marthe Lauritsen, får satt seg inn i oppgavelisten, sier Vestre.

Les også: Bruktbilselger fortviler

Powered by Labrador CMS