Politiets nasjonale beredskapssenter

SNART FERDIG: Oslo politidistrikt overtar beredskapssenteret på Taraldrud i september 2020.
SNART FERDIG: Oslo politidistrikt overtar beredskapssenteret på Taraldrud i september 2020.

– Taushetsbelagte opplysninger

Politidirektoratet og prosjektledelsen ved beredskapssenteret vil ikke kommentere det interne notatet som tyder på at det splitter nye anlegget til 2,5 milliarder kroner ikke vil klare å levere på innholdet som er nødvendig for å sikre den lovede terrorberedskapen 24 timer i døgnet. Samtidig forsikrer prosjektledelsen om at det er tildelt tilstrekkelige midler til oppstart og drift i 2020.

Publisert

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) vil koste rundt 2,5 milliarder kroner, som var kostnadsrammen for prosjektet, men TV 2 har nylig avslørt at selv om beredskapssenteret er et kraftig løft i kampen mot terror, gjelder det bare dersom terrorangrepet skjer innenfor vanlig arbeidstid på hverdager.

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB)

  • Tomten til PNB ligger på begge sider av E6 på Taraldrud, like sør for kommunegrensen mot Oslo. Hovedatkomsten er fra rundkjøringen ved Taraldrudkrysset.
  • Skal samle beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste på ett sted. 
  • Har en kostnadsramme på 2,5 milliarder kroner.
  • Ansvaret for anlegget (eierskapet) tas formelt over fra totalentreprenør Skanska Norge AS til Oslo politidistrikt den 1. september 2020.

  • PNB skal etter planen være fullt operativt innen 15. desember 2020.

PNB vil dermed mangle penger til 24-7-bemanning, ifølge et internt notat i Politidirektoratet (POD) som TV 2 har fått tak i.

Blant annet fremgår det av det interne notatet at driftsbudsjettet for PNB ikke er høyt nok til å sikre et såkalt døgnbemannet kontakt- og koordineringspunkt. Det sistnevnte er sentralen som mottar terroralarmer, iverksetter tiltak og ressurser, og støtter de operative enhetene under oppdrag. Sentralen vil med dagens budsjetter ikke kunne bemannes med vaktledere utenom normal arbeidstid, noe som vil medføre at sentralen «som følge av dette ikke bli den nøkkelfunksjonen den var tiltenkt å være», heter det i notatet.

Det fastslås også at det mangler utstyr og folk til å kunne drive instruksjon for beredskapspersonell fra politidistrikter utenfor Oslo.

Beredskapssentere er tiltenkt en sentral rolle i styrkingen av beredskapen over hele landet, men vil på åpningsdagen ikke kunne tilby instruktører for opplæring av personell fra andre politidistrikter, skriver TV 2.

Les saken her: Mangler penger til døgnbemanning

Vil ikke kommentere saken

Politidirektoratet (POD) ønsket ikke å kommentere innholdet eller selve notatet, men de henviste journalistene i TV 2 til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) hvor det ikke var noen som helst spor av det aktuelle notatet i arkivene, skriver TV 2.

Oppegård Avis har kontaktet POD, JD og Oslo politidistrikt med spørsmål vedrørende budsjettene for teknisk drift og politioperativ drift av PNB i 2020 og 2021.

Vi har også stilt spørsmål knyttet til ovennevnte notatet, om årsakene og konsekvensene ved å ikke ha tilstrekkelige bevilgninger til det som var planlagt for PNB, blant annet døgnbemanning.

Les også: Slik blir beredskapssenteret

– Taushetsbelagte opplysninger

Prosjektleder for mottaksprosjektet ved PNB, Torgeir Haugen, skriver i en e-post til Oppegård Avis at siden spørsmålene gjelder de ulike driftsbudsjettene for PNB for 2021, er dette en pågående prosess som involverer Oslo politidistrikt, POD og JD, som de ikke ønsker å kommentere.

– Dette budsjettarbeidet ønsker ikke POD å kommentere mens arbeidet pågår. POD bekrefter at ambisjonsnivået og størrelsen på gevinstuttak av beredskapssenteret allerede første driftsår er en del av dette arbeidet, sier Haugen.

Vedrørende spørsmål om de nasjonale ressursenes døgnbemanning, herunder tilstedeværelse av mannskap på beredskapssenteret, svarer han følgende:

– Dette er taushetsbelagte opplysninger som POD derfor ikke kan gå nærmere inn på, sier prosjektlederen.

Les også: Eksplosiver og sjokkgranater skremte naboer

Ekstra tildeling på 7,7 millioner kroner

Videre presiserer Torgeir Haugen at for budsjettåret 2020 er det tildelt tilstrekkelige midler til oppstart og drift av PNB fra politiets overtagelse av senteret i september 2020 og til ut året.

– Samlet sett er dette beløpet på 15 millioner kroner hvorav 7,7 millioner kroner er fra Justis- og beredskapsdepartementets endring av politiets tildeling for 2020, og resterende er fra politiets øvrige ramme, sier Haugen.

Les også: Fraskriver seg ansvaret for nabovarsling