Fjerning av busslommer i Sønsterudveien og Kongeveien

OPPSTART I MORGEN: Arbeidene i Sønsterudveien starter opp i morgen, onsdag 6. november. Arbeidene vil starte opp ved rundkjøringen ved Skiveien ved Kolbotn kirke, i kjørefeltet mot nord (i retning mot Oslo). I forbindelse med tiltakene i Sønsterudveien og Kongeveien vil det bli behov for lysregulering i fire uker.
OPPSTART I MORGEN: Arbeidene i Sønsterudveien starter opp i morgen, onsdag 6. november. Arbeidene vil starte opp ved rundkjøringen ved Skiveien ved Kolbotn kirke, i kjørefeltet mot nord (i retning mot Oslo). I forbindelse med tiltakene i Sønsterudveien og Kongeveien vil det bli behov for lysregulering i fire uker.

Anleggsarbeidene i Sønsterudveien starter opp i morgen

– Vi har mulighet til å bygge om til busslommer igjen hvis tiltaket med kantstopp i Sønsterudveien og Kongeveien ikke fungerer etter hensikten, sier senioringeniør Vegard Moe i Statens vegvesen.

Publisert

Oppegård Avis har nylig skrevet at busslommene langs hele Sønsterudveien og ved klubbhuset i Kongeveien blir fjernet og erstattet med seks nye kantstopp (red. anm.: Kantstopp er en holdeplass med stopp i kjørebanen), slik at bussene stopper i veien mens de slipper passasjerer av og på. Det betyr at bilene må stå bak og vente.

KANTSTOPP ISTEDENFOR BUSSLOMME: Slik ser det ut i Nordbyveien i Ski i dag
KANTSTOPP ISTEDENFOR BUSSLOMME: Slik ser det ut i Nordbyveien i Ski i dag

– Arbeidene i Sønsterudveien starter opp i morgen, onsdag 6. november, og vil vare i fire uker, sier byggeleder Fredrik J. Nyland i Statens vegvesen (SVV).

Han sier arbeidene vil starte opp ved rundkjøringen ved Skiveien ved Kolbotn kirke, i kjørefeltet mot nord (i retning mot Oslo).

Redusert framkommelighet i fire uker

– Etter planen skal arbeidet være ferdig i begynnelsen av desember. I anleggsperioden vil det være redusert framkommelighet i Sønsterudveien, sier Nyland.

I forbindelse med tiltakene vil det bli behov for lysregulering i Sønsterudveien og senere i Kongeveien i fire uker fremover.

LYSREGULERING OGSÅ I TVERRVEIEN: Frem til fredag 6. desember vil trafikken gå i ett kjørefelt forbi arbeidsområdet i Tverrveien, syd for innkjøringen til Rognebærlia.
LYSREGULERING OGSÅ I TVERRVEIEN: Frem til fredag 6. desember vil trafikken gå i ett kjørefelt forbi arbeidsområdet i Tverrveien, syd for innkjøringen til Rognebærlia.

– Arbeidet skal pågå på dagtid mellom klokken 07:00 og 19:00 mandag til fredag fram til begynnelsen av desember. Det vil bli benyttet manuell dirigering og signallys. Det vil være redusert framkommelighet på strekningen Sønsterudveien/Kongeveien og rundkjøringen ved Skiveien mens arbeidene pågår. Anbefalt omkjøring er å benytte Tverrveien og Skiveien, sier Nyland.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det blir lysregulering i Tverrveien frem til 6. desember i forbindelse med anleggsarbeidene med den nye reservevannledningen.

SKAL STOPPE MIDT I KJØREFELTET: I dag stopper bussene inne på busslommene, slik at trafikken glir forbi som på bildet tatt ved holdeplassen Kongeveien. I løpet av november skal busslommen her samt samtlige busslommene i hele Sønsterudveien fjernes og erstattes med kantstopp.
SKAL STOPPE MIDT I KJØREFELTET: I dag stopper bussene inne på busslommene, slik at trafikken glir forbi som på bildet tatt ved holdeplassen Kongeveien. I løpet av november skal busslommen her samt samtlige busslommene i hele Sønsterudveien fjernes og erstattes med kantstopp.

Dette skal gjøres i Sønsterudveien og Kongeveien:

  • På begge sider av holdeplassene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter skal det totalt etableres seks nye leskur og kantstopp.
  • Busslommene ved klubbhuset i Kongeveien og langs hele Sønsterudveien skal fjernes som følge av dette.
  • Det skal bygges fire opphøyde gangfelt på strekningen (ved innkjøringene til Ødegården, Sofiemyr senter, Frøyas vei og Søndre Skrenten)
  • Det skal etableres bedre belysning langs deler av strekningen.
  • Ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergs vei skal krysningspunktene strammes opp ved å flytte fotgjengerfeltene litt lenger inn i Wessels vei og Holbergs vei.
  • Tiltakene skal gjennomføres i november 2019 og har en kostnad på 5,5 millioner kroner.
  • Etter planen skal arbeidet være ferdig i begynnelsen av desember.
  • I anleggsperioden vil det være redusert framkommelighet i Sønsterudveien og Kongeveien.
  • I forbindelse med disse tiltakene vil det bli behov for lysregulering i cirka fire uker.

Inntil 12.000 kjøretøy per døgn

Oppegård Avis har nylig skrevet at kantstopp kan brukes i tofeltsveier med inntil 12.000 kjøretøy i døgnet, ifølge SVV.  

Ved større trafikk skal det bygges busslommer. Det er også et krav om at farten på veistrekningen ikke skal være mer enn 50 kilometer i timen, og at det ikke går mer enn 30 busser i timen.

Les også: Kritisk til fjerning av busslommer

Registrerte mindre trafikk i Sønsterudveien enn i 2012

I 2012 var Sønsterudveien registrert med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 9.400 kjøretøy per døgn, ifølge SVV.

Til tross for at det har skjedd flere endinger langs Sønsterudveien og Kongeveien siden 2012, har trafikkbildet ikke endret seg stort i løpet av de seks årene. Fjorårets ÅDT var på 9.246 kjøretøy per døgn,som betyr at det er i gjennomsnitt 153 færre kjøretøy per døgn enn for seks år siden.

TETT I TETT I RUSHEN: Sønsterudveien, som er en av de mest trafikkerte veiene i Oppegård og blant de mest ulykkesbelastede veiene i Akershus, har i flere år vært en pest og en plage for bilister, særlig i rushtiden. Gjennomfartsåren binder sammen E18 og E6 i Oppegård, og brukes mye av pendlere i bil i tillegg til mange som velger buss som transportmiddel.
TETT I TETT I RUSHEN: Sønsterudveien, som er en av de mest trafikkerte veiene i Oppegård og blant de mest ulykkesbelastede veiene i Akershus, har i flere år vært en pest og en plage for bilister, særlig i rushtiden. Gjennomfartsåren binder sammen E18 og E6 i Oppegård, og brukes mye av pendlere i bil i tillegg til mange som velger buss som transportmiddel.

– Hva er årsaken til dette?

– Jeg kjenner ikke til bakgrunnen til at ÅDT er så å si den samme i dag som i 2012, sier senioringeniør Vegard Moe i SVV.

 

MANGE FORBIKJØRINGER: Det er mange forbikjøringer på strekningen.
MANGE FORBIKJØRINGER: Det er mange forbikjøringer på strekningen.

Les også: Store forandringer på Sofiemyr

Vi har tatt hensyn til disse planene

Det har blitt etablert The Well i Kongeveien og snart skal næringseiendommen i Kongeveien 49 rustes opp og utvides. I tillegg til planer om mindre boligfelt på Sofiemyr,  skal to store næringseiendommer på Fløysbonn (tidligere Jernia- og DSV-eiendommer) erstattes med boliger i nær fremtid. Like ved bygges det nå et nasjonalt beredskapssenter for politiet og et spahotell på ni etasjer og over 100 rom, og det er vedtatt å bygge en ny idrettshall og en ny ungdomsskole på Sofiemyr.

– Trafikktallene vil trolig endre seg snart som følge av disse planene. Har dere tatt hensyn til disse planene?

Vi har tatt hensyn til de planene du nevner. For å imøtekomme nettopp denne utviklingen er det et ønske om å prioritere kollektivtrafikken og utbedre krysningspunktene over Sønsterudveien, sier Moe.

Les også: Åpner The Well Resort vinteren 2020

Kan bygge om tilbake til busslommer

– Ved å bygge om fra busslommer til kantstopp vil bussene bruke kortere tid på holdeplass. Andre kjøretøy må stå bak og vente den tiden det tar å betjene hver enkelt holdeplass. Det betyr at bussen blir prioritert i Sønsterudveien, sier Vegard Moe i SVV.

Han påpeker at kantstopp som regel krever mindre areal enn busslommer.

 

– Det gjør det ofte mer økonomisk å etablere kantstopp når holdeplasser skal oppgraderes for å tilfredsstille kravet til universelt utforming, sier Moe.

– Hva gjør dere hvis trafikktallene i Sønsterudveien og Kongeveien øker om noen få år? Skal dere bygge om kantstoppene til nye busslommer på stedet?

PUNKTMÅLERE I OPPEGÅRD: Statens vegvesens trafikkdata omfatter punktmålinger og strekningsmålinger foretatt med måleutstyr langs vegen.
PUNKTMÅLERE I OPPEGÅRD: Statens vegvesens trafikkdata omfatter punktmålinger og strekningsmålinger foretatt med måleutstyr langs vegen.

Vi har mulighet til å bygge om til busslommer igjen hvis tiltaket med kantstopp ikke fungerer etter hensikten, men det avhenger ikke bare av ÅDT, sier Moe uten å konkretisere andre faktorer. 

Rundt 13.000 kjøretøy per døgn i ukedagene

Ifølge Trafikkdata (red. anm.: data om trafikk på vegnettet,  utviklet nylig av Statens vegvesen, omfatter punktmålinger og strekningsmålinger foretatt med måleutstyr langs veiene), er døgntrafikken for Taraldrudveien på rundt 13.000 kjøretøy per døgn i ukedagene og rundt 8.000 kjøretøy per døgn i helgene.

Til tross for at Trafikkdata er nylig utviklet av SVV, har de ikk satt opp en punktmåler i Sønsterudveien.

For Skiveien har det blitt satt opp en punktmåler kun på den desidert minst trafikkerte delen av veien, ved avkjøringen til Grønliveien nord for Rikåstunnelen.

Les også: Ingen planer om nye rundkjøringer i Sønsterudveien

På vegne av Akershus fylkeskommune

Det er SVV som er byggherre for disse tiltakene på vegne av Akershus fylkeskommune. Arbeidet er estimert til å koste 5,5 millioner kroner.

Akershus fylkeskommune, som har ansvaret for fylkesveiene, avgjør hvilke prosjekter
som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesveiene.
Det er SVV som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen.

Les også: Sjekk hvem representerer Nordre Follo i Viken fylkesting

Powered by Labrador CMS