ENGASJERER SEG I SKOLEDEBATTEN: Karsten Kragh Langfeldt i OKFU, her fotografert foran Greverud skole, engasjerer seg i budsjett-debatten rundt Oppegård-skolene.
ENGASJERER SEG I SKOLEDEBATTEN: Karsten Kragh Langfeldt i OKFU, her fotografert foran Greverud skole, engasjerer seg i budsjett-debatten rundt Oppegård-skolene.

– Oppegård-skolen er ingen budsjettvinner

– Helles barnet ut med badevannet?

Publisert

Oppegård kommunes foreldreutvalg (OKFU) ser med uro på den fortsatt manglende vilje til å prioritere skolebarna i kommunen. Flertallet av våre folkevalgte er opptatt av effektivisering, og er fornøyd med resultatene.

Bra med effektivitet, men...

Effektivitet er bra, men effektivitet må ses i sammenheng med målene vi har for skolen. De folkevalgte mener vel ikke at det er et mål i seg selv at det skal være færrest mulig ansatte i skolen? Eller mener de at veien til enda bedre skole er å fortsette å kutte kostnader? Vi mener at ambisjonene for elevene i Oppegårdsskolen bør være høyere enn i dag.

Resultatene er greie, men potensialet for læring er større enn ressursene tillater i dag. Vi tror også at mange barn i Oppegårdsskolen lever en sårbar tilværelse der tilgangen til støtteressurser er liten, og små endringer i elevsammensetning og læringsmiljø kan ha mye å si for barnas trivsel.  OKFU stiller spørsmål om fokuset på en effektiv skole og lave skolekostnader fører til at barnet helles ut med badevannet? Har våre folkevalgte i den gode hensikts gjerning glemt hvem de er til for? OKFU opplever igjen at skolebarna ikke er den viktigste befolkningsgruppen i kommunen.

Mye bra

Det gjøres mye bra i Oppegårdskolen. OKFU opplever at ledelsen ved skolene og alle lærerne hver dag yter sitt aller beste for at våre skolebarn skal få en trygg og utviklende skolehverdag, gitt rammene skolene har til rådighet. OKFU er glad for at budsjettforslaget for 2017 inneholder økt satsning på skolehelsetjeneste, skolepsykolog og flere miljøarbeidere.

Etableringen av ambulerende PPT-team og antimobbearbeidet hvor kommunen kjøper kompetanse fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger er viktige tiltak OKFU støtter fullt ut. Økte investeringer på skolebygg i henhold til vedtatt skole­bruks­plan var viktig og kjærkomment. Annet ville vel ikke vært å forvente sett i lys av forventet befolknings­vekst og behovet for rehabilitering av forsømte skolebygg.

For lite

Slik OKFU leser budsjettforslaget for 2017, økes netto driftsramme samlet sett med 5 prosent. For skole, kvalifisering og barnevern er det foreslått en økning på bare 1,3 prosent. Til sammenligning foreslås det en økning innen pleie og omsorg på hele 5,2 prosent. OKFU har forståelse for at politikk handler om prioritering innen relativt begrensede økonomiske rammer.

Det er mange gode ønsker som skal forsøkes imøtekommet. OKFU mener budsjettprioriteringene flertallet i kommunestyret legger opp til, ikke samsvarer med de uttrykte ambisjonene. Å vise til kostnadseffektiv drift, sammenlignet med øvrige kommuner i den såkalte KOSTRA-13 gruppen, mener OKFU ikke kan være et argument for ikke å satse mer på Oppegårdskolen.

Viktig lærertetthet

Lærertettheten (antall elever per lærer) i Oppegård-skolen er i dag på et svært lavt nivå sammen­lignet med anbefalingene til Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og Elevorganisasjonen. Disse anbefaler blant annet en lærertetthet på mellom 15-18 elever i 1.-4. klasse.

I Oppegårdskolen i dag, vet vi eksempelvis at det i noen av årets førsteklasser er hele 23 elever per lærer. Selv om det ikke er et lovfestet minimumskrav for lærertetthet, mener OKFU kommunen må sette seg klare mål for en økning i lærertettheten i Oppegårdskolen.

Etterlyser satsning

OKFU etterlyser en politisk vilje til å satse på Oppegårdskolen i form av blant annet økte ressurser til skoleledelse, flere lærere, kompetanse­utvikling av lærerne og forsterket innsats mot mobbing samt bedre ivaretakelse av elever med særskilte behov.

OKFU mener slike tiltak vil øke kvaliteten på skoletilbudet, uten at det vil føre til en mindre effektivt drevet Oppegårdskole.

Powered by Labrador CMS