KLAR PÅ KRAVENE: Formannskapet har i dag møttes, og har en stor liste med krav rundt byggingen av politiets nye beredskapssenter på Taraldrud. Her er ordfører Thomas Sjøvold fotografert på gården hvor senteret skal bygges.
KLAR PÅ KRAVENE: Formannskapet har i dag møttes, og har en stor liste med krav rundt byggingen av politiets nye beredskapssenter på Taraldrud. Her er ordfører Thomas Sjøvold fotografert på gården hvor senteret skal bygges.

– Her er vår kravliste for Taraldrud

Formannskapet er klare i sin sak - skal beredskapssenteret bygges her, er det mye som må på plass. Se lokalpolitikernes kravliste.

Formannskapet behandlet i dag Oppegård kommunes høringsuttalelse for politiets nye beredskapssenter for Taraldrud (PNB).

Enstemmig vedtok lokalpolitikerne en rekke punkter som nå sendes til justis- og beredskapsdepartementet.

Unisont

Ordfører Thomas Sjøvold forteller om et unisont formannskap i dag, som var klare på en kravliste overfor departementet på flere punkter som er viktige for Oppegård kommune i forbindelse med byggingen av beredskapssenteret.

– For det første er hovedretningen for oss det som administrasjonen har foreslått, og så har vi lagt til noen punker som vi mener er vesentlige. Hovedpunket vårt er at vi må gjøre noe med støyen. Diskusjonen om lokalsjon er nok over, men vi mener det helt klart er mulig å gjøre noe med støyen og tiltak for dette. Det er snakk om et pengespørsmål, og det er dét som er budskapet vårt, sier Sjøvold.

HER SKAL SENTERET BYGGES: Slik ser Taraldrud gård ut i dag. Her skal PNB bygges.
HER SKAL SENTERET BYGGES: Slik ser Taraldrud gård ut i dag. Her skal PNB bygges.

Ordføreren uttrykker tilfredshet med at det er en så bred enighet om støyen både blant politikerne, administrasjonen og befolkningen.

– Jeg føler en sterk enighet, og det er en viktig kvalitet med politikken i Oppegård. Når det er viktige saker som angår mange, jobber vi mot felles mål. I tillegg gjør også FAU og andre i befokningen en god jobb i forhold til å være med på å fronte saken. Vi jobber mot samme mål, og det er viktig nå, sier Sjøvold.

Nå vil lokalpolitikerne jobbe videre med påvirkning overfor nasjonale myndigheter, både Stortinget og spesialt justis- og beredskapsdepartementet, og også kommunaldepartementet, som skal fatte avgjørelsen.

– Jeg synes vi nå har gitt et klart budskap, sier Sjøvold.

PS! Saken fortsetter under bildet. Nederst i saken kan du også se en bildekarusell som viser hvordan senteret er tenkt. Under bildet kan du også se det komplettet vedtaket og høringsuttalelsen fra våre lokalpolitikere som skal sendes til departementet.

SETT FRA SØRØST: Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg.
SETT FRA SØRØST: Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg.

Her er vedtaket fra formannskapet i sin helhet

Her kan du lese protokollen fra dagens formannskapsmøte.

 • Planforslaget for Politiets nasjonale beredskapssenter som er lagt ut på høring, bør ikke godkjennes.
 • Planforslaget ivaretar ikke gjeldende støygrenser i kommuneplanene til Oppegård og Ski.
 • Planforslaget vil føre til at mange av Oppegårds innbyggere blir plaget av støy og at nærfriluftsområder blir sterkt forringet.
 • Det mangler vurderinger på hvordan mennesker kan bli plaget av skyte- og sprengningsstøy over lang tid.
 • Støyberegninger viser at 2 skoler og 4 barnehager i Oppegård kommune vil ligge innenfor gul støysone, med kommunens støygrenser lagt til grunn.
 • Det er stor usikkerhet rundt de framlagte støysonene i planforslaget. Sprengningstøy og bruk av flashbangs/øvelsesgranater mangler egnete støygrenser og beregningsmetoder og vil ikke dempes i nevneverdig grad av voller, konstruksjoner eller bygninger.
 • Politiets nasjonale beredskapssenter er et rent bilbasert anlegg uten foreslåtte tiltak som kan knytte senteret til offentlig transport, eller tilrettelegge for gående og syklende.
 • Oppegård kommune slutter seg til uttalelsen fra Østfold fylkeskommune om å flytte helikopterdelen av politiets nasjonale beredskapssenter til Rygge flystasjon, og kun etablere en enkel landingsplass for helikopter på Taraldrud. Forslaget må utredes grundigere

Oppegård kommune ber om at:

 • Kommuneplanens støygrenser legges til grunn i planforslaget. Ingen boliger, skoler eller barnehager skal utsettes for støynivåer over støygrensene i kommuneplanene for Oppegård og Ski.
 • Støyen fra senteret må reduseres og begrenses vesentlig i tid, mengde og antall støykilder.
 • Dersom støynivåene overstiger kommuneplanens støygrenser, må utendørs skyteanlegg bygges inn.
 • Det må ikke tillates strid i bebygde områder (SIBO), sprengningsøvelser og bruk av flashbangs/øvelsesgranater på Taraldrud før det er utarbeidet beregnings- og støyskjermingsmetoder som Oppegård, Ski og Oslo kommune kan akseptere.
 • Det må utarbeides og legges fram: Nye støysonekart for alle støykilder i henhold til kommuneplanens støygrenser.
 • Vurderinger rundt hvordan langvarige eksponering for skyte- og sprengningsstøy påvirker mennesker, spesielt barn og unge.
 • Vurdringer som viser eventuelle samfunnsøkonomiske kostnader og konsekvenser av at mange mennesker blir plaget av støy i lang tid.
 • En vurdering av maksimalt støynivå fra helikopter i friluftsområdene.
 • Dokumentasjon på hvor mye de nye helikoptrene støyer, da dette er avgjørende for å få riktig angivelse av støyutbredelsen
 • Det må legges føringer i planbestemmelsene på bruk av inn- og utflygingstraseer utenom utrykninger.
 • Planforslaget må tilrettelegge for bruk av offentlig transport, gange og sykkel.
 • Friluftsbro over adkomsten fra Taraldrudkrysset må være etablert før hovedanleggsarbeidet er satt i gang.
 • Offentlig gang- og sykkelvei med lyssetting ved siden av Fløisbonnveien må opparbeides før hovedanleggsarbeidet settes i gang. Fløisbonnveien er den nærmeste veien fra beredskapssenteret til offentlig kommunikasjon.
 • Parkeringsplassen for besøkende til senteret må kunne brukes som utfartsparkeringsplass på kvelder etter 17:00 og i helgene.
 • For å ivareta sikkerheten og som et kompenserende tiltak for friluftslivets bør planområdet utvides til også å omfatte arealer sør for Taraldrudveien, hvor det i dag foreligger planer om annen aktivitet
 • Det mangler konkrete kompenserende tiltak for barn og unge og friluftslivet.
 • Forslagstiller må forplikte seg til et samarbeid om økonomisk bistand til realisering av lysløypeprosjektet til Oppegård kommune.
 • Forslagstiller må forplikte seg til å opparbeide skitrasé med belysning ved siden av Fløisbonnveien.
 • Forslagstiller må forplikte seg til å opparbeide flere kompenserende tiltak for barn i nærområdene. Tiltakene skal utformes i samarbeid med barn fra lokale skoler og barnehager.
Powered by Labrador CMS