Ingen forvaltningsrevisjon i Oppegård i 2019

BESLUTNINGEN ER TATT: – Hovedårsaken til at det ikke blir forvaltningsrevisjoner i Oppegård i 2019 er at det er en veldig hektisk periode for kommunen med mange planer som skal vedtas frem til kommunesammenslåingen trer i kraft. Det er også slik at alle forvaltningsrevisjonene må følges opp, og det blir vanskelig å revidere i Oppegård, men å følge opp i Nordre Follo, sier kontrollutvalgets nye leder i Oppegård, Stein Martinsen Wik (Ap).
BESLUTNINGEN ER TATT: – Hovedårsaken til at det ikke blir forvaltningsrevisjoner i Oppegård i 2019 er at det er en veldig hektisk periode for kommunen med mange planer som skal vedtas frem til kommunesammenslåingen trer i kraft. Det er også slik at alle forvaltningsrevisjonene må følges opp, og det blir vanskelig å revidere i Oppegård, men å følge opp i Nordre Follo, sier kontrollutvalgets nye leder i Oppegård, Stein Martinsen Wik (Ap).

– Bryter kommuneloven

Revisjonssjef i Follo distriktsrevisjon IKS (FDR), Steinar Neby, mener Oppegård kommune bryter gjeldende kommunelov ved å ikke utføre de lovpålagte forvaltningsrevisjonene.

Publisert

– Det blir ingen forvaltningsrevisjoner i Oppegård kommune i løpet av 2019, sier kontrollutvalgets nye leder, Stein Martinsen Wik (Ap), og viser til vedtaket om dette fattet av kontrollutvalget tidligere i år.

Det var i fjor høst at 50-åringen fra Greverud tok over dette vervet etter den mangeårige lederen Odd Harald Røst (Ap).

– Det blir ingen forvaltningsrevisjoner i Oppegård kommune i 2019. Det er nok for Oppegård nå. Vi begynner med blanke ark fra neste år.

Stein Martinsen Wik (Ap), leder av kontrollutvalget i Oppegård

Martinsen forklarer at beslutningen om at det ikke skal utføres forvaltningsrevisjonene i Oppegård i 2019 har en sammenheng med den kommende kommunesammenslåingen med Ski fra 1. januar 2020.

– Hovedårsaken til dette er at det er en veldig hektisk periode for kommunen med tanke på kapasiteten, med mange planer som skal vedtas frem til kommunesammenslåingen trer i kraft. Det er også slik at alle forvaltningsrevisjonene må følges opp, og det blir vanskelig å revidere i Oppegård, men å følge opp i Nordre Follo. Det er nok for Oppegård nå. Vi begynner med blanke ark fra neste år, sier Martinsen Wik.

Fire forvaltningsrevisjoner i Ski i 2019

I forbindelse med saken har Oppegård Avis snakket med kontrollutvalgets leder i Ski, Lars Chr. Bilet (FrP), som sitter også i styret i Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).

– I Ski har vi ikke vurdert dette en gang. Dette er en oppgave gitt oss av kommunestyret. Dette tar vi på alvor.

Svein Kamfjord (V), medlem av kontrollutvalget i Ski

– Vi skal ha fire forvaltningsrevisjoner i Ski i 2019, slik som vi alltid pleier å ha. Én forvaltningsrevisjon tar alt fra tre måneder til ett år, men kontrollutvalget i Ski er den mest aktive organen i Follo, med flest saker som behandles hos oss, så vi prioriterer dette og kjører det som vi skal ha av forvaltningsprosesser. I lyset av kommunesammenslåingen med Oppegård har vi gjort tilpasninger og valgt å gjennomføre forvaltningsrevisjoner for prosjekter som kan være nyttige for den nye kommunen, Nordre Follo. Vi ønsker blant annet å se nærmere på gjeldsgraden i Ski, sier Bilet.

Han vil ikke kommentere beslutningen tatt av kontrollutvalget i Oppegård rundt det å ikke gjennomføre forvaltningsrevisjonene i løpet av 2019.

– I Ski har vi ikke vurdert dette en gang. Dette er en oppgave gitt oss av kommunestyret. Dette tar vi på alvor, understreker medlem av kontrollutvalget i Ski, Svein Kamfjord (V).

KRITISK: Revisjonssjef i Follo distriktsrevisjon IKS (FDR), Steinar Neby, mener Oppegård kommune bryter gjeldende kommunelov ved å ikke utføre de lovpålagte forvaltningsrevisjonene.
KRITISK: Revisjonssjef i Follo distriktsrevisjon IKS (FDR), Steinar Neby, mener Oppegård kommune bryter gjeldende kommunelov ved å ikke utføre de lovpålagte forvaltningsrevisjonene.

–  Vanlig med tre revisjoner i året

Revisjonssjef i Follo distriktsrevisjon IKS (FDR), Steinar Neby, er meget kritisk til dette.

Han sier de fleste kommunene av størrelsen til Oppegård kommune gjennomfører tre forvaltningsrevisjoner i løpet av ett år, men at dette må vurderes konkret ut fra en vurdering av risiko, vesentlighet samt kommunens størrelse og kompleksitet.

– Det er klart at det ligger en økonomisk besparelse ved å ikke utføre forvaltningsrevisjonene i løpet av ett år, men kommunen går glipp av viktig informasjon om hvordan tjenesteleveransen til kommunen er.

Han sier forvaltningsrevisjonene kan dreie seg om alt fra spesialundervisning i skolen og barnevern til eldreomsorg og arbeid rettet mot svake grupper i samfunnet.

– Disse grupper mennesker har ofte ikke mulighet til å påpeke mangler og feil i tjenestetilbudet selv på lik linje med de ressurssterke gruppene i samfunnet, og da kan konsekvensene for disse gruppene bli store, sier Neby.

Les også: Ulike rutiner for forebygging av mobbing på skolene

– Kontrollutvalget bør være bevisst sitt ansvar

Neby påpeker at gjennom gode forvaltningsrevisjoner vil de folkevalgte sikres et godt beslutningsgrunnlag for styring og kontroll.

– Forvaltningsrevisjon skal også bidra til læring, slik at kommunens oppgaver utføres bedre og at ressursinnsatsen kan styrkes der det er behov for det.

Han sier at det er derfor viktig at det gjennomføres forvaltningsrevisjoner, og at kontrollutvalget i kommunen er bevisst sitt ansvar med å påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, samt at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

– Inntil ny kommunelov trer i kraft, så er det gjeldende kommunelov med forskrifter som gjelder. Der er som sagt et krav om årlig forvaltningsrevisjon.

Steinar Neby, revisjonssjef i Follo distriktsrevisjon IKS (FDR)

– Dette kalles for forvaltningsrevisjon og er beskrevet i kommunelovens paragraf 77, fjerde ledd. Enklere fortalt kan forvaltningsrevisjon hjelpe kommunen med å identifisere svakhetene, manglene og feilene i forvaltningen av sine tjenester, sier Neby.

– Et krav om årlig forvaltningsrevisjon

Betyr det at Oppegård kommune bryter kommuneloven ved å ikke utføre forvaltningsrevisjoner i løpet av ett år?

– I Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (paragraf ni) heter det at kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittelet. Dermed blir det et spørsmål om hvor strengt "årlig" skal tolkes. I Follo har det tradisjonelt vært tolket som at det skal utføres minst én forvaltningsrevisjon innenfor hvert kalenderår, sier Neby.

Han påpeker at det foreligger nå en ny kommunelov, men den har ikke trådt i kraft ennå. I den nye loven er kravet om årlig forvaltningsrevisjon tatt ut.

– Inntil ny lov trer i kraft, så er det gjeldende kommunelov med forskrifter som gjelder. Der er som sagt et krav om årlig forvaltningsrevisjon, sier revisjonssjefen i FDR.

– Oppegård og Ski har ulike oppfatninger av dette

Kontrollutvalgets leder i Oppegård er uenig med FDRs revisjonssjef.

– Gjeldende kommunelov er ikke skrevet med tanke på kommunesammenslåinsprosesser. Det er ikke tatt høyde for at Oppegård og Ski skal slås sammen fra neste år. Vi har ikke snakket med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om lovligheten ved å ikke gjennomføre forvaltningsrevisjonene i løpet av dette året, men vi tror at departementet ikke har noen innvendinger mot det, sier Martinsen Wik.

– Hva synes du om at Ski kommune skal gjennomføre fire forvaltningsrevisjoner i 2019 til tross for kommunesammenslåingsprosessen med Oppegård?

– Oppegård og Ski har nok ulike oppfatninger av dette og vi har valgt to ulike løsninger, sier kontrollutvalgets leder i Oppegård.

– FDRs revisjoner er for dyre

Det interkommunale selskapet Follo distriktsrevisjon (FDR), som eies i dag av Ski, Enebakk, Ås og Nesodden kommuner, ligger i Ski og har røtter tilbake til 1946.

Oppegård kommune var en av de mangeårige eiere av FDR frem til 2015, men så etter minst 25 års erfaring med det kommunale revisjonsselskapet valgte Oppegård å inngå avtale med det private revisjonsselskapet Deloitte AS.

– Hvorfor har dere valgt å tre ut av FDR IKS?

– Hovedårsaken var at FDRs revisjoner var for dyre. Vi sparer mye penger ved å ha avtale med Deloitte, som leverer revisjoner av like god kvalitet, men som er mye billigere enn FDRs revisjoner, sier kontrollutvalgets leder i Oppegård.

Ifølge Martinsen Wik betalte kommunen 1.675.000 kroner for tre revisjoner utført av FDR i 2015, sammenlignet med 812.976 kroner for to revisjoner utført av Deloitte to år senere.

– Lavere timesats, men grundigere revisjoner

Revisjonssjef i FDR, Steinar Neby, er ikke enig med Martinsen Wik.

– Vi har lavere timesats enn de private selskapene, men vi tilgodeser våre kommuner med et vesentlig høyere antall timer. Det er fordi vi leverer grundigere og mer kvalitetssikker revisjon enn den som er utført av private selskap. Vi har en annen tilnærming til dette. Private selskap gjør revisjon som blir mer overordnet og de bruker mindre tid på den. Det blir som å sammenlikne to ulike produkter, sier han.

Neby, som er statsautorisert revisor, sier han har jobbet med kommunal revisjon de siste tolv årene og før dette drev han som privat revisor for et av de store selskapene i 16 år.

Utvidet avtale med Deloitte frem til 30. juni 2020

Avtalen med Deloitte var på to år med mulighet for Oppegård kommune å forlenge avtalen med to ytterligere år. Den toårige avtalen begynte å løpe fra 1. januar 2016 til 31. desember 2017.

Etterpå ble den første opsjonen utvidet frem til 30. juni 2019.

I fjor høst ble det bestemt å benytte seg av andre opsjon for perioden frem til 30. juni 2020 for å fullføre revisjonen av regnskapsåret for 2019.

Les også: Mangler i ernæringsarbeid til eldre

Var uenige om revisjonsordningen for Nordre Follo

I forbindelse med kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020, fikk kontrollutvalgene i Oppegård og Ski oppdraget fra Fellesnemnda å utrede revisjonsordning for Nordre Follo kommune.

Kontrollutvalget i Oppegård anbefalte å videreføre revisjonsordningen for Oppegård med å få utført revisjon i annen regi gjennom konkurranseutsetting.

Kontrollutvalget i Ski anbefalte videreføring av dagens revisjonsordning for Ski kommune, det vil si revisjon i egen regi gjennom FDR IKS, men forutsatt at FDR blir en del av en større interkommunal revisjonsenhet.

– Oppegård og Ski hadde ulike ståsted i forbindelse med denne saken. Ski har vært godt fornøyd med revisjonsordningen i regi av FDR og har ikke hatt erfaring med konkurranseutsettelsen, sier Roar Thun (Ap), nestleder i kontrollutvalget i Ski.

Fellesnemnda vedtok å tre ut av FDR

Ifølge revisjonssjefen i FDR er FDR i ferd med å etablere Viken kommunerevisjon IKS sammen med Buskerud fylkeskommune, og de håper flere Follo-kommuner blir med på dette.

– Styret vårt skal behandle utreden allerede til uken, sier Neby i FDR IKS.

Slik som det ser ut i dag blir verken Oppegård eller Ski med på dette, selv om FDR blir en del av en større interkommunal revisjonsenhet.

Da kontrollutvalgene i Oppegård og Ski anbefalte to ulike løsninger for revisjonsordningen i Nordre Follo, valgte Fellesnemnda å vedta uttreden av FDR slik at Nordre Follo vil få utført sine revisjonstjenester i en annen regi fra 2020.

Det ble bestemt at kjøp av revisjonstjenester for Nordre Follo kommune må konkurranseutsettes i løpet av 2019.

– Konkurransen blir lyst ut av Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (FIKS) rimelig raskt, sier kontrollutvalgets leder i Oppegård, Stein Martinsen Wik (Ap).

Ordfører Thomas Sjøvold (H), som er også leder av Fellesnemnda, sier at kommunen er svært fornøyd med bytte av revisor, både fra et faglig og økonomisk ståsted. Ellers støtter han uttalelsene fra kontrollutvalgets leder og har ingen ytterligere kommentarer i forbindelse med saken. 

Oppegård Avis følger opp saken.