Aksjon skolevei

OPPGRADERING AV KRYSNINGSSTEDER: Vi har tidligere skrevet at fotgjengerfeltet i Holbergs vei skal flyttes lenger inn i Holbergs vei på Sofiemyr. Får kommunen den ekstra tildelingen, kan også gangfeltene ved Sofiemyr skole bli oppgradert.
OPPGRADERING AV KRYSNINGSSTEDER: Vi har tidligere skrevet at fotgjengerfeltet i Holbergs vei skal flyttes lenger inn i Holbergs vei på Sofiemyr. Får kommunen den ekstra tildelingen, kan også gangfeltene ved Sofiemyr skole bli oppgradert.

Fikk kun 1,2 millioner til tryggere skoleveier i Oppegård

Fylkeskommunen har tildelt kun rundt 1,2 millioner kroner til to mindre trafikksikkerhetsprosjekter i Oppegård kommune. Fire prosjekter har ikke fått penger.

Publisert

Fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ved behandlingen av handlingsprogrammet for samferdselsplan for Akershus 2016-2019 bevilget rundt 26 millioner kroner til "Aksjon skolevei" for det nåværende året.

Aksjon skolevei:

  • Er en ordning der fylkeskommunen gir årlige tilskudd til mindre trafikksikker­hets­tiltak på fylkes- og kommunale veier for å bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet.
  • Tiltakene spenner seg fra gang- og sykkelvei, belysning, rekkverk, fortau, fartshumper og reasfaltering.

For 2019 kom det inn 88 søknader på tilskuddsordningen. Av disse er det gitt tilskudd til 48 trafikksikkerhetstiltak for totalt 26 millioner kroner. Kun to av disse prosjektene gjelder Oppegård.

Fikk midler til to av seks prosjekter

Oppegård kommune har søkt om tilskudd på rundt 2 millioner kroner til gjennomføring av seks prosjekter i løpet av 2019, men kun to av disse prosjektene har fått midler fra fylket:

KOMMUNENS SØKNAD: Kommunen har søkt om tilskudd til seks prosjekter i 2019. Kun to av disse fikk midler fra fylket.
KOMMUNENS SØKNAD: Kommunen har søkt om tilskudd til seks prosjekter i 2019. Kun to av disse fikk midler fra fylket.
  • Prosjektet i Roald Amundsens vei på Svartskog har fått et tilskudd på 620.000 kroner til et fortau og en holdeplass. I tillegg må Oppegård kommune bidra med en egenandel på 155.000 kroner.
  • Prosjektet "Oppgradering av krysningssteder ved Tårnåsen (i Gjallarveien og i Valhallaveien)" har fått 608.00 kroner. I tillegg må Oppegård kommune bidra med en egenandel på 152.000 kroner.

 

Kommunen må bidra med egenandel

Til sammen handler det om et tilskudd på 1.228.000 kroner til de to prosjektene som skal gjennomføres i Oppegård i løpet av dette året.

Kommunen må være tiltakshaver og bidra med en egenandel på minimum 20 prosent på kommunale veier.

Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene er gjennomført innen utgangen av året. Det er Statens vegvesen som administrerer ordningen Aksjon skolevei på vegne av fylkeskommunen.

Les også: Dette er en skolevei!

Dette skal gjennomføres innen november  2019:

  • 1. Roald Amundens vei på Svartskog får et nytt fortau (40 meter langt) med integrert bussholdeplass langs Roald Amundsens vei ved Oppegård kirke.

Bussholdeplassen har i dag en utsatt plassering i en kurve. Stoppestedet ligger i dag midt i kurven i en 90 graders sving, og stolpen med ruteinformasjon står i grøften. Ved påstigning og avstigning blir bussen stående og sperrer veien slik at sikten blir dårlig. Det er også manglende opphøyd areal på holdeplassen.

Tiltaket skulle gjennomføres i fjor, men ble utsatt på grunn av mer omfattende og tidkrevende arbeid med Svartskog landskapsvernområde enn forutsatt. I tillegg har det vært en lang søknadsprosess der både bygningsmyndighetene og fylkesmannen har vært involvert.

Tiltaket har nå ferdig godkjent byggetillatelse og skal gjennomføres innen november 2019.

  • 2. Gangfeltet ved Tårnåsen skole (Gjallarveien og Valhallaveien) skal oppgraderes. 

Det skjer statistisk sett en del ulykker ved gangfelt fordi det er mange myke trafikanter som krysser veiene der. Som et preventivt tiltak foreslås det å intensivbelyse gangfelt som er nærme barneskolen.

Intensivbelysning betyr at gangfeltet blir belyst av to armaturer i tillegg til gatebelysningen. Dette gir ekstra godt lys på gangfelt, fotgjenger og venteareal. Intensivbelysning gjøres med LED-armaturer og gir god fargegjengivelse.

Samtidig som dette utføres blir det lagt ned taktile heller for universell utforming.

Dekket og opphøyde gangfelt blir også oppgradert til dagens standard der det er behov.

– Veldig fornøyd med årets tildeling

Fylkespolitiker Synnøve Kongsrud (H) fra Oppegård sier hun er veldig fornøyd med årets tildeling av fylkeskommunale midler til vår kommune.

NYE TILTAK: Fotgjengerfeltet skal flyttes lenger inn i Wessels vei og det skal bygges et opphøyd gangfelt mot Søndre Skrenten.
NYE TILTAK: Fotgjengerfeltet skal flyttes lenger inn i Wessels vei og det skal bygges et opphøyd gangfelt mot Søndre Skrenten.

– Trygge skoleveier er en viktig sak. Det er veldig bra at vi som fylkespolitikere kan bidra til å sikre skoleveiene for barna våre i Oppegård gjennom å bevilge penger som gjør at vi får tryggere skoleveier, sier Kongsrud.

Hun sier at i forbindelse med fylkeskommunens budsjett for 2019 vil det bli bedt om at ubrukte "Aksjon skolevei"-midler fra i fjor blir overført til 2019.

Kongsrud sier at hvis disse midlene blir overført har de foreslått en ekstra tildeling til følgende prosjekter:

  • Prosjektet "Oppgradering av krysningssteder ved Vassbonn skole", 380.000 kroner. I tillegg må Oppegård kommune bidra med en egenandel på 90.000 kroner.
  • Prosjektet "Oppgradering av krysningssteder på Sofiemyr", 760.000 kroner. I tillegg må Oppegård kommune bidra med en egenandel på 190.000 kroner.

– For oss er det en viktig prioritering å bruke penger for å gjøre det tryggere og enklere for alle som ønsker å sykle og gå i kommunen vår, sier Kongsrud.

Venter på nytt brev om ekstra tildeling

Ifølge virksomhetsleder i UTE Oppegård, Heidi Tomten, har de foreløpig ikke fått beskjed om den ekstra tildelingen til prosjektene på Sofiemyr og Vassbonn.

– Det kan se ut til at fylkespolitikerne har  fattet et nytt vedtak som gjør at vi får penger til flere tiltak enn de to vi har fått brev om. Da håper vi på et nytt brev! sier Tomten.

Store planer lagt på is

Oppegård Avis har tidligere skrevet at flere fylkeskommunale veier i Oppegård har behov for oppgradering, spesielt med tanke på den omfattende utbyggingen i kommunen.

Skiveien, Kongeveien og Sønsterudveien er blant disse veiene.

For to uker siden skrev vi at til tross for det omfattende behovet for oppgradering av Sønsterudveien har fylket bevilget kun 5,5 millioner kroner til mindre trafikksikkerhetstiltak på denne strekningen i år. Tidligere har Statens vegvesen vurdert tiltak i størrelsesorden fra 38,4 til 42,4 millioner kroner. Det viser seg at de store planene for denne veien har nå blitt lagt på is.

Les hele saken her: Fjerner busslommene i Sønsterudveien

Les også: 36 «dobbeltparkeringer» på tolv timer

Les også: – Ansvarsfraskrivelse

Les også: – Manglende snørydding tvinger fotgjengerne ut i kjørebanen

Les også: Foreslår gangbro over rundkjøringen