BEDRE ENN SNITTET I LANDET: Av de totalt seks barneskolene i vår kommune har 5. trinn på Østli skole de beste resultatene i nasjonale prøver i regning, mens Kolbotn skole presterer best i engelsk og lesing, ifølge den siste tilstandsrapporten for grunnskolen i Oppegård for 2017-2018.
BEDRE ENN SNITTET I LANDET: Av de totalt seks barneskolene i vår kommune har 5. trinn på Østli skole de beste resultatene i nasjonale prøver i regning, mens Kolbotn skole presterer best i engelsk og lesing, ifølge den siste tilstandsrapporten for grunnskolen i Oppegård for 2017-2018.

Grunnskolen fortsatt på toppen

Grunnskolen i Oppegård viser fortsatt meget gode resultater samlet sett. Sjekk hvordan skolen din ligger an i nasjonale prøver, men også når det gjelder mobbing og trivsel.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Oppegård har best grunnskole i Follo og er rangert på fjerde plass i landet i grunnskolesektoren, ifølge årets Kommunebarometer, som er en svært omfattende rangering av landets 422 kommuner, utarbeidet av Kommunal Rapport.

Den ferske tilstandsrapporten for grunnskolen i Oppegård for 2017-2018, utarbeidet av administrasjonen og rektorene i kommunen, viser at grunnskolen vår har gode resultater når det gjelder nasjonale prøver.

Gjennomsnittet for kommunen samlet sett ligger oftest blant de tre beste kommunene i kommunegruppe 13, som omfatter 49 sammenliknbare kommuner, blant annet Ski, Asker og Bærum.

Les også: For få flere lærere i grunnskolen

Nasjonale prøver

På 5. trinn ligger Oppegård over snittet i vår kommunegruppe i lesing og regning, mens vi i engelsk ligger likt som snittet i gruppen.

På både 8. og 9. trinn ligger vi blant de tre beste i vår kommunegruppe i lesing og regning, og 8. trinn skårer bedre enn snittet i engelsk.

Det kan forøvrig nevnes at ungdomsskolene har løftet resultatene fra 8. til 9. trinn mer enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13.

Her kan du se den detaljerte tabellen som viser resultatene på skolenivået:LETT Å SAMMENLIKNE: Her kan du se resultater fra de enkelte skolene i Oppegård. Resultater i nasjonale prøver er publisert på en skala der det nasjonale snittet er 50.

LETT Å SAMMENLIKNE: Her kan du se resultater fra de enkelte skolene i Oppegård.
Kilde: Tilstandsrapporten for grunnskolen i Oppegård for 2017-2018

Slik tolker du tabellen

Resultater i nasjonale prøver er publisert på en skala der det nasjonale snittet er 50.

Gjennomsnittspoeng for trivsel i kommunegruppe 13 (omfatter 49 sammenliknbare kommuner, blant annet Ski, Asker og Bærum) er 4,4 vs. 4,3 (2016-2017 vs. 2017-2018) på 7. trinn og 4,2 vs. 4,2 på 10. trinn. Høy verdi er positivt her.

Ifølge statistikken innen trivsel har Kolbotn skole de beste resultatene i år, mens Ingieråsen ungdomsskole ligger dårligst an.

Gjennomsnitt for mobbing i kommunegruppe 13 er 1,3 vs. 1,3 (2016-2017 vs. 2017-2018) på 7. trinn og 10. trinn. Verdien gir ikke antall elever, men verdien 1 tyder på lite mobbing på skolen, det vil si lav verdi er positivt.

Her er det Ingieråsen ungdomsskole og Vassbonn barneskole som skiller seg ut negativt, mens Sofiemyr og Tårnåsen barneskoler har minst mobbing, ifølge tabellen.

Har de beste karakterene

Eksamens- og standpunktkarakterene i Oppegård er også meget gode og bedre enn i kommunegruppe 13, Akershus fylke og landet for øvrig i så å si alle fagene.

I norsk skriftlig eksamen er det ingen som har høyere skår enn Oppegård med snittet på 3,9.

I engelsk skriftlig er det heller ingen som har bedre resultat enn Oppegård med 4,1. Her ligger vi likt med blant annet Bærum og Asker.

Les også: – Oppegård-skolen er ingen budsjettvinner

Mestringsnivået

Målet til Oppegård kommune, ifølge tilstandsrapporten, er å være blant de tre beste i kommunegruppe 13 på nasjonale prøver.

Skolene har som mål at færrest mulig elever skal være på laveste mestringsnivå.

I lesing har Oppegård 34,8 prosent av sine elever på 5. trinn på det høyeste av de totalt tre mestringsnivåene, mens 15,2 prosent av elevene har det laveste nivået.

Hver femte elev på 5. trinn i Oppegård har det laveste mestringsnivået i regning, mens 27,9 prosent har det høyeste nivået. Det er også en økning i antall elever på det laveste nivået siden i fjor (11,4 prosent vs. 20,1 prosent).

I engelsk på 5. trinn har også omtrent hver femte elev (18,7 prosent) det laveste mestringsnivået, sammenliknet med 18,0 prosent i fjor, mens 29,8 prosent har det høyeste nivået og resultatet er bedre enn i fjor.

Når det gjelder ungdomstrinnet, ligger Oppegårds resultater godt over snittet i kommunegruppen 13, men andelen elever på de to laveste av de totalt fem mestringsnivåene har økt siden i fjor.

Les også: Bekymret for vikarbruken og lærermangel

Læringsmiljø

Elevundersøkelsen (elevenes oppfatning av læringsmiljøet), som ble gjennomført på alle skolene i november 2017. Når det gjelder læringsmiljøet, ligger vi omkring snittet for sammenlikningskommunene.

Skoleåret 2017-2018 ble det satt i gang og videreført flere tiltak for å bedre elevenes læringsmiljø. Midler til sosiallærere på barneskolen ble økt og ambulerende team (A-team) ble utvidet fra tre til fire stillinger.

Les også: Hjelper skolene

Skoleåret 2016-2017 mottok kommunen øremerkede statlige midler for å styrke opplæringen på 1.-4. trinn. Denne styrkingen ble betydelig økt i 2017. Målet er å sikre tidlig innsats i lesing, regning og skriving på de laveste trinnene, ifølge tilstandsrapporten.

Mobbing

Tallene for mobbing har blitt redusert ved flere av skolene, og er lavere i år enn i fjor på både 7. og 10. trinn.

Andelen elever på 7. trinn som har blitt mobbet av andre elever to eller tre ganger i måneden eller oftere, har blitt redusert fra 5,0 til 3,0 prosentpoeng siden i fjor, og ligger 2,8 prosentpoeng under det som er snittet i kommunegruppe 13 og landet for øvrig.

Les også: Kjempet for sønnen i to år

På 10. trinn ligger Oppegård likt som snittet i kommunegruppe 13 og bedre enn Akershus fylke og landet ellers.

– Selv om undersøkelsen viser lav forekomst av mobbing, er det alvorlig at noen elever opplever å bli mobbet

Når det gjelder elevenes trivsel, ligger 7. trinn blant de beste i kommunegruppe 13, mens 10. trinn har bedre resultater i år enn i fjor og bedre enn resultatet nasjonalt.

Les også: Nytt mobbeombud for barnehage og grunnskole