LESERINNLEGG

DIREKTE BERØRT: Jonas Lies vei er direkte berørt av planforslaget for nye Sofiemyr skole. Nabolaget reagerer på at de ikke har blitt tatt med i prosessen med planlegging av den nye skolen før høringen av det ferdige planforslaget, som ble lagt ut på høring i sommer.
DIREKTE BERØRT: Jonas Lies vei er direkte berørt av planforslaget for nye Sofiemyr skole. Nabolaget reagerer på at de ikke har blitt tatt med i prosessen med planlegging av den nye skolen før høringen av det ferdige planforslaget, som ble lagt ut på høring i sommer.

Nye Sofiemyr skole, en skole for alles beste?

"Som nærmeste naboer er vi opprørte over at vi ikke har blitt tatt med i prosessen med planlegging av den nye skolen før høringen av det ferdige planforslaget", skriver Ingrid Kjærnes og Håvard Schistad i et leserinnlegg.

Publisert

Elever, ansatte og foreldre på Sofiemyr skole har vært tålmodige i mange år, og har ventet lenge på en ny og etterlengtet skole. Politikere, kommunens administrasjon, FAU og andre ildsjeler har lagt ned tid og ressurser for at nye Sofiemyr skole skal bli en realitet.

Nylig kom beskjed om at ferdigstilling av ny skole er utsatt til første kvartal i 2025 på grunn av blant annet forsinkelse i leveransekjeden. Fristen for når saken skal behandles i kommunestyret er også utsatt fra november til desember 2022.

Vi som er naboer av området, og som både har, og har hatt barn på Sofiemyr skole, gleder oss over at vi snart skal få ny skole og ønsker at prosessen frem mot ferdigstilt skole skal være god og effektiv.

Slik planen for ny skole foreligger i dag er det imidlertid to moment som er særlig viktig for oss som vil være skolens nærmeste naboer. Det ene er skolens plassering på skoletomten, og det andre er forslaget om renovasjon- og varetransport inn i Jonas Lies vei. Vi håper at kommunens politikere og administrasjon vil lytte til våre høringsinnspill, og se på andre alternativ for begge disse momentene ved planen.

Vi er bekymret for at ønsket om rask ferdigstillelse av skolen skal gå på bekostning av en god plassering av skolen, og en trafikksikker og miljøvennlig løsning av logistikk knyttet til skolen. Vi som er nærmeste naboer, er opprørte over at vi ikke har blitt tatt med i prosessen med planlegging av skolen før høringen av det ferdige planforslaget.

Når vi nå er uenige i sentrale deler av forslaget, har kommunens administrasjon en gyllen mulighet til å bruke utsettelsen til å gjøre noen justeringer på det eksisterende forslaget, og komme opp med en bedre plan for skolen, før det igjen skal opp i kommunestyret. Dette er noe kommunen foreløpig ikke har vært villige til, når det gjelder å se på alternativ plassering av skolen på eksisterende tomt.

I planforslaget som har vært på høring er skolebygningen plassert ca. 30 meter fra eksisterende rekkehusbebyggelse. Dette oppleves som unødvendig og svært hensynsløst, da man har store areal på motsatt side der det ikke er noen bebyggelse.

Vi ønsker et annet forslag for hvordan skolebygget skal plasseres på tomten. I tidligere planforslag for Fram ungdomsskole var skolebygningen plassert betydelig lenger unna eksisterende bebyggelse. Vi ble derfor svært overasket over plasseringen av nye Sofiemyr skole, og over ikke å ha blitt involvert i denne prosessen.

Vi ber kommunen om å trekke skolebygget noe lenger sør på tomten slik at det er til mindre sjenanse for eksisterende bebyggelse, og at man eventuelt også ser på mulighet for rotasjon av bygget. Da kan området som vender nærmere eksisterende bebyggelse heller brukes til grøntareal/ skolegård, noe som vil gjøre denne delen av skolegården mer åpen og lys, man vil kunne knytte skolegården sammen med eksisterende fasiliteter som sandvolleyballbanene ved klubbhuset.

Vi håper også at innbyggere, og brukere av Sofiemyr idrettspark er kjent med at for at prosjektet skulle kunne godkjennes i forhold til tilstrekkelig størrelse på skolegården, er matchbanen medberegnet i skolegården. Det er planlagt at denne flaten, med naturgress, skal være skolegård på dagtid, og treningsanlegg på ettermiddag og kveldstid. Denne gressflaten er allerede i meget dårlig forfatning kun som fotballbane, og det å mene at denne banen også skal tåle å bli brukt som skolegård for over 700 elever på dagtid, fremstår for oss virkelighetsfjernt og urealistisk.

Vi ber også om at man lager en ny løsning for varetransport og renovasjon. Slik det nå er planlagt vil tunge kjøretøy trafikkere en smal blindvei med rekkehusbebyggelse på den ene siden og en hyppig brukt lekeplass på motsatt siden av veien. Gaten og krysset der varelevering og renovasjon er foreslått plassert, har den høyeste tettheten av gående og syklende barn i området. Denne informasjonen kan man lese om i forprosjektets egne kartlegginger av barns bevegelser i området rundt skoletomten.

Vi ser på det som opplagt at man må unngå risiko for påkjørsel av myke trafikanter i Jonas Lies vei og de tilstøtende gatene. Barna i området har dette som transportvei til skole og idrettsanlegg, gata er også hyppig brukt av barnehager på tur, og til lek og bevegelse av barna som bor i gata. I tillegg gir den planlagte løsningen for varetransport og renovasjon en ekstra kjøredistanse på ca. to kilometer, sammenlignet med å lage adkomst fra Kongeveien.

Disse sikkerhet- og miljømessige grunner er det kommet en rekke høringsinnspill på og er også tatt opp i Oppegård Avis tidligere. Vi ber her om at man kommer med løsninger der man legger adkomst for varelevering, service og renovasjon direkte fra Kongeveien.

Når kommunens administrasjon nå har fått mer tid som følge av forsinkelser, håper vi at man bruker tiden effektivt til å komme med bedre løsninger på problem vi påpeker, og på den måten tar hensyn til både sikkerheten for barn og voksne som bor i/ bruker området samt skolens nærmeste naboer. Vi stoler på at man kan finne en god løsning på plassering og renovasjon og varelevering som alle kan leve godt med. Man vil da ta hensyn til beboerne i eksisterende bebyggelse, samtidig som kommunen vil kunne uforstyrret fortsette det viktige arbeidet med igangsetting og ferdigstilling av nye Sofiemyr skole uten forsinkende klageprosesser.

På den måten vil dette prosjektet kunne bli en skole for alles beste!

Powered by Labrador CMS