Rådmannens budsjettforslag

SOFIEMYR KIRKE: Fellesrådets administrasjon i Oppegård samt diakon og to prester har hatt kontorlokaliteter i Kolben, men kontoret avvikles fra 1. januar 2020. I forbindelse med kommunesammenslåingen blir Sofiemyr kirke en av de fire lokasjoner hvor all kirkelig aktivitet går ut fra. Kirken blir frammøtested og arbeidsplass for inntil ti personer.
SOFIEMYR KIRKE: Fellesrådets administrasjon i Oppegård samt diakon og to prester har hatt kontorlokaliteter i Kolben, men kontoret avvikles fra 1. januar 2020. I forbindelse med kommunesammenslåingen blir Sofiemyr kirke en av de fire lokasjoner hvor all kirkelig aktivitet går ut fra. Kirken blir frammøtested og arbeidsplass for inntil ti personer.

– Hva skal kirken bruke alle disse millionene til?

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra lesere etter saken om rådmannens forslag om kutt innen kultur, samtidig som det foreslås å bevilge rundt 100 millioner kroner til kirken i planperioden 2020-2023. Det viser seg at mesteparten av det kommunale tilskuddet til kirken er til å dekke lønnsutgifter.

Publisert

Oppegård Avis har nylig skrevet at rådmann Gro Herheim har foreslått innsparingstiltak innen kultur på rundt 17 millioner kroner i planperioden 2020-2023. Samtidig har rådmannen foreslått å bevilge nærmere 100 millioner kroner til flere nye tiltak.

Et årlig kommunalt tilskudd til kirken på 24,6 millioner kroner per år i fire år fremover er blant de nye tiltakene.

– Hva skal kirken bruke alle disse millionene til?

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra leserne som lurer på bakgrunnen for dette forslaget og hva pengene skal brukes til. Eva Petterson er en av dem som har forsøkt å få svar på dette uten å lykkes.

"Hva skal kirken bruke alle disse millionene til? Regner med at det er av stor interesse for flere enn meg", skriver hun til Oppegård Avis etter å ha lest saken vår om rådmannens forslag for budsjettet i 2020-2023 og behov for innsparinger og kutt i denne perioden.

"Det var foreslått kutt i kulturtilbudene på noen hundre tusen som vil gjøre det vanskelig å opprettholde tilbudene. Når det gjelder nye tiltak, var det foreslått å sette av 98,4 millioner over fire år til kirken. Denne summen står i grell kontrast til "småpengene" som skal spares på kulturtilbud. Er ikke kirken betalt av staten etter "skilsmissen"?" skriver Petterson til Oppegård Avis.

Les også: Sjekk hvilke tilbud innen kultur kan bli redusert eller fjernet

Lønnsøkning på 3,2 prosent

Rådmannen i Nordre Follo, Gro Herheim, forklarer at det foreslåtte tilskuddsbeløpet til kirken på 98,4 millioner kroner, fordelt på fire år (24,6 mill kroner årlig), dreier seg om et kommunalt tilskudd gitt til kirkelige fellesråd i Oppegård og Ski i 2019, inkludert lønnsøkning på 3,2 prosent for 2020.

– Det er ikke en økning fra 2019 til 2020, men en videreføring av de to kommunenes tidligere tilskuddsbeløp i kommunenes budsjetter 2019, kun tillagt lønnsoppgjørskompensasjon, presiserer rådmannen.

Fire inntektskilder

Budsjettet til Nordre Follo kirkelig fellesråd bygger på fire inntektskilder:

 • Statlig tilskudd (trosopplæring og delfinansiering av enkelte stillinger)
 • Refusjoner fra menighetsråd (lønn)
 • Egne inntekter (avgifter og utleie)
 • Kommunalt tilskudd

Rådmannens forslag dreier seg om det kommunale tilskuddet og festeavgift for gravsted. Det kommer frem i budsjettforslaget for 2020 fra interkommunale selskaper og samarbeid i Nordre Follo kommune.

Dette må kommunen gi tilskudd til

Rådmannen forklarer at det er Kirkeloven som bestemmer at kommunen må gi tilskudd til kirken som skal dekke kirkens utgifter til:

 • bygging, drift og vedlikehold av kirker
 • anlegg og drift av gravplasser
 • stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke og til daglig leder av kirkelig fellesråd
 • drift for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontor
 • drift av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
 • kontorhold for prester
 • diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i sokkene                                                

19,1 av 24,6 millioner til lønn

Mesteparten av det årlige tilskuddet fra kommunen til kirken vil gå til å dekke lønnsutgifter.

Tilskuddet vil dekke følgende utgifter:

 • Lønn med sosiale utgifter: 19,1 millioner kroner (inkludert en lønnsøkning på 3,2 prosent, tilsvarer 609.000 kroner)
 • Drift: ca. 4,6 millioner kroner pluss 0,5 millioner kroner til et nytt IKT-system
 • Lån: 0,7 millioner kroner (utvidelsen av Kolbotn gravlund ble finansiert ved lån, og i det kommunale tilskuddet ligger midler til å dekke lånets renter og avdrag)
 • Festeavgifter ved gravplassdrift (uendret fra 2019): 1) festeforlengelse i ti år per grav (gammelt gravsted): 4.000 kroner; 2) feste av ny grav i 20 år: 8.000 kroner; 3) festeforlengelse for ett år (gammelt gravsted): 550 kroner.

Ønsker å styrke kirkelig administrasjon

I budsjettsøknaden sendt til kommunen kommer det frem at kommunesammenslåingen medfører omfattende omstillinger for den kirkelige virksomheten, og berører fellesråd, menighetsråd, ansatte, folkevalgte, brukere og andre samarbeidspartnere.

Ved en kartlegging av kirkelig ledelse og administrasjon kom det klart fram et ønske om å beholde staber i hver arbeidskirke og et behov for å styrke dem med økte administrative ressurser. "Styrket administrasjon vil frigjøre øvrige ansatte til mer utadrettet virksomhet", står det i søknaden.

Det påpekes også at mellomleddet er nå styrket og består nå av fire menighetsforvaltere. Administrasjonen på kirkevergekontoret vil bestå av kirkeverge, assisterende kirkeverge, HR-leder, rådgiver for økonomi og rådgover for gravferd.

Samlet sett er administrasjonen noe redusert, fra 8,3 til 8,0 stillinger.

"Ved naturlig avgang har det vært behov for å rektuttere nye medarbeidere til administrative stillinger. For å få de medarbeidere som kan fylle disse stillingene, har det vært nødvendig å justere lønnsnivået opp", står det i søknaden til kommunen.

Søker om investeringer i 2020-2023

I tillegg til det kommunale tilskuddet søkes det også om midler til følgende investeringer for 2020-2023, ifølge budsjettsøknaden fra Nordre Follo kirkelige fellesnemnd:

      For Oppegård:

 • Påbygg, garasje på Kolbotn gravlund
 • Ventilasjon i Sofiemyr kirke
 • Isolering av kirketorg i Sofiemyr kirke (900.000 kroner, har vært anført mange ganger i budsjettsammenheng gjennom flere tiår, men står fortsatt som ikke-prioritert tiltak)

OBS! Alle de nevnte prosjektene i Oppegård ligger som uprioriterte tiltak i kommunens handlingsplan.

      For Ski:

 • Tilbygg, Siggerud kirkestue: 1,5 millioner kroner
 • Gravplassutvidelse, Ski kirkeråd: 6,5 millioner kroner
 • Kråkstad kirkegårdsutvidelse: 889.000 kroner
 • Sprinkelanlegg, verneverdige kirker: 554.000 kroner
 • Middelalderkirkene, malearbeid: 194.000 kroner

OBS! Alle de nevnte prosjektene i Ski er innarbeidet i kommunens handlingsplan.

Powered by Labrador CMS