Muggsopp på Sofiemyr skole

KOMMER MED TILSVAR: – Vi har gjennomført de tiltakene som er anbefalt utført for å holde soppforekomstene på et akseptabelt nivå, sier Ellen Wibe, kom­munal­sjef eiendom og bydrift i Oppegård kommune.
KOMMER MED TILSVAR: – Vi har gjennomført de tiltakene som er anbefalt utført for å holde soppforekomstene på et akseptabelt nivå, sier Ellen Wibe, kom­munal­sjef eiendom og bydrift i Oppegård kommune.

– Kravene er oppfylt

En ansatt ved Sofiemyr skole har nylig varslet kommunen om vond lukt i paviljong fire, og utfordringer i forhold til helse og inneklima. Kommunen mener de har håndtert situasjonen med den nylig påviste muggsoppen riktig og i henhold til arbeidsmiljølovens og nasjonale krav til innemiljø.

Publisert

Denne uken kunne du lese på oavis.no om flere lokalpolitikere som frykter for helsen til ansatte og elever ved Sofiemyr skole etter at det nylig har blitt påvist soppsporer i alle kontrollerte rom.

Barneskolen, som har 378 elever og 54 ansatte, har hatt en del tilbakevennende lekkasjeproblemer og skal rives, ifølge kommunestyrets vedtak, men det er fortsatt mye usikkerhet rundt den nye barneskolen. Uansett vil den nye skolen ikke komme på plass før om minst fem år.

Les også: – Sett opp brakker

Soppsporer i alle kontrollerte rom

Siden 2015 har kommunen gjennomført én årlig kontroll av soppsporer på Sofiemyr skole. Ved den siste rutinemessige undersøkelsen, utført 1. mars i år, ble det påvist soppsporer i alle kontrollerte rom.

"Sofiemyr skole står i en spesiell situasjon da det er vedtatt at skolen skal rives. Det gjennomføres derfor ikke større rehabiliteringsarbeider eller langsiktige investeringer når det kommer til vedlikehold på denne skolen."

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård kommune

«Her ble det påvist forhøyede verdier for enkelte grupper og arter av muggsopp og bakterier, og mengdene av disse overskrider til en viss grad det som er normalt i bygninger uten fukt- og muggsoppskader. På rektors kontor ble det derimot påvist sporer fra muggsopp som er typisk ved fuktskader i bygninger», skriver kommunalsjef Ellen Wibe.

De tidligere forekomstene av muggsopp var karakterisert som middels avvik, men kommunen mener at det fortsatt er nok med tiltak som hovedrengjøring av lokalene et par ganger i året i minst fem år til. På rektors kontor skal kommunen derimot åpne opp vegger og tak for å inspisere etter eventuelle lekkasjer, og for å utbedre dette ved behov.

«Sofiemyr skole står i en spesiell situasjon da det er vedtatt at skolen skal rives. Det gjennomføres derfor ikke større rehabiliteringsarbeider eller langsiktige investeringer når det kommer til vedlikehold på denne skolen», skriver rådmannen.

Les også: – Uforsvarlig

– Ikke helsefarlig

– Det er oppdaget gjentagende tilfeller av soppsporer på skolen, noe som er relativt normalt da soppsporer finnes naturlig i uteluften.

Ellen Wibe, kommunalsjef for eiendom og bydrift i Oppegård kommune

– Elever og ansatte ved Sofiemyr skole kan være trygge på at kommunen ikke ville tillatt bruk av skolen dersom de anså det som helsefarlig å bruke skolens lokaler, hverken på kort eller lang sikt, sier Ellen Wibe, kommunalsjef for eiendom og bydrift i Oppegård kommune.

Hun sier at det er oppdaget gjentagende tilfeller av soppsporer på skolen, men det er relativt normalt da soppsporer finnes naturlig i uteluften.

Wibe forklarer at ved påvist soppsporer kvantifiseres disse, og alvorlighetsgraden av forekomsten rangeres fra ingen avvik, lite avvik, middels avvik og stort avvik hvorav det er anbefalt at det bør gjennomføres tiltak ved middels avvik og gjennomføres tiltak ved stort avvik.

– På Sofiemyr skole har det vært rapportert om middels avvik i oppholdsrom på noen av de siste års inspeksjoner for soppforekomster. Oppegård kommune har gjennomført de tiltak som er anbefalt utført for å holde soppforekomstene på et akseptabelt nivå. Vi mener, basert på rutinemessige og spesifikke innemiljøkontroller og gjennomførte anbefalte tiltak, at arbeidsmiljølovens og nasjonale krav til innemiljø er oppfylt, sier Wibe.

Varslet av ansatt i vår

– Har dere siden 2016 fått klager eller meldinger fra ansatte eller foresatte ved skolen om dårlig inneklima, lekkasjer og muggsopp?

– Det er registrert ett varsel i mars i år angående vond lukt i paviljong fire. Dette er sjekket ut. En ansatt har varslet om utfordringer i forhold til helse og inneklima. Lekkasjer og utfordringer vedrørende bygget registreres fortløpende i vedlikeholdssystemet, og følges fortløpende opp, sier kommunalsjefen.

Ble varslet i 2015

Paviljong fire, som brukes av førsteklassingene og SFO-barna, har også en kjeller med garderober og gymsal. Kjelleren, som ikke har vært i bruk siden høsten 2015, har ingen isolasjon og området er dårlig drenert, ifølge tilstandsrapporten fra 2015. Dette medfører at vanntrykket står mot veggen og skaper fuktighet og spesielt dårlig inneklima.

Sofiemyrbygget har fem paviljonger og er totalt sett dårlig isolert, ifølge den samme rapporten. Reinertsen AS kartla i 2015 behov for strakstiltak på 3.800.000 millioner kroner som burde ha vært utbedret relativt raskt på grunn av forskriftskrav og/eller fare for liv og helse. I tillegg kartla de behov for midlertidige tiltak på 820.000 kroner.

De skriver at det har vært en del taklekkasjer som har blitt utbedret, men det er usikkert om isolasjonen i takkonstruksjonen under er skiftet. Det antydes at det kan være en del innebygget fukt inne i den. Trekonstruksjonen i gulv har enkelte steder råtnet opp og blitt byttet. I deler av krypkjelleren står det vann og i enkelte områder lukter det mugg, ifølge rapporten.

Les også: SFO-bygget på Sofiemyrtoppen er stengt

HOLDT INFORMASJONEN TILBAKE: Rektor Kjetil Myklebust har ikke ennå informert foresatte om funn av muggsopp på skolen.
HOLDT INFORMASJONEN TILBAKE: Rektor Kjetil Myklebust har ikke ennå informert foresatte om funn av muggsopp på skolen.

Aksepterer middels avvik med to rengjøringer i året

– Hvorfor er det akseptert å ha tiltak som årlig rengjøring ved muggsoppforekomst med middels avvik på barneskolen? Kunne det har vært akseptert på for eksempel rådhuset?

– Alle kommunens skoler, barnehager, sykehjem og administrasjonsbygg har fast årlig hovedrengjøring. Dette er blant annet basert på anbefalinger i "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler". Basert på den siste rapporten hvor det ble identifisert muggsopp i deponert støv i de rommene på skolen hvor det ble tatt prøver fra, så er det allerede lagt inn i rutinene at det vil bli gjennomført hovedrengjøring to ganger i året. Dette for å holde forekomster av muggsopper på et normalt akseptabelt nivå. Det vil også bli fulgt opp med nye årlige muggsoppkontroller, svarer kommunalsjef Ellen Wibe.

Har ikke informert foresatte

Ifølge rektor ved Sofiemyr skole, Kjetil Myklebust, følges situasjonen opp tett, i samarbeid med skolens verneombud og kommunens driftsavdeling.

– Dette er noe som tas på største alvor. Vi må stole på fagfolkene som gjør vurderinger på situasjonen og tiltak som gjøres. Vår skole, som alle bygg i kommunen, skal driftes etter lovpålagte regler og krav, og det ivaretas av kommunen, sier Myklebust.

– Hvorfor har du ikke ennå informert foresatte om resultatene fra stikkprøvene gjennomført 1. mars, og ikke minst om rådmannens anbefaling om tiltak i årene frem til skolen skal rives?

– Samarbeidsutvalg (SU) og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ble informert om dette i møte 7. og 8. mai. Denne uken vil foresatte få informasjon om status og de tiltakene som iverksettes, sier rektoren.

Det er ikke første gang skolen og kommunens administrasjon holder seg tause om innemiljøet på skolen. For tre år siden reagerte foresatte på at det var sterk lukt av mugg i paviljong fire. Noen dager senere ble bygningen stengt i flere dager uten at skolen informerte foresatte om årsaken til dette.

Har plikt til å opplyse

I henhold til forskrift om miljørettet helsevern har rektor en selvstendig plikt til å opplyse elever og foresatte, samt tilsynsmyndigheten (red. anm.: Miljørettet helsevern har tilsynsmyndighet i kommunen), om forhold som kan ha negativ innvirkning på elevens helse og miljø.

– Miljørettet helsevern har siden siste tilsyn i 2017 ikke mottatt meldinger fra skolen eller foresatte om vedvarende eller nye inneklimautfordringer, sier plansjef Arild Øien i kommunen.

Les også: Bekymret for inneklima på barneskolen

Powered by Labrador CMS