Kommunesammenslåing om 123 dager

KOLBEN FÅR SERVICE- OG INNBYGGERTORG: Kolben videreutvikles som sentral kulturarena i Nordre Follo, og det skal være kommunale service-/innbyggertorg på Kolbotn (Kolben kulturhus) og i Ski rådhus.
KOLBEN FÅR SERVICE- OG INNBYGGERTORG: Kolben videreutvikles som sentral kulturarena i Nordre Follo, og det skal være kommunale service-/innbyggertorg på Kolbotn (Kolben kulturhus) og i Ski rådhus.

Slik skal tjenestene fordeles i ny kommune

Oppegård og Ski blir slått sammen om 123 dager. Her kan du se prinsipper for lokalisering av tjenester i Nordre Follo kommune.

Publisert

Fellesnemnda for Nordre Follo kommune skal beslutte detaljer i lokalisering av tjenester i Nordre Follo kommune.

Saken om prinsippene for dette ble behandlet like før sommerferien på et møte i partssammensattutvalget. Sistnevnte ledes av ordfører Thomas Sjøvold og er et utvalg som behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen (Nordre Follo) som arbeidsgiver og nesten 4800 ansatte i Oppegård og Ski.

Ifølge vedtaket fra 19. juni ble saken tatt til orientering med følgende prinsipper for lokalisering av tjenestene i Nordre Follo:

 • 1. Ski er kommunesenter. Politisk og administrativ ledelse med stabsfunksjoner lokaliseres her.
 • 2. Kolbotn er kommunedelsenter og prioriteres for publikumsrettede tjenester som ikke er avhengig av nærhet til rådhuset.
 • 3. Kolbotn og Ski skal utvikles som tvillingbyer, og det skal være kommunale service-/innbyggertorg i Ski og i Kolbotn på Kolben.
 • 4. Kolben videreutvikles som sentral kulturarena. Det planlegges en økning i kommunale arbeidsplasser i Kolben i forhold til i dag. Dette blir konkretisert i sak til Fellesnemnda i september 2019.
 • 5. Tjenester som barnehager, skoler og helse-og omsorgstjenester opprettholdes i nærmiljøene.
 • 6. Hensynet til innbyggere og brukere vektlegges ved lokalisering av tjenestetilbud.
 • 7. Lokaliseringen skal bidra til samskaping og involvering av innbyggere.
 • 8. Lokaliseringen skal bidra til balansert utvikling av kommunale arbeidsplasser i Ski og på Kolbotn.
 • 9. Samlokalisering av fagmiljø gjennomføres der det er viktig å prioritere bygging av sterke fagmiljøer, sikre god kunnskapsutvikling, utnytte stordriftsfordeler, sikre forsvarlig og likeverdige tjenester og tverrfaglig samhandling.
 • 10. Tjenester med mange besøkende legges nær kollektivknutepunkt.
 • 11. Tjenester med mange ansatte legges nær kollektivknutepunkt.
 • 12. Bygningsmasse (eid og leid) utnyttes effektivt.

Kun miljøkonsekvenser

Ifølge saksfremlegget har den foreslåtte lokaliseringen verken økonomiske eller administrative konsekvenser for ansatte og brukerne av tjenestene.

Det er kun konsekvenser for miljø som nevnes i saken:

"De fleste tjenestene vil ytes på samme sted som i dag. Dette innebærer ikke vesentlig endring i reisemønster for brukerne av tjenestene. Samlokalisering vil føre til færre interne reiser for medarbeiderne, noe som er gunstig for miljøet. Lokalisering av større innbygger-og ansattintensive tjenester ved trafikk-knutepunkt vil øke muligheten for bruk av kollektivtransport", står det i saksfremlegget.

Bakgrunnen for saken

Saken ble fremmet for å gi prosjektrådmannen Gro Herheim rammer for arbeidet med å foreslå samlokalisering av fagmiljø i 2019 og lokalisering av tjenester i Nordre Follo kommune.

I sin vurdering av de foreslåtte prinsippene for lokalisering, skriver Gro Herheim at forslaget bygger på samarbeidsavtalen om bygging av Nordre Follo kommune og kommuneplanen for Nordre Follo kommune, og gir et godt rammeverk for fremtidig lokalisering av tjenester.

500 kommuneansatte er berørt

Det skal også gjennomføres samlokalisering av fagmiljøer i Ski rådhus, men også  i Idrettsveien 16 og Westgården i Ski sentrum. Forslaget til flere samlokaliseringer skal legges frem for Fellesnemnda i september.

Flyttingen av sentrale administrative funksjoner startet i 2018 og planlegges videre gjennomført i høst og inn i 2020.

Om lag 500 medarbeidere, omkring 10 prosent av arbeidsplassene i Oppegård og Ski, er berørt. Det legges vekt på å unngå økt arealbruk og økte arealkostnader.

Rådhuset i Ski

Rådhuset i Ski sentrum skal ha arbeidsplasser til kommunens administrasjon og følgende virksomheter:

 • Politisk ledelse
 • Stabsfunksjonene: Rådmannsfunksjonen, Organisasjonsutvikling, Økonomi og anskaffelser, Digitalisering
 • Hovedverneombud
 • Virksomhetsområde Kultur og samskaping, virksomhet Folkehelse, idrett og friluftsliv og administrative funksjoner, herunder innbyggertorg
 • Ressursteam for virksomhetsområdene Helse og mestring, Arbeid og inkludering, Eiendom og bydrift, Samfunn og bærekraft
 • Virksomhetsområde Oppvekst og læring, virksomhet Utvikling og forvaltning
 • Møtesenter i første etage, herunder formannskapssal og vigselsrom
 • Det anbefales at det etableres et møtesenter i Rådhusets «gamle del», det vil si arealer mellom rådhusresepsjonen og rådhusteateret,samt Auduns sal som ligger i andre etasje over kantinen.

Når tjenester og funksjoner nevnt over er samlokalisert, vil cirka 240 medarbeidere ha arbeidsplass på rådhuset, som er en økning på om lag 70 ansatte. Flyttingen skal etter planen være fullført ved årsskiftet.

Disse tjenestene finner du i Westgården

Westgården, som ligger cirka 20 meter fra rådhuset i Ski sentrum og eies av Ski kommune, skal ha følgende tjenester og funksjoner:

 • Samfunn og bærekraft
 • Eiendom og bydrift, virksomhet Kommunale utleieboliger (90 ansatte)
 • Hovedtillitsvalgte

Disse tjenestene finner du i Idrettsveien 16

I Idrettsveien 16, som ligger omtrent 100 meter fra rådhuset i Ski sentrum og eies av Ski kommune, skal ha følgende tjenester og funksjoner:

 • Stabsområde Økonomi og anskaffelser, fagområdet Regnskap og lønn (32 ansatte)

Flytting av ansatte vil foregå innen september.

Les også: Rådmannen i Oppegård sa opp jobben