NÅ SKAL DET AVGJØRES: Mandag skal kommunestyret ta beslutning på den fremlagte innstillingen fra rådmannen på fremtiden for Kolbotn.
NÅ SKAL DET AVGJØRES: Mandag skal kommunestyret ta beslutning på den fremlagte innstillingen fra rådmannen på fremtiden for Kolbotn.

Mandag besegles Kolbotn sentrums fremtid

Kommunestyret skal si ja eller nei til planforslaget til sentrumsplanen. Les mer om planen her.

Publisert

Mandag den 27. mars skal lokalpolitikerne si ja eller nei til planforslaget til den såkalte sentrumsplanen, som skal legge føringene for hvordan Kolbotn sentrum skal utvikles for fremtiden.

Saken har denne uken blitt behandlet både i utvalg for miljø- og plan (UMP) og i formannskapet, og mandag skal den endelig godkjennes eller avslås i kommunestyret.

Innstillingen med rådmannens endringsforslag ble enstemmig vedtatt i UMP og formannskapet. Med dette kan mye tyde på at kommunestyret kommer til å følge den samme veien når det skal tas en endelig beslutning i kommunestyrets møte. 

Dersom du har lyst til å lese rådmannens innstilling i forkant av kommunestyremøtet, kan du klikke her!

Sendes live på oavis.no

Kommunestyrets møte, som også omhandler en annen svært viktig sak, nemlig bygging og drift av det nye idrettsanlegget på Sofiemyr, starter klokken 19.00 i kommunestyresalen i rådhuset på Kolbotn, og er åpent for publikum.

Oppegård Avis kommer til å være til stede og strømme fra kommunestyresalen direkte, slik at du kan følge med på behandlingen av sentrumsplanen og de andre sakene fra din egen stue.

Dersom du har lyst til å lese deg opp på forhånd før behandlingen, kan du trykke her for å lese sakspapirene til kommunestyretmøtet mandag. 

I tillegg kan du trykke på bildet under her for å se illustrasjonsplanen, som er en del av sentrumsplanen som skal behandles mandag kveld. Klikk for høyoppløselig og swipe-bar versjon.

DETTE ER PLANEN: Bildet viser illustrasjonsplanen til områdereguleringen for Kolbotn sentrum, med ny bebyggelse, to broer og friområder/naturområder.
DETTE ER PLANEN: Bildet viser illustrasjonsplanen til områdereguleringen for Kolbotn sentrum, med ny bebyggelse, to broer og friområder/naturområder.

 

Du kan også studere samme tegning og  lese om saken i papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 23. mars.

Noen hovedtrekk

Etter en gjennomgang av merknader og innsigelser har rådmannen foreslått flere endringer til planforslaget.

Her kan du lese om de viktigste endringene:

* Skiveien og området øst for Skiveien inkludert Skrenten tas ut av planen og behandles separat. I det tidligere planforslaget ble Skrenten foreslått utbygget med 25 nye bygg i form av terrasseblokker i fire til seks etasjer og rekkehus ut mot kirken. Rådmannen anbefaler å sende saken separat på ny høring våren 2017.

* Boligblokken på torget, foreslått som et påbygg på den eksisterende boligblokken hvor Kullebunden Spiseri holder til, tas nå ut av planen.

* Torget, stasjonsområdet, nytt busstopp i Kolbotnveien og et nytt torg foran Sentrumsbygget inngår som del av et sammenhengende bygulv med terrasserte amfi med beplantning, trapper, ramper og belysning.

* Det foreslås at det tillattes uteservering på alle torg.

* Solbråtanveien og Theodor Hansens vei foreslås justert noe i veigeometrien.

* Parkeringsnormen for kontor og forretning blir strengere, og skal justeres ned fra 1,5 til 1 p-plass per 100 kvadratmeter for forretning og fra 1 til 0,7 p-plass per 100 kvadratmeter for kontor.

* I forbindelse med detalj- regulering skal det dokumenteres at sikkerheten mot kvikkleireskred er tilstrekkelig ivaretatt.

* Rådhusområdet har høy utnyttelse. Byggehøyder tilsvarer ca. fem etasjer for samtlige byggefelt. Rådmannen fraråder å øke utnyttelse, høyder eller fjerne byggefelt, slik at Rådhusparken blir større. Han foreslår at dagens bilparkering og noe eksisterende bebyggelse ved rådhuset erstattes av ny bebyggelse.

PS! Saken fortsetter under bildet

MYE SOM SKAL SKJE: Skjebnen til Kolbotn sentrum skal avgjøres i kommunestyret mandag. Her ser du byen vår fra fugleperspektiv.
MYE SOM SKAL SKJE: Skjebnen til Kolbotn sentrum skal avgjøres i kommunestyret mandag. Her ser du byen vår fra fugleperspektiv.

 

Behandles separat

Årsaken til at Skiveien og områdene øst for Skiveien tas nå ut av planen er at endringene for disse områdene, som kommunen og Statens vegvesen har blitt enige om, utløser egen detaljreguleringsprosess med nytt offentlig ettersyn.

Det er også viktig å ha en stram fremdrift for arbeidet med sentrumsplanen for å sikre finansiering av Kolbotn stasjon gjennom Nasjonal Transportplan (NTP), som behandles denne våren.

KAN BLI TATT UT AV SENTRUMSPLANEN: Skrenten ble tidligere foreslått utbygget med 25 nye bygg (terrasseblokker i fire til seks etasjer og rekkehus ut mot kirken). Nå foreslår kommunen at Skrenten tas ut av planen og behandles separat denne våren.
KAN BLI TATT UT AV SENTRUMSPLANEN: Skrenten ble tidligere foreslått utbygget med 25 nye bygg (terrasseblokker i fire til seks etasjer og rekkehus ut mot kirken). Nå foreslår kommunen at Skrenten tas ut av planen og behandles separat denne våren.

For at dette ikke skal føre til utsettelse for hele planområdet, anbefaler rådmannen at Skiveien og områdene øst for Skiveien tas ut av planen og behandles separat.

Skiveien og Kolbotnveien

Tidligere ble Skiveien foreslått utvidet med to nye felt. Kommunen og SVV har nå kommet frem til nye løsninger for Skiveien. Planområdet skal utvides nordover for å ta med krysset Augestadveien/Skiveien med siktlinjer.

Total bredde på Skiveien vil være som før, mens total bredde på Kolbotnveien skal utvides.

Kolbotnveien skal opparbeides med nye kjørefelt med minimum 6,5 meter bredde, som sikrer god framkommelighet for busser og som ivaretar hensyn til myke trafikanter. Gaten skal utformes med kantstein, gatetrær og belysning. Mot jernbanen skal gaten opparbeides med en fem meter bred gang- og sykkelvei. Fortau mot nord skal
minimum ha tre meters bredde.

Mot feltet ST3 (vest for DNB-bygget) skal det anlegges tre "kiss & ride"-parkeringsplasser.

Kollektivholdeplass i Kolbotnveien skal opparbeides som offentlig bussholdeplass med leskur, egen belysning og kantstein.

KAN BLI REVET: Rådmannen mener det tidligere forslaget om høyder, arkitektonisk kvalitet og vindsimulering i et nytt sentrumsbygg er ivaretatt.
KAN BLI REVET: Rådmannen mener det tidligere forslaget om høyder, arkitektonisk kvalitet og vindsimulering i et nytt sentrumsbygg er ivaretatt.

Lyskryss vs. rundkjøring

I Kolbotn sentrum skulle ny bebyggelse ikke oppføres før den såkalte Kolbotnringen er etablert, men prosjektet ble skrinlagt av økonomiske grunner. Ifølge de nye trafikkberegningene, utført at Asplan Viak på oppdrag fra kommunen, er det ikke behov for Kolbotnringen i nær fremtid.

«Det er bare krysset i Kolbotnveien/Skiveien som har behov for tiltak. Selv med full utbygging i tråd med forslag til områdereguleringen og forslag til utbygging i Skrenten, vil dagens rundkjøring i Skiveien/Rikeåstunnelen og dagens rundkjøring i Skiveien/Sønsterudveien ha god nok kapasitet», ifølge Asplan Viak.

KAN BLI TATT UT AV SENTRUMSPLANEN: Påbygget til boligblokken hvor Kullebunden Spiseri holder til.
KAN BLI TATT UT AV SENTRUMSPLANEN: Påbygget til boligblokken hvor Kullebunden Spiseri holder til.

Det er foreløpig tegnet opp to alternative løsninger for krysset i Kolbotnveien/Skiveien; lyskryss eller en større rundkjøring.

Tidligst om fem år

Ifølge sakspapirene kan Theodor Hansens vei i undergang under jernbanen tidligst utbedres i 2022, etter at Follobanen er ferdigstilt. Kulverten foreslås utbedret med minimum høyde på 3,1 meter. Samtidig ser kommunen behov for å utbedre avløpsledninger i Theodor Hansens vei, spesielt under Veslebukta.

Rådmannen ser en stor fordel i å se gangbro og ny VA-ledning i sammenheng. Han foreslår at de nye boligområdene på Indre Tangen kan bygges ut før utbedringer av undergangen, og at utbyggerne av disse feltene må bidra til utbedring av VA-ledninger i området samt en ny gangbro over Veslebukta.

I tillegg skal utbyggerne opparbeide en jungelløype i sumpskogen i Storebukta. «Storebukta kan tas forsiktig i bruk og vil forhåpentligvis være et bidrag til å hindre den forsøpling, som området er utsatt for i dag», anbefaler rådmannen.

Broer over vannet

De to broene over Kolbotnvannet ligger fortsatt i planforslaget. Foreløpig plan er å realisere broen mellom Båtsleppa og Indre Tangen tidligst mulig.

For å sikre at broene kan måkes for snø om vinteren anbefaler rådmannen å øke bredden fra 2,5 til 2,75 meter. For å sikre at kano, små båter og skøyteløpere om vinteren kan bevege seg fritt under broene, foreslås justering av lysåpning for fri passasje under bru til minimum 2 meter høyde og 2,5 meter bredde.

Powered by Labrador CMS