FRA TO TIL FIRE FELT: Skiveien mellom krysset i Sønsterudveien og Rikåskrysset kan bli utvidet til fire felt med kollektivfelt i begge retninger.
FRA TO TIL FIRE FELT: Skiveien mellom krysset i Sønsterudveien og Rikåskrysset kan bli utvidet til fire felt med kollektivfelt i begge retninger.

Her kan det bli miljøgate!

Skiveien mellom krysset i Sønsterudveien og Rikåskrysset er planlagt som miljøgate.

Publisert

Foreløpig dreier det seg om et forslag som kommer frem i den såkalte sentrumsplanen for Kolbotn sentrum, som skal behandles i Utvalget for miljø og plan i midten av november.

Gjennomførte trafikktellinger viser nemlig at problemene med fremkommelighet er størst i Kolbotnkrysset mellom Skiveien og Kolbotnveien.

Kommunen foreslår derfor å utvide Skiveien mellom krysset i Sønsterudveien og Rikåskrysset til fire felt med kollektivfelt i begge retninger.

PS! Artikkelen fortsetter under skissen. Klikk for større versjon!

 

FRA TO TIL FIRE FELT: Snittet illustrerer hvordan Skiveien er planlagt som miljøgate, og er tatt på nedsiden av Kolbotn kirke hvor veien er på det smaleste.
FRA TO TIL FIRE FELT: Snittet illustrerer hvordan Skiveien er planlagt som miljøgate, og er tatt på nedsiden av Kolbotn kirke hvor veien er på det smaleste.

Ingen gjennomkjøring

Fartsgrensen skal settes ned fra 50 til 40 kilometer per time.

Kjørebanen skal ha en bredde på tre meter, mens den langsgående gang- og sykkelveien skal ha en bredde på tre meter. Det skal også legges opp til kantsteinsstopp for buss.

KAN FÅ DOBLE FELT: Rundkjøringen mellom Skiveien og Sønsterudveien kan bli utvidet.
KAN FÅ DOBLE FELT: Rundkjøringen mellom Skiveien og Sønsterudveien kan bli utvidet.

For å løse beredskap i eksisterende Rikåstunnel foreslår kommunen å utbedre Kolbotnveien slik at denne kan åpnes dersom Rikåstunnelen må stenge.

Kolbotnveien, som er en miljøgate i dag, vil ikke åpnes for gjennomkjøring forøvrig.

Kommunen mener en utbedring av Kolbotnveien vil samtidig åpne for en koordinering av busser inn til sentrum som alle kan stoppe i Kolbotnveien like ved ny jernbanestasjon.

Utvidet rundkjøring

En utvidelse av rundkjøringen mellom Skiveien og Sønsterudveien til to felt gir samtidig muligheten for å utbedre rundkjøringen som fungerer dårlig.

Kommunen forklarer at allerede i dag er rundkjøringen så bred at noen trafikanter opptrer som om krysset allerede har doble felt, mens andre ikke gjør det. Denne uklarheten gjør krysset unødvendig trafikkfarlig, påpekes det i planforslaget.

Kommunen mener hele tiltaket vil gi bedre framkommelighet for alle trafikanter både langs Skiveien og gjennom sentrum langs Kolbotnveien.

I tillegg foreslår kommunen å anlegge flere trappeløp i terrenget i Skrenten, i forlengelsen av fortauovergangen over Skiveien og helt opp til Søndre Skrenten. Eksisterende sykkelvei som slynger seg i terrenget får et noe utvidet løp som gir mindre stigningsforhold.