LESERNE HAR ORDET

HENGER SAMMEN MED SKOLETILHØRIGHET: I forbindelse med reguleringsplanen for Skrenten ble det i slutten av november innarbeidet mulighet for en gangbro innarbeidet. Dette burde derfor også vært innarbeidet i det vedtaket om skoletilhørighet som nå skal fattes, mener Gunnar Sveen.
HENGER SAMMEN MED SKOLETILHØRIGHET: I forbindelse med reguleringsplanen for Skrenten ble det i slutten av november innarbeidet mulighet for en gangbro innarbeidet. Dette burde derfor også vært innarbeidet i det vedtaket om skoletilhørighet som nå skal fattes, mener Gunnar Sveen.

Sikker skolevei for alle barneskoleelever

Målsetningen må være at elevene i barneskolen skal kunne gå alene til skolen hvilket tilsier spesielle tiltak for å sikre slike skoleveier. For deler av kommunen vil dette kunne inkludere bussing.

Publisert

Oppegård kommune har følgende skolekretser for barneskoler - Greverud, Østli, Sofiemyr, Tårnåsen, Kolbotn og Vassbonn hvor det i 2017/2018 var 2.655 elever – herav 378 seksåringer.

Et tankekors burde være at man i 1992/1993 hadde samme antall barneskoler og 1.632 elever.

Økningen i antall elever er altså tatt ved å gjøre eksisterende skoler større, men kommunen kunne også ha benyttet denne muligheten til å bygge flere barneskoler og derigjennom skapt bedre skolevei for de minste.

I så måte synes man imidlertid mer opptatt av kommunale tomter som finansieringskilde.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

Veinettet og tiltak

Man har i barneskolekretsene følgende vesentlige trafikkårer/fylkesveier: FV 152 Skiveien/Mastemyrveien og FV 129 Sønsterudveien/Taraldrudveien. 

Det er noe usikkert om veinettet har hatt en vesentlig innflytelse når det gjelder nåværende inndeling av skolekretser i Oppegård, men følgende barneskoler har i dag elever fra begge sider av en fylkesvei hvor disse er sikret som følger;

  • Greverud – overgang Skiveien, men usikret jernbanebro før dette
  • Østli – undergang Skiveien
  • Sofiemyr – overgang Sønsterudveien
  • Vassbonn – bro over Mastemyrveien

Det vises forøvrig også til Oslosiden hvor overgangene i Nedre Prinsdalsvei er sikret ved hjelp av fartsreduksjon, trafikklys, gangfelt og overgang.

Relativt lav trafikkfrekvens antas å være grunn til at det ikke er innarbeidet spesielle tiltak rundt Tårnåsen skole.

Men hva så med Kolbotn skole?

Inndelingen for Solbråtan og Skrenten – Kolbotn skole – innebærer kryssing av Skiveien hvilket i dag anses mangelfullt sikret i forhold til øvrige skoler.

Les også: Foreslår gangbro over rundkjøringen

I forbindelse med reguleringsplanen for Skrenten ble mulighet for gangbro innarbeidet.

Hvem sender en seksåring alene over Skiveien?

Dette burde derfor også vært innarbeidet i det vedtaket om skoletilhørighet som nå skal fattes.

Trafikksikker kommune?

Vi vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på den manglende trafikksikringsplan i kommunen – ikke vært vektlagt eller bearbeidet i perioden 2014-2018 – hvor spesielt utsatte – barn og eldre/funksjonshemmede – burde vært sikret.

All oppmerksomhet har vært knyttet til CO2 og biltrafikk. Hjertesoner rundt Solkollen er det minste problem i den forbindelse – med unntak av de som vil måtte krysse Skiveien.

Kommuner som er godkjent som Trafikksikker-kommune eller har underskrevet intensjonsavtale med Trygg Trafikk angående dette, gis anledning til å søke om inntil 1,5 millioner kroner per prosjekt.

Ski kommune ble i 2016 utnevnt til «årets trafikksikkerhetskommune» og har sammenfattet målsetning, strategi og tiltak på en forbilledlig måte.

Oppegård kommune hadde tilsvarende for 2011-2014 hvilket ikke er videreført, men står for revisjon etter kommunesammenslåingen til Nordre Follo. 

Nytt navn for denne vil være Mobilitetsplan.

Jeg foreslår at oppgradering av Oppegårds plan for 2011-2014 til Skinivå bør innarbeides allerede i kommuneplan 2019-2030 hvor man så langt har anført følgende; 

Pkt. 7. Det legges vekt på gode gang- og sykkelveiforbindelser, spesielt fra sentrum og ut til tettstedene, til turområder og til viktige mål for barn og unge. Snarveier opprettholdes.

Regelverk Statens vegvesen

Statens vegvesen har i dag ansvar for fylkesveiene og har nedfelt sine retningslinjer for gående og kjørende i veiledningen Kryssingsteder for gående.

Følgende siteres fra denne: “Gangfelt er først og fremst et framkommelighetstiltak for myke trafikanter, ikke et trafikksikkerhetstiltak.

De må således også sikres hvor det må være vår målsetning at det man får til i Oslo bør man også kunne få til i Oppegård hva fylkesveier angår. 

At deler av Nedre Prinsdalsvei på Oslosiden i denne forbindelse antagelig er kommunal vei kan etter min oppfatning ikke høres.

I tillegg til skolevei er krysset Skiveien/Kolbotnveien også nedslagsfelt for øvrige fotgjengere til og fra Kolbotn sentrum/jernbanestasjon. Dette burde samlet tilsi en løsning med over- eller undergang for å skape et sikkert krysningspunkt. Man har gjennomført dette for Greverud senter.

Les også: Foreslår gangbro over rundkjøringen