Sofiemyrveien 10

SlIK KAN DET BLI: Hensikten med planforslaget er å legge til rette for plasskrevende varehandel, kontor, lager og parkering på eiendommen. Det foreslås å bygge et hovedbygg som går over tre etasjer, med et tilhørende punktbygg mot vest på fem etasjer for å skape et visuelt fokuspunkt.
SlIK KAN DET BLI: Hensikten med planforslaget er å legge til rette for plasskrevende varehandel, kontor, lager og parkering på eiendommen. Det foreslås å bygge et hovedbygg som går over tre etasjer, med et tilhørende punktbygg mot vest på fem etasjer for å skape et visuelt fokuspunkt.

Store planer for Sofiemyrveien 10

Sofiemyrveien 10 kan bli utviklet til en moderne handelspark med blant annet salg av møbler, hvitevarer, trelast og større byggevarer, men også tilbud som for eksempel treningssenter, fysioterapi, kiropraktor og legesenter.

Publisert

 

SLIK KAN DET SE UT: Det foreslås å rive eksisterende bygg og erstatte det med et hovedbygg på tre etasjer og et tilhørende punktbygg på fem etasjer.
SLIK KAN DET SE UT: Det foreslås å rive eksisterende bygg og erstatte det med et hovedbygg på tre etasjer og et tilhørende punktbygg på fem etasjer.
SKAL RIVES: Planområdet preges av lager- og industribebyggelse fra 1960–1980-tallet (et bygg som kombinerer lager og kontor, en telthall som fungerer som lager og en trafokiosk).
SKAL RIVES: Planområdet preges av lager- og industribebyggelse fra 1960–1980-tallet (et bygg som kombinerer lager og kontor, en telthall som fungerer som lager og en trafokiosk).
SLIK KAN DET SE UT: Det foreslås å rive eksisterende bygg og erstatte det med et hovedbygg på tre etasjer og et tilhørende punktbygg på fem etasjer.
SLIK KAN DET SE UT: Det foreslås å rive eksisterende bygg og erstatte det med et hovedbygg på tre etasjer og et tilhørende punktbygg på fem etasjer.
BYGGER NY ADKOMSTVEI: Hovedadkomsten for publikum blir fra Sofiemyrveien, med innkjøring til innvendig p-anlegg og adkomst til næringslokaler.
BYGGER NY ADKOMSTVEI: Hovedadkomsten for publikum blir fra Sofiemyrveien, med innkjøring til innvendig p-anlegg og adkomst til næringslokaler.
NY RUNDKJØRING: Den nye rundkjøringen med innkjøring fra Taraldrudveien til Sofiemyrveien, som skal være i drift i første kvartal av 2021, vil gjøre planområdet lettere tilgjengelig fra fylkesveien.
NY RUNDKJØRING: Den nye rundkjøringen med innkjøring fra Taraldrudveien til Sofiemyrveien, som skal være i drift i første kvartal av 2021, vil gjøre planområdet lettere tilgjengelig fra fylkesveien.

Planforslaget, utarbeidet av Crux Arkitektur for grunneier og forslagsstiller Sofiemyrveien 10 AS, ble sendt inn til kommunen 10. juni.

Planområdet, som er på 6700 kvadratmeter i areal og ligger i et nærings- og industriområde, preges av lager- og industribebyggelse fra 1960–1980-tallet (et bygg som kombinerer lager og kontor, en telthall som fungerer som lager og en trafokiosk).

Hensikten med planforslaget er å detaljregulere Sofiemyrveien 10 til kombinert formål som forretning/næring/kontor.

Varehandel til 3.000 kvm

Planen vil blant annet legge til rette for plasskrevende varehandel på maksimalt 3.000 kvadratmeter.

Sistnevnte defineres til "biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, planteskoler, hagesentre, brunevarer, hvitevarer og møbler".

Legesenter

Planen vil også legge til rette for kontor/lager/parkering samt annen offentlig eller privat tjenesteyting i de resterende 5.000 kvadratmeter av utnyttelsen.

Tjenesteytingen defineres i bestemmelsene til å omfatte treningssenter, fysioterapi, kiropraktor, legesenter og lignende.

Les også: Vil bygge opptil 1200 boliger på Fløysbonn

Tre til fem etasjer

Det foreslås oppført en ny bygningsstruktur som består av et hovedbygg som går over tre etasjer, med et tilhørende punktbygg mot vest på fem etasjer for å skape et visuelt fokuspunkt.

Hovedbygget er planlagt delvis lagt inn terrenget, med øverste plan liggende slik at en har utgang på platået øverst på eiendommen.

Bygningsmassen er planlagt med flatt tak og en form som gir «små fasader». Konseptet med flere inntrappinger gir en opplevelse av at bygningsvolumet består av flere mindre bygg.

Punkthuset er planlagt med varm trekledning, mens øvrig bebyggelse har platekledning.

"Stedstilpasset arkitektur og helhetlig utforming av eiendommen vil gjøre dette til et moderne bygg som vil kunne tiltrekke seg ressurssterke bedrifter", står det i planforslaget.

Ikke større enn på Sofiemyr og Kolbotn

– Nordre Follo kommune er positiv til at det etableres en andel plasskrevende varehandel i Sofiemyrveien 10, men det er viktig for oss at det ikke etableres detaljhandel på Fløysbonn som konkurrerer med Kolbotn sentrum og Sofiemyr lokalsenter, sier Ane Tingstad Grav, saksbehandler i Byutvikling og arealplanlegging i Nordre Follo.

Hun sier administrasjonens vurdering av planforslaget vil stå i saksfremlegget som skal legges fram for politisk behandling (førstegangsbehandling). Dette skjer trolig i løpet av høsten, ifølge Tingstad Grav.

Ikke prioritert ennå

I planforslaget påpekes det at områdene Sofiemyr og Fløysbonn er i endring. Videre står det følgende:

"Sofiemyr lokalsenter skal revitaliseres, områdereguleringen av Sofiemyr idrettspark med idrettshaller, skoler og boliger er under arbeid, og det legges i ny kommuneplan opp til ytterlige transformasjon av handels- og industriparker på Fløysbonn til fremtidig boligformål. Dette er områder som skal ha en høy arealutnyttelse og nærhet til godt kollektivtilbud, samt gode trafikkløsninger."

Oppegård Avis har skrevet at Solon Eiendom har store boligplaner for de såkalte Jernia- og DSV-tomtene samt de andre tomtene de har kjøpt på Fløysbonn (feltet B7) og Sofiemyr i det siste, men omreguleringsprosessen vil ta flere år.

Les også: – Nye skoler gir høye boligpriser

Nedskaleres til gang- og sykkelvei

Dagens adkomstvei til Sofiemyrveien 10 nedskaleres nå til gang- og sykkelvei. Planforslaget legger opp til å etablere en ny adkomstvei sør på eiendommen. Anleggsarbeidene ble satt i gang tidligere i sommer.

Hovedinngangen, innkjøringen til parkeringsanlegget og publikumsadkomsten er Iagt i sørvestlig hjørne på eiendommen. For å unngå store asfalterte områder med kun utendørs parkering, legges det opp til at hoveddelen av parkering er integrert i bygningsmassen med direkte adkomst til trapp og heis. Det er lagt opp til varelevering på øvre platå.

70 parkeringsplasser

Illustrasjonsprosjektet viser mulighet for 70 parkeringsplasser hvorav 14 på terreng og 56 i bygningsmassen. Ved publikumsinngang er det lagt opp til seks plasser på terreng, og ved varelevering på øvre platå åtte plasser. En ser for seg at plassene på øvre nivå i hovedsak benyttes av ansatte.

Det legges opp til 32 sykkelplasser ved publikumadkomst samt flere sykkelplasser i p-anlegg. Minst 25 prosent av sykkelplassene under tak/i garasjeanlegg anlegges med ladepunkt for elsykkel/elektrisk rullestol. Minimum 10 prosent av sykkelparkeringsplassene skal være store nok til å parkere laste- og familiesykler.

I trafikkanalysen konkluderes det med at den nye avkjørselen i spesielle tilfeller kan gi kø tilbake til Sofiemyrveien, men det påpekes at dette vil ha liten betydning for trafikksikkerhet og trafikkavvikling.

Det pågår også arbeidene med den nye rundkjøringen. Den sistnevnte bygges like i nærheten, i forbindelse med rekkefølgekrav for utviklingen av næringseiendommen Kongeveien 49.

Oppegård Avis har skrevet at den nye rundkjøringen med innkjøring fra Taraldrudveien til Sofiemyrveien skal være i drift i første kvartal av 2021. 

Les også: Bygger ny rundkjøring på Sofiemyr

Nedenfor kan du se flere skisser fra planforslaget og bilder fra anleggsarbeidene på stedet: