SLIK KAN DEN NYE SKOLEN SE UT: Illustrasjonen er hentet fra det nyeste planforslaget og viser den nye barneskolen på Sofiemyr, i et perspektiv sett fra brytehuset til KIL.
SLIK KAN DEN NYE SKOLEN SE UT: Illustrasjonen er hentet fra det nyeste planforslaget og viser den nye barneskolen på Sofiemyr, i et perspektiv sett fra brytehuset til KIL.

Høy risiko for nye endringer for ny Sofiemyr skole

Prosjektet med den nye barneskolen på Sofiemyr går i henhold til planen, men både gjennomføringen av prosjektet og kostnadsrammen kan bli endret som følge av nye utfordringer.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet Nye Sofiemyr skole er planlagt ferdigstilt våren 2024, slik at den nye barneskolen skal være klar til skolestarten i august 2024.

– Prosjektet går i henhold til planen per i dag, men både gjennomføringen av prosjektet og kostnadsrammen kan bli endret, skriver kommunedirektør Øyvind Henriksen i et nytt orienteringsnotat til politikerne fra onsdag 1. juni.

Fra 225 til 377 millioner

Sommeren 2020 ble det vedtatt å bevilge 225 millioner kroner til den nye barneskolen på Sofiemyr. Selv om det kom reaksjoner på at summen bevilget var betydelig lavere enn til nye Kolbotn skole (532 millioner kroner), som er bygget for akkurat den samme elevkapasitet som på Sofiemyr (784 elever), var det allikevel en gledens dag for mange frustrerte foreldre på Sofiemyr som i årevis hadde vært bekymret over det nedslitte skolebygget.

I midten av desember 2021 signerte kommunen kontrakt med Betonmast Østfold AS, som skal bygge den nye barneskolen på Sofiemyr. Verdien på kontrakten er anslått til om lag 210 millioner kroner (ekskludert merverdiavgift).

Allerede i april 2021 ble bruttokostnaden for den nye skolen og tilhørende anlegg samt rivning av den gamle skolen, estimert til 377 millioner kroner, men det er først etter endt forprosjekt at prosjektet får en endelig vedtatt bevilgning.

Kostet 35 millioner

Den nye barneskolen skal bygges på den såkalte Fram-tomten ved brytehuset til KIL, altså i det samme området hvor flertallet i gamle Oppegård kommune ville bygge Fram ungdomsskole med fire idrettshallflater.

Fram-prosjektet ble stanset av flertallspartiene i Nordre Follo sommeren 2020, men allerede på det tidspunktet kostet dette prosjektet kommunen 35 millioner kroner, hvorav 20 millioner kroner ble brukt på prosjektering.

Kostnadene i forbindelse med prosjektering av den nye barneskolen har skapt bekymring hos kommunedirektøren. Ifølge hans orienteringsnotat til politikerne fra 9. februar jobbet kommunen med å optimalisere løsninger og se på kostnadsbesparende tiltak for å redusere prosjektkostnadene, uten at det skulle gå utover kvaliteten i prosjektet.

Høy risiko for ytterligere økning

I slutten av mai ble forslaget til detaljreguleringsplan for Sofiemyr barneskole lagt frem til førstegangsbehandling, som skjer i utvalget for areal, klima og byggesak nå i slutten av juni. Den politiske beslutningen for byggeprosjektet (B2) samt andregangsbehandling av detaljreguleringen ble tidligere utsatt til september.

Politikerne i utvalget for areal, klima og byggesak har nå blitt informert om at den endelige kostnadsrammen for prosjektet kan øke, men det endelige beløpet skal legges frem først ved behandling av B2 i september.

– Som kjent har prisstigningen i byggemarkedet vært betydelig det siste året. Videre er det forstyrrelser i forsynings- og råvarekjedene. Det er høy risiko for at dette kan bidra til en høyere prisøkning på enkelte produkter og potensielt også forsinkelser i gjennomføringsfasen av prosjektene, skriver kommunen i det nye orienteringsnotatet.

Offentlig høring i ti uker

Kommunedirektøren vurderer at skoleanlegget vil bidra positivt til å gjøre Sofiemyr idrettspark til en mangfoldig møteplass i lokalsamfunnet. Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. På grunn av forestående sommerferie anbefaler Henriksen at høringsperioden settes til ti uker, mot ordinært seks uker.

Ifølge vedtaket fra mai 2021 skal prosjektet gjennomføres som samspillsentreprise i fase én, slik at det skal være samsvar mellom krav som stilles i reguleringsplanforslaget og det som er nødvendig og gjennomførbart, med opsjon på å gå videre med samspill i fase to.

Det fremkommer verken investeringskostnader eller FDV-kostnader (kostnadene for forvaltning, drift og vedlikehold) for skoleanlegget. Kommunedirektøren skriver at disse vil bli omtalt i september, når et kvalitetssikret forprosjektet skal legges frem for vedtak om gjennomføring av prosjektet og endelig budsjettbevilgning. Dette er ikke en del av denne reguleringssaken.

Powered by Labrador CMS